Stilnost in zvrstnost

Avtor: Jože Toporišič
Leto: 2008


Knjiga je razdeljena na dva dela: prvi obravnava stilnost, drugi zvrstnost. Prvi del ima tri velika poglavja, drugi pa dve, naslovljena so tako: Stilistika, Interpretacija besedil slovenske književnosti 19. in 20. stoletja in Praktična stilistika neumetnostnih besedil. Drugi del obravnava zvrstnost pod naslovoma Pojmovanja in poimenovanja za zvrstnosti slovenskega jezika in Časovne oblike raznih zvrsti od 16. stoletja do vključno predmarca.

Poglavja obsegajo predvsem razprave s poljudnejšim uvodom v stilistiko. Interpretacije slovenskih umetnostnih besedil v prozi in vezani besedi so doslej najobsežnejši korpus slovenskih pripovednikov in pesnikov. Praktično stilistiko doživljamo kot teoretično vedo neleposlovnih besedil, dodane pa so ji praktičnostilistične presoje (prvotno pisane za Naše razglede).

Drugi del knjige prinaša razprave zlasti o socialnih zvrsteh (knjižni zborni in pogovorni jezik, narečja, poleg tega pa še prvotni govorni dogodek in poročani govor (premi, odvisni, polpremi). Posebnost je razprava o Brižinskih spomenikih med Kopitarjem in Dobrovskim. Drugo poglavje tega dela pa podaja podobe knjižne slovenščine od Trubarja (1550) do 40. let 19. stoletja. Gre za spoznavanje obrazov našega skoraj štiristoletnega knjižnega jezika, tj. do predmarca 19. stoletja, ko so bila dokončno rešena načelna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Na tej podlagi smo se razvijali in tudi izoblikovali v samobitnost kot politikum.Kazalo vsebine

SPREMNA BESEDA

KAZALO

STILNOST

I STILISTIKA

Pogovori o stilu

Osnovni pojmi

Opazna beseda

Stilna vrednost pri slovenskih veznikih

Stilna vrednost besednega reda

Župančičeva opazna beseda (V čaši opojnosti)

Stil Prešernove pesmi

Stilnost besednega in stavčnega reda

Splošno

Stilno nezaznamovani ali objektivni besedni red

Členitev po aktualnosti

Zaporedje izhodišča, prehoda in jedra

Zaporedje sestavin stavčnega člena

Zaporedje pridevniškega dela samostalniške zveze

Zaporedje naslonk

Besedni red v zloženem stavku

Zaporedje delov priredja

Mesto naslonk v stavku

Naslonke na začetku povedi ali samostojnega stavka

Besedni red in stavčni členi

Stilno zaznamovani ali subjektivni besedni red

Die Figur des Gegensätzes in Trubers publizistischen Texten

Jenkova rima

Stavčna fonetika

Splošno

Segmentacija

Stavčno poudarjanje

Stavčna intonacija

Kaj je?

Intonacijsko ogrodje

Govorni takt

Vrste intonacij

Register

Hitrost govora

II INTERPRETACIJA BESEDIL SLOVENSKE KNJIŽNE BESEDE

19. IN 20.STOLETJA

France Prešeren, Pévcu

Fran Levstik, Srečanje z neprepoznanim cesarjem Janezom

(iz Martin Krpan z Vrha)

Simon Jenko, Za trdi učiteljski kruh (Iz Jeprški učitelj)

Med borovjem. Leži polje ravno

Josip Jurčič, Trdi oče – nemočna hči (Iz sosedov sin)

Janko Kersnik, Neodpustni oče (iz Mačkova očeta)

Ničesar jim ne manjka (iz Ciklamen)

Josip Stritar, Gledališče táko ali táko (iz Literarni pogovor)

Ivan Tavčar, Agata (iz Visoška kronika)

Ivan Cankar, Anarhist (iz Hiša Marije Pomočnice)

Oton Župančič, Žebljarska (iz V zarje Vidove)

Interpretacije besedil nastalih po prvi svetovni vojni

Alojz Gradnik, Mors victrix (Zmagovita smert)

Miran Jarc, Modre dalje

Srečko Kosovel, Otožje

Božo Vodušek, Brodolom

Dane Zajc, Veliki črni bik

Tomaž Šalamun, Gobice

Ivan Pregelj, Matkove Tine prečudežno romanje (iz Matkove Tine)

Prežihov Voranc, Boj, zmaga in poraz (iz Boj na požiravniku)

Ciril Kosmač, Čez senčno črto (iz Balada o trobenti in oblaku)

III PRAKTIČNA STILISTIKA

1. Teorija

Splošno o stilistiki

Jezikovna pravilnost

Jasnost

Poznanje stvari

Upoštevaj naslovnika

Preglednost

Logičnost

Konkretnost – abstraktnost

Kontrola

Jedrnatost

Nil nimis

Kako se že temu pravi?

Tudi naslovnik marsikaj ve

Nesrečna mašila

Samo v mlinu se dvakrat pove

Ne pregosto!

Živost

Živi mrtvi

Piši, kakor govoriš

Primernost

Stilne zvrsti

Tujke

Vrste stavkov

Obvezna dolgočasnost
Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
jezikovne zvrsti
knjižni jezik
pogovorni jezik
raba jezika
slovenščina
stilistika
zgodovina jezika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR