Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Vigilant

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin vigilante, ki označuje osebo, ki vzame zakon, zlasti kaznovanje, v svoje roke, ker meni, da ravnanje državnih institucij, npr. policije, ni zadostno. Slovenski ustreznik bi lahko bil morda samooklicani pravičnež ali pa vigilant. Kateri...

Mnenje Terminološke sekcije: Beseda vigilant v slovenščini ni nova, saj je zabeležena že v Besedišču slovenskega jezika in tudi v Velikem slovarju tujk (Cankarjeva založba, 2002), kjer ima dva pomena, in sicer 1. 'skrivni policijski agent' in 2. 'ovaduh, špicelj'. Na področju varnostnih ved pa se je uveljavila tudi...
Koristnost interoperabilnih storitev

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin government service utility (GSU) ali interoperability service utility (ISU). Gre za del interneta prihodnosti, ki znotraj javnega sektorja omogoča, da javne organizacije, podjetja in neprofitne organizacije skupaj oblikujejo javne storitve v...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleška termina government service utility in interoperability service utility sta sinonima, ki se razlikujeta v tem, da vsak od njiju na poimenovalni ravni izpostavlja drugo lastnost storitev. Government service izpostavlja dejstvo, da gre za javne storitve, interoperability service pa...
Učenje za pisanje

Opis terminološkega problema: Pri prevodu članka s področja pisanja v drugem/tujem jeziku (L2) se srečujem s tremi angleškimi poimenovanji: learning to write, writing to learn (tudi writing to learn content) ter writing to learn language. Learning to write označuje pridobitev pisne kompetence pri usvajanju jezika,...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje je tesno povezano z veščino pisanja, ki je sistemsko vključena tudi v učni proces, saj postaja sposobnost pisnega izražanja vse pomembnejša za doseganje uspeha na različnih področjih. Vsi pojmi, po katerih sprašujete, so del t. i. writing activities (več npr. v članku A....
Težavni enduro

Opis terminološkega problema: Panoga enduro ima v motociklizmu veliko disciplin. Ena od disciplin pod okriljem Mednarodne motociklistične zveze (FIM) se v angleščini imenuje hard enduro in v njej vozijo tudi slovenski vozniki in voznice. Gre za najtežjo različico terenskih motociklističnih dirk v panogi enduro. Kako...

Mnenje Terminološke sekcije: Natančneje smo o terenski motociklistični panogi pisali v odgovoru Enduro. Kot omenjeno v vprašanju, se najtežja disciplina te panoge imenuje hard enduro. Tako se imenuje zato, ker se tekmovalci v tej disciplini borijo z zelo zahtevnim terenom proge, številnimi ovirami na njej, npr....
Enduro

Opis terminološkega problema: S kolegi se ne strinjamo glede tega, ali bi bilo treba ime za uveljavljeno motošportno panogo enduro, ki označuje vzdržljivostne dirke po brezpotju oziroma čez drn in strn, posloveniti. Obstaja namreč tudi panoga endurance, ki označuje vzdržljivostne dirke na dirkališču. Da bi bila zmeda...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da je poimenovalna zmeda na tem področju velika. Prvo iskanje po spletu nas je pripeljalo do endura na področju kolesarstva. Enduro je namreč disciplina v gorskem kolesarstvu (natančneje o tej disciplini v diplomski nalogi B. Hölcla Pomen vadbe za moč za gorske kolesarje v...
Skupnostna dobrobit

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin community well-being, ki označuje preplet npr. socialnih, ekonomskih in drugih dejavnikov, ki jih posamezniki in skupnosti prepoznavajo kot nujne za njihov napredek in razvoj potencialov. Termin želim uporabiti v povezavi s skupnostnim...

Mnenje Terminološke sekcije: Termine s sestavino well-being (tudi wellbeing) smo v naši svetovalnici že obravnavali, gl. npr. odgovora Zdravje in dobrobit človeka in Ekonomija blaginje. Pritrjujemo vaši ugotovitvi, da se izraza blaginja in blagostanje nanašata predvsem na ekonomski vidik, v SSKJ2 sta opredeljena kot...
FAIR

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin FAIR, ki na področju upravljanja s podatki označuje načela, po katerih naj bodo raziskovalni podatki objavljeni in dostopni. Kateri slovenski ustreznik bi bil najprimernejši? Kako bi prevedli posamezne sestavine kratice (ang. findability,...

