Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Pripovedna ostenzija

Opis terminološkega problema: V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija, ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin ostenzija se ne pojavlja le na področju folkloristike, temveč tudi na področju filozofije in jezikoslovja, kjer označuje kazanje na realen objekt, npr. medtem ko govorimo o hiši, pred katero stojimo, še pokažemo nanjo (prim. diplomsko delo P. Žunkovič Jezikovne značilnosti v Več...
Kvietizem

Opis terminološkega problema: Študiram knjigo Julie Kristeve Tales of Love, v kateri je omenjen tudi angleški termin quietism. Gre za filozofski pojem, avtorica pa piše o zgodbi J. Gionoja z naslovom Mož, ki je sadil drevesa, v kateri literarna oseba sadi želode (kar je dejansko pravljični motiv) in čez mnogo let iz Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ker ste omenili, da gre v osnovi za filozofski pojem, smo se pri iskanju ustreznega termina osredotočili zlasti na to področje. Za ang. quietism je v slovenščini ustaljen filozofski termin kvietizem, ki ga najdemo tudi v SSKJ2, kjer ima kvalifikator filozofsko in razlago 'religiozno etični Več...
Blažilec poka

Opis terminološkega problema: Prosil bi za pravilen slovenski termin, ki označuje napravo na koncu cevi lovske puške, ki ublaži, ne pa povsem zaduši pok puške ob sprostitvi eksplozivnih plinov ob/po zapustitvi izstrelka. Poznamo že dušilec, ki skoraj povsem zaduši pok in ki je prepovedan za uporabo na lovskem orožju. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Potrebujete torej poimenovanje za napravo, ki se namesti na lovsko puško in zniža kritično jakost poka iz nevarnega območja v rangu 165 decibelov pod 140 decibelov, kar je za zdravje še sprejemljiva vrednost. Ta naprava se razlikuje od dušilca poka, ki lahko pri uporabi podzvočnega streliva Več...
Požarna voda

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri težavi, na katero sem naletel pri pripravi prevoda navodil za zajem požarne vode, nem. Löschwasser-Rückhaltung. V slovenski strokovni javnosti s področja požarnega varstva sta se namreč pri izdelavi in izdaji zadnje tehnične smernice (TSG-1-001: 2019 Požarna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregled strokovne literature in pravnih predpisov s področja požarnega varstva, gradbeništva in strojništva je pokazal res veliko neenotnost pri rabi terminov, ki ju omenjate. To pomeni, da je smernica pravzaprav utemeljen način, kako normirati in usmeriti doslej neenotno rabo poimenovanj. Več...
Vrezanka

Opis terminološkega problema: V SSKJ2 je termin s področja umetnostne zgodovine sgraffito ('slikarska tehnika, pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti raznobarvnih ometov') zapisan citatno, tj. kot v italijanščini. Ali ga lahko podomačimo in fonetično zapišemo kot sgrafito po vzoru drugih prevzetih in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O prevzemanju in domačenju terminov smo v Terminološki svetovalnici že pisali, npr. v odgovorih Pasaž, piaf, Pedelek. Prevzeti termini se lahko ohranijo v citatni obliki, pogosto pa se tudi pisno popolnoma prilagodijo slovenskemu jeziku. Oblika termina, ki jo predlagate (sgrafito), je samo Več...
Orodno plezanje

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin dry tooling, ki označuje plezalno disciplino, pri kateri se v suhi skali ali umetni steni pleza s pomočjo lednega plezalnega orodja. V preteklosti je bilo že več poskusov slovenjenja omenjenega termina, tako da se v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Med ustrezniki, ki jih navajate v vprašanju, jih je več jezikovnosistemsko povsem sprejemljivih in po našem mnenju tudi dovolj natančno označujejo obravnavani pojem, a je vsem skupno, da se v stroki ni nobeden prav zares uveljavil, kar kaže na dejstvo, da glede tega vprašanja stroka še ni Več...
Prostovoljstvo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo. Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej omenimo, da je ustrezen zapis termina brez vezaja, torej prostovoljno socialno delo. Strinjamo se z vami, da je v šolskem okolju termin prostovoljno socialno delo ustaljen in pogosto rabljen, ponekod je celo del obveznih izbirnih vsebin, kot kaže npr. dopis Gimnazije Škofja Loka. Tudi Več...
Magnetni navornik

Opis terminološkega problema: Prosimo za nasvet pri poimenovanju ang. termina magnetorquer v slovenskem jeziku. Termin označuje del satelita oz. napravo, ponavadi 3-osno tuljavo s preciznim nadzorom toka skozi navitje, ki se uporablja za spreminjanje orientacije satelita v Zemljini orbiti. V starejši literaturi smo našli Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju najustreznejšega poimenovanja v slovenščini vedno upoštevamo terminološka načela. Izbiramo torej med bolj ustaljenimi poimenovanji, če obstajajo, iščemo krajša (in ne opisna) poimenovanja, ki jih lahko pregibamo po pravilih slovenskega jezika.  Omenili ste, da se v Več...
Interpretator narave

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako poimenovati osebo, ki vodi v naravi in krajini ter jo zna razložiti ali interpretirati na način, da ljudje odidejo domov z doživetjem. Predlagala sem npr. poimenovanje vodnik v naravi in krajini, vendar so me opozorili, da bi bilo bolje razmišljati v smeri terminov razlagalec Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč pri tem vprašanju smo prosili dva strokovnjaka, saj na tem področju vlada precejšnja poimenovalna zmeda. Nobenega dvoma ni, da je osnovni pojem, iz katerega izhajamo, interpretacija oz. interpretacija dediščine, ki vključuje naravno in kulturno dediščino. To je komunikacijska Več...
Ekonomija blaginje

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje glede najprimernejšega slovenskega ustreznika za ang. termin economy of wellbeing. Termin označuje ekonomijo, v kateri so javna sredstva namenjena izboljšanju blaginje državljanov in temelji na ideji, da je blaginja predpogoj za gospodarsko rast in za socialno in ekonomsko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se zveza dobro počutje nanaša predvsem na posameznikovo psihično in fizično stanje (npr. center dobrega počutja kot sinonimno poimenovanje za velnes, gl. iztočnico velnes v SSKJ2), zato se strinjamo, da je manj primerna kot prevod ang. izraza wellbeing (prim. npr. definicijo Več...
Nosečniški rak

Opis terminološkega problema: Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer, ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od pomembnih načel v terminologiji je gospodarnost, kar pomeni, da imajo pri poimenovanju pojmov z določenega strokovnega področja krajši termini prednost pred daljšimi. S tega stališča se lahko strinjamo s komisijo, da zveza z nosečnostjo povezan rak ni najustreznejša, saj je po Več...
Letalnik

Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V veljavnem Zakonu o letalstvu se kot krovni pojem za vse naprave za letenje po zraku uporablja termin zrakoplov, ki pa mu nasprotuje več strokovnjakov, tudi s Fakultete za strojništvo UL, ki je z Oddelkom za letalstvo gotovo eno od središč stroke. Zanimiv je pogled v Korpus akademske Več...