Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Nosečniški rak

Opis terminološkega problema: Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer, ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od pomembnih načel v terminologiji je gospodarnost, kar pomeni, da imajo pri poimenovanju pojmov z določenega strokovnega področja krajši termini prednost pred daljšimi. S tega stališča se lahko strinjamo s komisijo, da zveza z nosečnostjo povezan rak ni najustreznejša, saj je po Več...
Letalnik

Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V veljavnem Zakonu o letalstvu se kot krovni pojem za vse naprave za letenje po zraku uporablja termin zrakoplov, ki pa mu nasprotuje več strokovnjakov, tudi s Fakultete za strojništvo UL, ki je z Oddelkom za letalstvo gotovo eno od središč stroke. Zanimiv je pogled v Korpus akademske Več...
Obrnjeno učenje

Opis terminološkega problema: Nedavno sem naletela na poimenovanje obrnjeno učenje, ki ustreza angleškemu terminu flipped learning. Termin označuje metodo poučevanja, katere bistvo je, da se učenci seznanijo z neko novo učno snovjo doma, npr. z videoposnetkom, ki ga je učitelj vnaprej posnel, v šoli pa skupaj z Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je obrnjeno učenje ustaljeni termin, ki pa ga po našem mnenju ni treba zamenjati. Termin namreč ustrezno označuje pojem, pri katerem gre za dejavnost, ki poteka nasprotno od izhodiščne dejavnosti – učenec se uči doma, vadi pa v šoli. Drugi razlog je ustaljenost, Več...
Atomska navada

Opis terminološkega problema: Pri prevodu angleškega priročnika v slovenščino imamo težavo s poimenovanjem ang. termina atomic habit. Termin označuje drobno in enostavno spremembo v vedenju posameznika, ki lahko privede do velikih sprememb, če je izvajana redno. Odločamo se med dvema možnostma, in sicer atomska navada Več...

Mnenje Terminološke sekcije: James Clear, avtor knjige Atomic habits, na svoji Facebookovi strani navaja 3 razloge za izbiro termina atomic habit: 1. prid. atomic v ang. pomeni 'majhen, droben' in po mnenju avtorja bi navade morale biti drobne in enostavne, 2. prid. atomic se lahko nanaša na temeljno enoto večjega sistema: Več...
Kontinuumska mehanika poškodb

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin continuum damage mechanics, ki označuje 'fenomenološko teorijo mehanike poškodb, ki je povezana z mehaniko kontinuuma in je izpeljana na osnovi termodinamičnega ravnotežja nepovračljivih procesov in lahko opiše degradacijo togosti materiala, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli nekaj posameznih potrditev za termin mehanika poškodb kontinuuma (prim. npr. R. Kunc idr., Določanje snovnih lastnosti materiala za računanje nosilnosti velikih kotalnih ležajev z mehaniko poškodbe (2001, str. 108)) in termin mehanika poškodb v kontinuumu Več...
Gostota energije razpokanja

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin cracking energy density, ki označuje 'gostoto elastične deformacijske energije, ki je na voljo za rast razpoke v določeni materialni ravnini'. Razmišljamo o zvezah energijska gostota loma in gostota lomne energije. Kateri termin je po vašem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za obravnavani pojem, na osnovi česar lahko sklepamo, da terminološki dogovor še ni bil dosežen. V tem primeru je torej potrebno oblikovati nov termin, pri čemer je zelo pomembno, da termin čim bolj nedvoumno označi Več...
Okrajšavi kadm. in vadm.

Opis terminološkega problema: Okrajšave podčastniških činov v Slovenski vojski so npr. vvod. (višji vodnik), švod. (štabni vodnik), všvod. (višji štabni vodnik), prap. (praporščak), vprap. (višji praporščak), okrajšave mornariških častniških činov pa so npr. pork. (poročnik korvete), porf. (poročnik Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za začetek navedimo definicijo okrajšave iz Enciklopedije slovenskega jezika (Toporišič 1992: 162), v kateri je definirana tako: »Za daljši čas družbeno sprejeta možnost pisanja nekaterih pogostih besed brez njihovega končnega dela«. Tipičen znak okrajšanosti je pika. Okrajšave Več...
Novičnik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin newsletter, ki označuje publikacijo, v kateri podjetje ali druga organizacija objavlja notranje novice in novice, vezane na določeno strokovno področje. Tovrstna publikacija, ki navadno v elektronski obliki izhaja periodično in na katero se je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste že sami ugotovili, se za obravnavani angleški termin v slovenščini pojavlja veliko različnih ustreznikov. Poleg že omenjenih v vprašanju smo našli vsaj še informativno pismo (prim. magistrsko delo K. Rigler, Odnosi z javnostmi na področju medijskih kampanj, 2017, str. 28) in Več...
Okrasna gizdavka

Opis terminološkega problema: V Sloveniji se za vrsto želv Trachemys scripta, v katero sodita podvrsti rdečevratka in rumenovratka, uporablja ime popisana sklednica. Ime se uporablja tudi v uradnih dokumentih državnih inštitucij. Eden zadnjih primerov so Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri slovenskih imenih želv očitno prihaja do neskladja, ki je moteče. Težava morda izvira iz dejstva, da obe vrsti, ki ju omenjate, torej močvirska sklednica (Emys orbicularis) in popisana sklednica (Trachemys scripta), spadata v družino sklednic (Emydidae). Vendar pa vrsti pripadata Več...
Pozne posledice

Opis terminološkega problema: Prosim za pojasnilo, ali je pravilnejše poimenovanje pozne posledice ali kasne posledice? Gre za težave, ki se pojavijo več let po tem, ko so bili bolniki zdravljeni zaradi raka, npr. večje tveganje srčnega infarkta pri tistih, ki so prejeli kemoterapijo ali pa pojav drugega raka zaradi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za bolezen, ki je odkrita več mesecev ali let po postavitvi diagnoze ali celo zaključku zdravljenja prve bolezni, zlasti različnih vrst raka, se v slovenski znanstveni literaturi, kot ugotavljate, uporabljata obe poimenovanji, tako pozne posledice kot kasne posledice. Oba termina ustrezno Več...
Delfska metoda

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s prošnjo, da mi razjasnite dvom, katera oblika termina je ustreznejša: Delfi metoda ali Delphy metoda. Termin označuje metodo napovedovanja, ki temelji na statistični obdelavi mnenj strokovnjakov določenega področja, ki so odgovarjali na zastavljen problem. Osnovna ideja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju je izpostavljena težava, ali pisati določujočo sestavino poimenovanja Delfi ali Delphy. Pravilna oblika je Delfi, saj je metoda dobila ime po starogrškem svetišču Delfi. Poimenovalna motivacija je torej metaforična – tako kot so v preročišču v Delfih prerokovali, tudi Več...
Baterija s trdnim elektrolitom

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin solid-state battery, ki označuje vrsto baterije z elektrolitom v trdnem stanju. Najprej smo razmišljali o zvezi baterija s trdnim elektrolitom, potem pa smo pomislili, da bi morda bila še ustreznejša levoprilastkovna zveza trdninska baterija. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Naprej o razmerju med baterijo in akumulatorjem. V Terminološkem slovarju avtomatike je baterija definirana kot 'vir električne energije, ki služi za napajanje nekaterih manjših izvršnih sistemov', akumulator pa kot 'baterija, ki jo je mogoče polniti, npr. svinčev akumulator, litij-ionski Več...