Terminologišče

Terminologišče

Terminological counselling

Terminologišče - Terminological counselling

Terminological counselling is a service intended for the expert community public facing specific naming problems. A completely new concept may not been named in the Slovenian language yet or there is an existing concept for which there are several synonyms, which according to field experts, requires systematic unification or clarification on the most appropriate term.

When elaborating terminological answers, we follow the basic terminological principles, which means that on the basis of the information provided about the terminological problem, we recommend which solution would be the most appropriate from the point of view of the terminological theory. Therefore, it is very important to get as much information as possible about the term, especially about what it denotes. In addition, information about the texts in which the term occurs, possible existing naming solutions (when several terms denote the same concept) and foreign-language equivalents are also very useful.

In order to be able to prepare a terminological answer that will really help you, please fill in the fields of the form as accurately as possible. The fields marked with an asterisk are required. We will not publish your name and surname, and will send you the answer within a few days to the e-mail address you provided in the form. Questions and answers will also be published on the website so that other users can read them. Answers to general language questions can be found on the Language Counselling site.

Suggested citation for terminological answers: title of terminological answer, date. Terminological counselling, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, accessed on dd/mm/yyyy.Answers to questions

Nakupovalno trženje

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing, ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru. Vprašanje...

Opinion of the Terminology Section: O pojmu, po katerem sprašujete, je tudi v slovenščini že na voljo kar nekaj literature, npr. Poklici v marketingu na strani Društva za marketing Slovenije, intervju z direktorjem družbe Integer Raphaelom Stixom »Moja žena ne hodi več nakupovat z mano. Moje vedenje jo spravlja v zadrego!«...
Zamenjava igralca

Description of the terminological problem: Zadnje čase vsi komentatorji nogometnih tekem pri menjavi dveh igralcev v polju govorijo o zamenjavi. Zamenjava pomeni, da imaš nekoga za drugega, kot je v resnici, npr. Jožeta za Franca, menjava igralca pa označuje dejanje, pri katerem igralec vstopi v igro in zavzame mesto igralca, ki...

Opinion of the Terminology Section: Pregledali smo uradna pravila različnih športov, v katerih se pojavlja pojem, po katerem sprašujete. V Pravilih nogometne igre 20/21 je uporabljena zamenjava (gl. npr. str. 49–51, 78), hkrati pa obstaja obrazec za menjavo igralca na tekmi. V FIFA futsal pravilih igre (Uradno besedilo s...
Marcescenca

Description of the terminological problem: Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca, ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere, tj. 'oveneti, uveniti, gniti,...

Opinion of the Terminology Section: Termina marcescenca, po katerem sprašujete, v slovenskih slovarjih nismo našli. Latinski ustreznik marcescentia je v Botaničnem terminološkem slovarju naveden pri prvem pomenu termina uvelost 'stanje rastline, katere celice, tkiva so brez turgorja, kar povzroča povešanje listov,...
Zdravje in dobrobit človeka

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin human health and well-being, ki na področju zdravstvenega varstva označuje stanje človekovega telesa in duha, ki ga posameznik lahko krepi med drugim tudi z gibanjem v naravi. Pri ustreznikih zdravje in blaginja ter zdravje in blagostanje me...

Opinion of the Terminology Section: Samostalnika blaginja in blagostanje sta v SSKJ2 navedena z enako razlago 'obilje materialnih dobrin', kar pomeni, da sta sinonima. Kot sinonima sta navedena tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ugotovimo torej lahko, da je pri obeh besedah v ospredju ekonomski vidik (prim....
Kvaterna amonijeva spojina

Description of the terminological problem: Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren. Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju, pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem...

Opinion of the Terminology Section: V Slovenskem medicinskem slovarju se pojavita naslednji obliki zapisa v vašem vprašanju omenjene amonijeve spojine, in sicer kvartarna amonijeva spojina ter kvaterna amonijeva spojina. Slednja je usmerjena na kvartarno amonijevo spojino. Kvartarna amonijeva spojina z definicijo 'spojina...
Učna poduspešnost

Description of the terminological problem: Prosili bi vas za mnenje glede angleškega termina academic underachievement, ki označuje stanje, ko je otrokova učna uspešnost nižja od pričakovane glede na njegove sposobnosti. Razmišljali smo o dosežkih pod zmožnostmi ali dosežkih pod pričakovanji, zdaj pa se nam zdi najustreznejše...

Opinion of the Terminology Section: Poimenovanji dosežek pod zmožnostmi ali dosežek pod pričakovanji sta opisni in zato za rabo v strokovnem sporazumevanju manj primerni. Na drugi strani pa poduspešnost pojem primerno označuje, sledi načelu gospodarnosti in – kot smo ugotovili, ko smo pripravljali to mnenje – ima potrditve v...
Olajševanje

Description of the terminological problem: Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom, in ne vem, kaj lahko pričakujem.   Vprašanje poslano: 7. 5. 2021

Opinion of the Terminology Section: Termin facilitiranje označuje dejavnost, ki udeležencem v skupini omogoča učinkovito, varno in enakovredno sodelovanje pri reševanju skupnega izziva. Facilitator, tj. oseba, ki izvaja to dejavnost, pri tem podpira cilje, kot si jih zastavi organizator, vendar pa se lahko skupina odloči, v...
Pozornost vzbujajoča različica

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest, ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico. Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva...

Opinion of the Terminology Section: Tudi v nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin variant of interest, tako da se strinjamo z vami, da je treba oblikovati nov termin. Zveza zanimiva različica, ki jo predlagate, bi bila sicer z jezikovnosistemskega stališča lahko ustrezna, saj gre za...
Kartiranje

Description of the terminological problem: Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping. Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje. Ali...

Opinion of the Terminology Section: Glagol mapirati je v SSKJ2 v 2. pomenu s kvalifikatorjem nekdaj na področju geodezije razložen kot 'na terenu izdelovati katastrski načrt ali topografsko karto'. Poimenovanje, ki ga iščete, označuje 'vnašanje podatkov na zemljevid', čemur ustreza glagol kartirati v SSKJ2, ki je na področju...
Radiokarbonsko datiranje

Description of the terminological problem: Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija, zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija (14C), datacija 14C, datacija C14 ali datacija...

Opinion of the Terminology Section: Za pomoč smo zaprosili strokovnjaka s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kot najustreznejše poimenovanje za pojem, po katerem sprašujete, je potrdil radiokarbonsko datiranje, ki je natančnejše kot poimenovanje radioaktivno datiranje, ki se tudi uporablja....
Internet stvari

Description of the terminological problem: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things (IoT), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari, medomrežje stvari, internet stvari. Kateri je po vašem...

Opinion of the Terminology Section: Termin internet stvari je na področju računalništva in informatike že uveljavljen termin. Vključen je v terminološki slovar informatike Islovar, kjer je definiran kot 'prepoznavanje stanja, upravljanje naprav, predmetov, povezanih v omrežje, ki temelji na TCP/IP', in v Slovar družboslovne...
Mikrodokazilo

Description of the terminological problem: Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential, ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo,...

Opinion of the Terminology Section: V nam dostopnih virih smo našli več potrditev, da se za angleški termin micro-credential uporablja ustreznik mikrokvalifikacija (prim. npr. dokument Evropske komisije z naslovom: Priloge k predlogu skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju; spletne strani Evropske komisije)....