Naslov:
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola je oblikovana z izborom razprav o slovenskem glagolu, ki so nastale v zadnjih desetih letih, zlasti o pomenskosti (in z njo povezani morfemskosti) in skladenjskosti slovenskega glagola. Pri obravnavah se že dokazano dobro dopolnjujeta strukturalni in funkcijski vidik, kar zlasti pri glagolu kot osrednji skladenjskopomenski organizacijski enoti daje možnost vpogleda v funkcijske zmožnosti slovenščine oz. slovenske skladnje. Glagol je torej vsekakor bistveno pomensko, morfološko in skladenjsko izhodišče, središče in povezovališče vsega, saj zelo nazorno združuje slovar in slovnico v kategorijah vida in časa, vezljivosti, naklona in načina.

Vsebinsko monografijo sestavljajo trije sklopi: 1 Pomenskost in morfemskost glagola, 2 Glagolska vezljivost, 3 Besedilnost glagola; ta delitev je narejena zgolj zaradi preglednosti, sicer pa se z njo samo še potrjuje smiselna (tudi pretvorbna) medsebojna povezanost jezikovnih ravnin. Vsem poglavjem sledijo še kratki slovensko-angleški povzetki vsebin po tematskih poglavjih.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-367-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 368 strani

Cena

19,50 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)