Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Pozornost vzbujajoča različica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest, ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico. Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva različica in previdnostna različica. več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi v nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin variant of interest, tako da se strinjamo z vami, da je treba oblikovati nov termin. Zveza zanimiva različica, ki jo predlagate, bi bila sicer z jezikovnosistemskega stališča lahko ustrezna, saj gre za levoprilastkovno zvezo, ki je v Več...


Kartiranje

Opis terminološkega problema: Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping. Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje. Ali mogoče obstaja katero drugo več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glagol mapirati je v SSKJ2 v 2. pomenu s kvalifikatorjem nekdaj na področju geodezije razložen kot 'na terenu izdelovati katastrski načrt ali topografsko karto'. Poimenovanje, ki ga iščete, označuje 'vnašanje podatkov na zemljevid', čemur ustreza glagol kartirati v SSKJ2, ki je na področju geografije razložen kot Več...


Radiokarbonsko datiranje

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija, zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija (14C), datacija 14C, datacija C14 ali datacija C-14. Bi bilo mogoče tvoriti tudi več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč smo zaprosili strokovnjaka s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kot najustreznejše poimenovanje za pojem, po katerem sprašujete, je potrdil radiokarbonsko datiranje, ki je natančnejše kot poimenovanje radioaktivno datiranje, ki se tudi uporablja. Radioaktivno datiranje namreč Več...


Internet stvari

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things (IoT), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari, medomrežje stvari, internet stvari. Kateri je po vašem mnenju najustreznejši?   Vprašanje več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin internet stvari je na področju računalništva in informatike že uveljavljen termin. Vključen je v terminološki slovar informatike Islovar, kjer je definiran kot 'prepoznavanje stanja, upravljanje naprav, predmetov, povezanih v omrežje, ki temelji na TCP/IP', in v Slovar družboslovne informatike, kjer je definiran Več...


Mikrodokazilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential, ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo, mikrodokazilo, mikropoverilnica, več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli več potrditev, da se za angleški termin micro-credential uporablja ustreznik mikrokvalifikacija (prim. npr. dokument Evropske komisije z naslovom: Priloge k predlogu skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju; spletne strani Evropske komisije). Ustreznik bi lahko bil povsem Več...


Povzročitelj komunalnih odpadkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšno je vaše mnenje o terminu povzročitelj komunalnih odpadkov, ki se pojavlja v slovenski okoljski zakonodaji. Angleški izraz, ki se uporablja v predpisih EU, je waste producer. Termin označuje osebo, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Vprašanje poslano: 12. 4. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Zakonu o varstvu okolja je komunalni odpadek opredeljen kot: »odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti«. Termin komunalni odpadek se pojavi tudi v Urbanističnem terminološkem slovarju, kjer je definiran kot 'odpadek iz Več...


Mojstrska delavnica

Opis terminološkega problema: Na AGRFT bo v juniju potekal filmski festival, na katerem bo tudi dogodek z znanim tujim igralcem. To se v angleščini imenuje master class. Gre za pogovor z vidnim strokovnjakom ob navzočnosti zainteresirane javnosti, ki je načeloma širša v primerjavi s publiko pri okrogli mizi. V slovenščini so bila v preteklosti v več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mojstrski tečaj se v glasbeni umetnosti pogosto uporablja za poimenovanje niza srečanj s strokovnjakom, kar ustreza tudi razlagi besede tečaj v SSKJ2 v 3. pomenu: 'skupek organiziranih predavanj, vaj, ki navadno omogoča določeno usposobljenost'. V besedilih najdemo precej potrditev, npr. Mojstrski tečaji Glasbene Več...


Ekonomija na poziv

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy, ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer ekonomija na poziv in več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedo gig naj bi najprej uporabili jazz glasbeniki, in sicer v začetku 20. stoletja. Najprej se je uporabljala na glasbenem področju, in sicer v kontekstu glasbenega nastopa v živo, snemanja ali drugega (običajno plačanega) angažmaja glasbenika ali skupine. Danes pa je poimenovanje aktualno tudi na drugih področjih, Več...


Vodenje

Opis terminološkega problema: Za angleški termin leadership, ki na področju menedžmenta označuje usmerjanje sodelavcev in organizacijo delovnih procesov v podjetju, se v slovenščini poleg termina vodenje pojavlja tudi voditeljstvo, ki pa je po mojem mnenju neustrezen, saj je v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot 'voditeljsko mesto, voditeljski več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da je na podlagi stanja v SSKJ2 težko soditi o ustreznosti določenega termina, saj je to splošnojezikovni priročnik, ki sicer vsebuje tudi veliko terminologije, ne pa vse. Zato dejstvo, da določena beseda v SSKJ2 ni opredeljena kot termin, še ne pomeni, da v stroki ta termin ne obstaja. Po našem Več...


Samonikla rastlina

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s strokovno dilemo glede uporabe termina samonikla rastlina oziroma prosto rastoča rastlina. V okviru ciljnega raziskovalnega projekta o obvladovanju plodove vinske mušice pripravljamo strokovna priporočila in smo naleteli na težavo v zvezi z zgoraj navedenim terminom. Plodova vinska mušica je namreč več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za rastline, ki niso gojene in jih torej ni zasadil človek, ki zanje tudi ne skrbi, ste v strokovnem besedilu želeli uporabiti izraz samonikle rastline. Samoniklo rastlino najdemo v SSKJ2 v terminološkem gnezdu pri pridevniku samonikel. Ima kvalifikator agr. (agronomija) in razlago 'rastlina, ki (z)raste, ne da bi jo Več...


Pravica do odklopa

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angl. termin right to disconnect? Ali gre za pravico do odklopa, pravico do prekinitve povezave ali še kaj tretjega? Ker naj bi Slovenija v kratkem sprejela zakon o tej problematiki, je pomembna tudi ustrezna in usklajena terminologija. Angleški termin na področju delovnega več...

Mnenje Terminološke sekcije: V času, ko se digitalne in informacijske tehnologije izpopolnjujejo, se vedno bolj kaže pomen nekaterih temeljnih pravic delavcev, ki jih pred razmahom teh tehnologij sploh ni bilo treba utemeljevati. Ena od njih je pravica, za katero se je v angleščini uveljavilo poimenovanje right to disconnect. Ta na področju Več...


Visoko senzibilizirajoča snov

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin highly sensitising material, ki na področju farmacije označuje snov, ki lahko povzroči alergijske reakcije in druge zdravju škodljive učinke. Morda bi lahko bil ustrezen termin visoko senzibilizirajoča snov/substanca/material, a je težava v sestavini senzibilizirajoč, več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da samostalnika senzibilizacija Slovenski pravopis ne odsvetuje. Beseda je označena z označevalnikom pojm. (pojmovno) in v nadaljevanju sta navedeni zvezi senzibilizacija kože in senzibilizacija filma s pomenskima uvrstitvama med pokončnicami. Poleg tega v Slovenskem pravopisu najdemo tudi glagol Več...