Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Navigacijska sled

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za ang. termin breadcrumbs, ki označuje prikaz hierarhične strukture spletne strani, ki uporabniku omogoča, da ugotovi, na katerem nivoju v hierarhiji se nahaja, in da s klikom preklopi na drug nivo v strukturi spletne strani; za primer gl. sliko na tej Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V angleščini se za poimenovanje prikaza položaja v strukturi spletne strani, na kateri se trenutno nahaja uporabnik, v celotni hierarhiji spletne strani poleg termina breadcrumbs uporablja tudi termin breadcrumb trail. Omenjeni termin s področja računalništva je nastal s terminologizacijo 2. Več...
Readymade

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin readymade, ki na področju umetnostne zgodovine označuje vsakdanji predmet, ki ga umetnik uporabi pri snovanju umetniškega dela. Prevajalnik mi ponudi besedo konfekcija, vendar nisem prepričana, da je to pravi ustreznik. Kateri slovenski termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ustreznik konfekcija, ki ga je ponudil prevajalnik, je bil očitno s področja tekstilstva, kjer je angleški termin readymade v svojem osnovnem pomenu označeval nasprotje za handmade (industrijska izdelava : ročna izdelava). Kljub temu, da v SSKJ2 pri besedi konfekcija poleg treh pomenov s Več...
Deinstitucionalizacija

Opis terminološkega problema: Prosim za pojasnilo v povezavi s terminološko dvojico dezinstitucionalizacija/deinstitucionalizacija. Kateri od obeh terminov je ustreznejši? Dezinstitucionalizacija se mi zdi nekoliko zastarelo. V besedilih s področja socialnega varstva termin označuje postopno zmanjševanje potreb po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Deinstitucionalizacija (in njena dvojnica dezinstitucionalizacija) je na področju socialnega varstva že ustaljen termin. Besednjak socialnega dela ima iztočnico dezinstitucionalizacija, ki jo opredeli tako: 'Temeljna ideja dezinstitucionalizacije je, da telesne, senzorne in intelektualne ovire Več...
Globoki ponaredek

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako v slovenščino prevajamo izraz deepfake, s katerim v angleščini poimenujemo sintetične medije, v katerih je oseba na obstoječi sliki ali videoposnetku zamenjana s podobo nekoga drugega. Vprašanje poslano: 4. 11. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za sliko ali posnetek, ki je spremenjen s pomočjo posebnih algoritmov tako, da so prek globokega učenja umetnih nevronskih mrež z velikim številom plasti nevronov in postopkov za sintezo človeških obrazov elementi posameznih fotografij ali videoposnetkov združeni v tako Več...
Izobraževanje v živo, delo v pisarni

Opis terminološkega problema: V času, ko je delo od doma oz. delo na daljavo postalo še pogostejše kot prej, se za delo v pisarni oz. delo na delovnem mestu delodajalca uporabljajo različni izrazi. Zanima me, kateri slovenski izraz bi bil nevtralen za opis ne samo dela, ampak tudi izobraževanja, kadar ne gre na daljavo ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Spremenjene okoliščine so povzročile tudi nekoliko poimenovalne zmede. Pojma delo (na delovnem mestu delodajalca) in izobraževanje (v šoli), ki sta bila prej obvestilno jasna brez dodatnega določila, kar naenkrat potrebujeta natančnejšo opredelitev, pri čemer se njuna vsebina ni Več...
Žepni odlagalnik

