Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Nezadovoljene potrebe

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs, s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Terminu unmet medical needs je v slovenski različici Uredbe Komisije (ES) št. 507/2006 z dne 29. marca 2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ustreza zveze nezadovoljene zdravstvene Več...
Preživeli onkološki bolnik

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor, s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom, preživeli Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleški termin cancer survivor je metaforičen, saj survivor ne označuje zgolj osebe, ki je preživela, temveč osebo, ki je preživela tudi zaradi svojih sposobnosti, značaja oz. vseh lastnosti, ki jih ta oseba ima. Poleg tega angleški termin označuje zelo širok pojem: ljudi s trenutno Več...
Ponujena vrednost

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju strokovnih gradiv iz angleškega jezika v slovenski jezik smo prišli do dileme. Pri prevodu termina value proposition se nismo mogli dogovoriti, ali je pravilnejši ustreznik ponudba vrednosti ali vrednostna ponudba. Kako razložiti vsebinsko razliko med tema dvema Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za označevanje pojma, pri katerem gre za vrednost, ki jo kupec ali poslovni partner dobi iz poslovnega modela podjetja, se uporablja več slovenskih terminov. Dva – ponudbo vrednosti in vrednostno ponudbo – ste omenili že sami, našli pa smo še termin vrednostni predlog, ki se pojavlja npr. Več...
Bančna storitev, bančni produkt

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno uporabljata termina bančni produkt in bančna storitev (po Zakonu o bančništvu bančne storitve vključujejo »storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun«, 5. člen). Rad bi dobil konkreten odgovor, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Zakonu o bančništvu so bančne storitve pojmovane kot vrsta finančnih storitev (te poleg sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev ter dajanja kreditov vključujejo tudi npr. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja ter izdajanje in upravljanje drugih Več...
Tviterščina

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali lahko tviterščino označimo kot samostojen jezik (kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina). Vprašanje poslano: 20. 9. 2017

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin tviterščina označuje jezik na družbenem omrežju Twitter, za katerega so značilna kratka, do 140 znakov dolga besedila. Torej ne gre za samostojen jezik, kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina, temveč za segment jezika, ki je vezan na prenosnik (družbeno omrežje Več...
Visokousposobljena zaposlitev

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje glede primernosti terminov visokokvalificirana zaposlitev in visokousposobljena zaposlitev. Zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in zaposlitev visokousposobljenih delavcev ne prideta v poštev, saj gre večinoma za konkretno delovno mesto, zaradi česar množina ni Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste opisali v vprašanju, je termin visokokvalificirana zaposlitev v slovenskem prostoru nastal pod vplivom evropske direktive 2009/50/ES. Termin se uporablja v različnih besedilih, npr. na spletni strani Ministrstva za tujce Informacije za tujce ali v Priročniku za zagovornike ranljivih Več...
Dvojčična meja

Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja, ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Gemološkem terminološkem slovarju je dvojčenje usmerjeno na dvojčično zraščanje, ki je definirano kot način preraščanja kristalov, ki tvorita dvojček. Poleg omenjenega najdemo še več terminov s sestavino dvojčični, npr. dvojčična črta, dvojčična lamela, dvojčična os, Več...
Nutricevtik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutic oz. nutriceutic. Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutic. Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer nutracevtik Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Poimenovalna zmeda je že v angleščini, saj pojem označujeta tako nutraceutic kot nutriceutic, pri čemer je prva oblika pogostejša. Ta dvojnost se je prenesla tudi v slovenščino, kjer pojem označujeta nutracevtik in nutricevtik. Da je raba v slovenščini nedosledna, dokazujeta npr. naslova Več...
Človek-dan

Opis terminološkega problema: Soočam se s prevajanjem angleškega termina man-day, ki označuje količino dela, ki jo delavec opravi v enem dnevu, kar se uporablja kot enota za to, koliko časa se porabi za izvršitev kakšne naloge. Bi lahko našli podobno rešitev za izraze man-hour, CPU-hour in podobno? Vprašanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Nekoliko nenavaden izraz, ki označuje enoto, se v obliki človek-dan pojavlja tudi v slovenskih besedilih, npr. na spletni strani podjetja Lotrič. Najdemo tudi zapis narazen, npr. na spletni strani Slovenskih železnic, še največ zapisov pa je v obliki človek/dan, torej s poševnico. Tak zapis Več...
Finančna tehnologija, finančnotehnološki

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kateri zapis za angleški fintech, ki označuje ponujanje finančnih storitev z uporabo programske opreme in sodobnih tehnologij, bi bil najbolj primeren v slovenščini. Gre za okrajšavo angl. financial technology, v daljši obliki se pojavlja tudi kot technology-enabled innovation Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin finančna tehnologija  je vse bolj pogost tudi v slovenščini, npr. v sporočilu Evropske komisije za medije Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike (23. 3. 2017), članku J. Ugovška in Š. Mikuš Analiza zavarovalnic: rast števila zaposlenih, večji dobiček in priprave na Več...
Cenilka

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako pravilno sloveniti angleški termin estimator, ki se uporablja na področju ekonometrije in označuje spremenljivko, s katero ocenjujemo določen parameter. V praksi se uporablja slovenski termin cenilka, a bi bilo po mojem mnenju pravilneje uvesti termin ocenjevalec oz. Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Strinjamo se z vami, da bi bilo s strogo besedotvornega vidika za pojem, pri katerem gre za ocenjevanje, bolj smiselno uporabiti termin ocenjevalec ali ocenjevalka kot pa cenilka. Pri tvorjenkah ocenjevalec in ocenjevalka je v podstavi glagol ocenjevati, medtem ko je pri tvorjenki cenilka v Več...
Ark kmetija, ark središče

Opis terminološkega problema: Prosimo za mnenje o izrazu ark, ki se na področju živinoreje uporablja v zvezah ark kmetija in ark središče (tudi z različicami zapisa ark-, Ark- in ARK) in označuje prizadevanje za ohranjanje in rejo nacionalnih avtohtonih pasem po Evropi. V projekt Evropske komisije ELBARN je že od leta Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri terminološkem svetovanju vedno upoštevamo terminološka načela, in sicer načelo ustaljenosti, gospodarnosti, jezikovnosistemske ustreznosti in po najboljših močeh tudi jezikovnokulturno načelo, kar pomeni, da dajemo prednost terminom, ki jih stroka sprejme in potrdi kot Več...