Etimološko-onomastična sekcijačlani etimološko-onomastične sekcije

Vodja: Metka Furlan
            +386 1 470 62 34
            metka.furlan@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 4. nadstropje

 

Namen in dejavnost sekcije

Temeljno poslanstvo sekcije je, da kontinuirano skrbi za etimološko, onomastično in primerjalnozgodovinsko interpretacijo slovenskega občno- in lastnoimenskega izraznega fonda od prvih pisnih virov za slovenščino do sodobnega časa, da rezultate svojih raziskav predstavlja na domačih in tujih strokovnih srečanjih in objavlja v slovarjih, monografijah ter revialnem tisku doma in v tujini. Sekcija je bila ustanovljena leta 1958. Trenutno sta v sekciji zaposlena 2 raziskovalca.

Sekcija sodeluje pri nadgradnji inštitutskega portala Fran, v uredništvu inštitutske revije Jezikoslovni zapiski, v inštitutskem telesu Jezikovnotehnološki razvojni center, s posameznimi odgovori v inštitutski Jezikovni svetovalnici, pri standardizacijskih vprašanjih slovenskih zemljepisnih imen v Komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, v pedagoškem procesu na vseh treh študijskih stopnjah Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Sodelavci sekcije so doslej pripravili naslednja pomembnejša dela:

 • Slovenska vodna imena I–II (France Bezlaj, 1956, 1961)
 • Etimološki slovar slovenskega jezika (Poskusni zvezek) (France Bezlaj, 1963)
 • Eseji o slovenskem jeziku (France Bezlaj, 1967)
 • Začasni slovar slovenskih priimkov (odgovorni redaktor France Bezlaj, 1974)
 • Etimološki slovar slovenskega jezika (1976, 1982, 1995, 2005, 2007)
 • Kratka albanska slovnica (Marko Snoj, 1991)
 • Odzadnji slovar zemljepisnih imen po Atlasu Slovenije (Metka Furlan, 1993)
 • Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache (Marko Snoj, 1994)
 • Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj, 1997, 2003)
 • Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot (Metka Furlan, Alenka Gložančev, Alenka Šivic-Dular, 2000)
 • Zbrani jezikoslovni spisi I–II (France Bezlaj, uredila Metka Furlan, 2003)
 • Slovensko-nemški slovar, transliterirana izdaja I–II (uredila Metka Furlan, 2006)
 • Slovensko-nemški slovar (Maks Pleteršnik, uredile Metka Furlan, Helena Dobrovoljc in Helena Jazbec, 2006)
 • Slovar jezika Janeza Svetokriškega I–II (Marko Snoj, 2006)
 • Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu (Pavle Merkù, uredila Metka Furlan in Silvo Torkar, 2006)
 • Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor (Helena Jazbec, 2007)
 • Merkujev zbornik (ožji uredniški odbor Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber, Alenka Šivic-Dular, 2007)
 • Gjurmime shqiptare / Albanische Forschungen (Franc Miklošič, pripravila Rexhep Ismajli in Marko Snoj, 2007)
 • Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (Marko Snoj, 2009)
 • Pregled indoevropskih jezikov (Simona Klemenčič, 2011)
 • Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (uredili Metka Furlan in Alenka Šivic-Dular, 2012)
 • Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek (Metka Furlan, 2013)
 • Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora (Luka Repanšek, 2016)
 • Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji (Metka Furlan, 2016)
 • Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine (uredili Metka Furlan, Silvo Torkar, Peter Weiss, 2017)
 • Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske (Silvo Torkar, 2020)
 • Pleteršnikova rokopisna zbirka zemljepisnih imen: Znanstvenokritična izdaja rokopisne kartoteke (Metka Furlan, Miha Sušnik, 2021).


Sekcija hrani naslednje večje digitalizirane in digitalne zbirke:

 • Kartoteka slovenskih priimkov iz popisov prebivalstva 1931, 1941, 1948 (kartotečno gradivo)
 • Temeljna etimološka kartoteka (kartotečno gradivo)
 • Ekscerpti strokovne literature za Etimološki slovar slovenskega jezika (rokopisno gradivo)
 • Kartoteka slovenskih rastlinskih imen iz Rinijevega slovarja (kartotečno gradivo)
 • Kartoteka slovenskih ojkonimov (kartotečno gradivo)
 • Pleteršnikova rokopisna zbirka zemljepisnih imen (kartotečno gradivo)
 • Datoteka ledinskih imen Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (datoteka)
   

Nekdanji člani sekcije:
France Bezlaj (†1993), Darja Globevnik, roj. Žorga (†1983), Milena Hajnšek - Holz, Janez Keber, Simona Klemenčič, Drago Mertelj (†1990), Janez Orešnik, Milena Piškur, Luka Repanšek, Saša Sernec, Helena Smole, roj. Jazbec, Marko Snoj, Vaso Suyer (†1984), Silvo Torkar

 

Trenutni programi in projekti

V okviru inštitutskega temeljnega programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2021) v sekciji trenutno potekajo naslednji projekti:

 • Novi etimološki slovar slovenskega jezika
 • Metelkova zbirka slovenskih toponimov 1823: Znanstvenokritična izdaja vira
 • Slovenske množinske oblike na -a samostalnikov nesrednjega spola v indoevropskem kontekstu
 • Digitalizacija Pleteršnikove rokopisne zbirke zemljepisnih imen: nadaljevanje

 

Odmevi v medijih

Člana sekcije v tiskani in spletni izdaji Dela soustvarjata rubriko Beseda tedna.