Opis terminološkega problema: Iščem ustrezno slovensko poimenovanje za predmet (in skulpturo na razstavi Franca Soline, doktorja računalništva in kiparja), ki se v nemščini imenuje Taschenleerer, v francoščini pa vide-poche. Gre za podstavek, na katerega se odloži predmete iz žepa. Po mojem mnenju predlogi pladenj, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za predmet, ki je namenjen shranjevanju manjših stvari iz žepa, npr. ključev, nismo našli obstoječega slovenskega poimenovanja. Po našem mnenju je predlog pladenj manj ustrezen, ker po SSKJ2 označuje 'okroglo ali podolgovato plitvo posodo za prenašanje in serviranje jedi' ali 'temu podobno Več...
Zgodbarjenje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin storytelling, ki označuje veščino komuniciranja, pri kateri pripovedovalec podaja zgodbo skupini poslušalcev, pri čemer skuša z različnimi retoričnimi sredstvi čim bolj pritegniti njihovo pozornost. Pojavlja se predvsem na področju turizma Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg ustreznikov pripovedovanje zgodb in zgodbarjenje, ki ju omenjate v vprašanju, se zlasti v strokovni literaturi s področja marketinga pojavlja tudi ustreznik zgodbičenje (prim. diplomsko delo L. Trstenjak Zgodbičenje v korporativnem oglaševanju: primer božičnih oglasov, 2019, str. Več...
Navpični pomik, vodoravni pomik

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega izraza za angleška izraza rise in run, ki se uporabljata v formuli rise/run, s katero se izračuna naklon kot količnik med dvigom in vodoravnim pomikom. Iščem pa slovenski ustreznik v primeru stopnice, kjer rise predstavlja višino in run globino Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V matematiki se v angleščini za izračun naklona (ang. slope) uporabljata rise nad ulomkovo črto in run pod ulomkovo črto. V angleščini obstaja tudi besedna igra (glej npr. spletni priročnik za učenje matematike), saj enačbi rečejo tudi  »rise over run« oz. »you have to rise before you Več...
Gostiteljstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali bi lahko našli slovensko ustreznico angleškemu izrazu hosting. Glede na trenutno situacijo je to izraz, ki ga bomo v bližnji prihodnosti še dosti srečevali. Gre za dejavnost tistega, ki gosti sestanek ali sejo, konferenco, seminar ipd. prek videokonferenčnega programa, kot je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini je za ang. termin hosting že uveljavljen termin gostovanje, vendar označuje drug pojem, in sicer Islovar navaja spletno gostovanje (ang. hosting, web hosting), ki ga definira tako: 'objava spletnih strani na spletnem strežniku nekoga drugega', pri čemer opozarja še na povezani Več...
Hekaton

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje, ali bi izraz hekaton lahko poslovenili tako, da bi bil vsem razumljiv. Termin označuje organiziran dogodek, na katerem se združijo različni posamezniki z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin hackathon je tvorjen iz besed hack in marathon, pri čemer se hack uporablja v pomenu kreativnega programiranja in ne v pomenu vdiranja v računalniške sisteme (natančneje v članku K. Popek Hackathon — Marathon for hackers (18. april 2017)). Poimenovalna motivacija je torej Več...
Odgovorno državljanstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin responsible citizenship, ki označuje delovanje posameznika na osnovi zavedanja o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki se nanašajo na različna družbena, okoljska in ekonomska vprašanja. V rabi se pojavlja slovenski ustreznik odgovorno Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin odgovorno državljanstvo, ki ga omenjate v vprašanju, je v strokovni literaturi precej pogost in po našem mnenju v stroki relativno ustaljen. Navaja ga npr. publikacija Državljanska vzgoja v Evropi (2005, str. 21), članek B. Novaka in E. Klemenčič Vloga šole pri oblikovanju Več...
Genetski modifikator

Opis terminološkega problema: Pri pisanju protokolov in člankov imam problem, kako v slovenščini poimenovati angleški termin genetic modifier, ki označuje snov, ki lahko spreminja delovanje drugega gena. Obstaja sicer izraz genomski označevalec, vendar ta izraz razumem le kot snov za prepoznavo. Vprašanje poslano: 24. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Posvetovali smo se s strokovnjakom za genetiko, ki je potrdil, da genomski označevalec ni slovenski ustreznik za angleški termin genetic modifier, saj gre za dva različna pojma. Genomski označevalec označuje specifičen del genoma s poznano lokacijo. V slovenščini obstaja tudi genetski Več...