Mnenje Terminološke sekcije: Po pregledu nam dostopnega gradiva na spletu ugotavljamo, da se je tudi v slovenščini že relativno uveljavila kar kratica FAIR, ki je tvorjena iz angleške podstave findability, accessibility, interoperability in reusability. Ponekod so tudi v slovenskih virih zraven navedeni prevodi...
Odpredpisovanje zdravil

Opis terminološkega problema: Zanima me vaš predlog slovenskega ustreznika za angleški termin deprescribing, ki je definiran kot proces popolnega umikanja ali zmanjševanja odmerka zdravil zaradi neželenih učinkov, ki ga nadzoruje zdravnik, njegov namen pa je nadzorovati sočasno uporabo več zdravil in dosegati boljše...

Mnenje Terminološke sekcije: V farmaciji je že ustaljen termin predpisovanje zdravil, ki ustreza angleškemu medicine prescribing. V Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 je predpisovanje zdravil definirano kot 'postopek, v katerem pooblaščena oseba pacientu na podlagi diagnoze določi in predpiše vrsto, jakost,...
Varna obravnava

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški pravni termin safe conduct. Safe conduct se sicer v dokumentih EU še ne pojavlja, je pa povezan s pojmom safe passage, ki se pojavlja v dokumentih v zvezi z vojno v Ukrajini, zaradi česar sta bila oba dodana v zbirko IATE. Safe conduct označuje...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju poimenovanj za nove pojme je zelo pomembno, da izvemo čim več o vsebini pojma, zaradi česar je zaželeno, da pri iskanju najprimernejšega poimenovanja sodelujejo tudi različni področni strokovnjaki. Termin safe conduct označuje tako postopek kot uradno dovoljenje, ki ga oblasti...
Strojepisnica

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri izraz je po vaše primernejši za strojepisnico. Termin strojepisnica se uporablja na slovenskih sodiščih za sodno pisarno, v kateri se izvaja pisarniško poslovanje s pomočjo računalnika. Zaposleni v strojepisnicah se imenujejo strojepisci oziroma zapisnikarji.

Mnenje Terminološke sekcije: Strojepisnica je vključena v SSKJ2, v katerem ima razlago 'prostor za pisanje na pisalni stroj'. Pri pregledovanju gradiva smo ugotovili, da se strojepisnica pojavlja v številnih strokovnih besedilih, npr. v diplomskih delih, Sodnem redu, v osnovnih informacijah o določenem sodišču. Pri...
Risoroman

Opis terminološkega problema: Ne strinjam se z novim terminom risoroman, za katerega menim, da ni potreben, saj že imamo termin strip. V čem se pojma, ki ju poimenujeta strip in risoroman, razlikujeta? Zdi se mi, da slednji izraz zgolj povzroča zmedo. V novejših časih se za zvrsti stripov uporabljata še izraza manga in...

Mnenje Terminološke sekcije: Naj najprej izpostavimo dejstvo, da se terminologi ukvarjamo z jezikovnim vidikom terminologije, torej s termini (besedami), ki označujejo pojme, samih pojmov in njihovih lastnosti pa ne moremo presojati. Pojem natančno opredeli šele definicija, katere avtor ne more biti terminolog, ampak...
Geokletka, geoukletkanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin geo-caging (pojavlja se tudi zapis geocaging), ki na področju letalstva označuje zamejevanje dela zračnega prostora, znotraj katerega je brezpilotnim letalnikom dovoljeno letenje. Kako naj poslovenimo povezani termin geo-cage (geocage), ki...

Mnenje Terminološke sekcije: Podobno, kot sta se za termina geo-fence in geo-fencing v slovenščini že v veliki meri ustalila termina s sestavino ograja, bi bilo po našem mnenju tudi pri terminih geo-cage in geo-caging smiselno izhajati iz sestavine kletka, kar je nakazano tudi že v vprašanju. Beseda kletka je v SSKJ2...