Naslov:
Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Delo je zasnovano kot leksikološka razprava s težiščem v predstavitvi tipov predvidljivosti znotrajleksemskih medpomenskih povezav pri slovenskih samostalnikih. Prvi del je teoretično usmerjen in podaja pregled različnih gledanj na slovarsko večpomenskost. V drugem delu so predstavljeni rezultati raziskave, opravljene na gradivu slovenskih samostalnikov, ki potrjuje večplastno tipologijo slovarske večpomenskosti, obstoječo na osnovi hkratne uresničenosti različnih tipoloških meril.

Potrjena sta dva izvorno različna temeljna tipa večpomenskosti: posredno motivirana večpomenskost in neposredno motivirana večpomenskost. Znotraj neposredno motivirane večpomenskosti so preverjeni tipi, že prepoznani v zvezi z značilnimi spremembami v pomenskosestavinski zgradbi (pomenska vsebovanost in pomenski prenosi (metonimija s sinekdoho in metafora), in predstavljene so nadaljnje tipologije glede na nova tipološka merila (spremembe kategorialne pomenske lastnosti števnosti in človeškosti; skladnost znotrajleksemskih medpomenskih povezav s povezavami med sestavinami propozicije).

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-30-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 213 strani