Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Domorodno oglaševanje

Opis terminološkega problema: Iščem prevod za angleški termin native advertising. To je oglaševanje, torej plačana vsebina, ki poskuša posnemati uredniške vsebine v mediju, v katerem se pojavlja, z namenom, da jo uporabnik zazna kot zanj relevantno. V slovenščini se že pojavljajo poimenovanja nativno oglaševanje, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Native advertising je lahko oblika prikritega oglaševanja, ki ga prva alineja 47. člena Zakona o medijih prepoveduje, saj »naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine.« Prikrito oglaševanje je definirano tudi v Več...
Klikolovka

Opis terminološkega problema: Izraz clickbait se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke. V rabi sta že poimenovanji klik vaba in vaba za klike, meni pa se zdi primernejši ustreznik klikolovka, ki se sicer Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi mi smo pri pregledovanju gradiva našli (vsaj) dva slovenska ustreznika za angleški termin clickbait. V Islovarju je termin klikvaba z definicijo 'spletna vsebina, ki z vzbujanjem radovednosti zvablja klike predvsem za potrebe oglaševanja'. Slovarski sestavek ima značko pregledano, kar je Več...
Ekstenzivno branje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin extensive reading, ki na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov označuje branje, pri katerem učenci preberejo večje količine gradiva v sproščenem okolju. Vprašanje poslano: 17. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov se omenjata dva pristopa k branju besedil. Poleg ekstenzivnega branja (ang. extensive reading), ki označuje branje večjih količin besedila za razvedrilo, pri katerem se bralec ne ustavlja pri vsaki besedi, ki je ne razume, se govori tudi o Več...
Potopitvena izkušnja

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski izraz ustreza angleškemu terminu immersive experience. Gre za izraz, ki pomeni, da se počutimo kot del prostora v navidezni resničnosti in se v tem navideznem prostoru lahko premikamo npr. z VR-očali ali na računalniku. Opazil sem, da se uporabljata dva izraza, in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin immersive experience se uporablja na področju navidezne resničnosti. Namen navidezne resničnosti je, da se uporabnik v tridimenzionalnem okolju počuti, kot da ga to okolje obdaja z vseh strani, zaradi česar deluje resnično. To bi metaforično lahko povezali s potopitvijo Več...
Plačilni zid

Opis terminološkega problema: Iščem prevod za angleški termin paywall, ki označuje sistem, s katerim založnik omogoča dostop do svojih spletnih vsebin za plačilo. V rabi za ta angleški termin sta dva slovenska ustreznika – plačilni zid in plačljivi zid. Kateri je ustreznejši? Vprašanje poslano: 9. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Raba obeh slovenskih poimenovanj za angleški termin paywall je relativno izenačena. Oba sta neposredno motivirana z angleškim terminom, pri čemer se je v rabi vzpostavila dvojnost na ravni slovenskega ustreznika za prvi del, in sicer angleškemu pay ustrezata tako slovenski plačilni kot Več...
Oblikovalsko razmišljanje

Opis terminološkega problema: Že nekaj časa se pri delu srečujem z angleškim terminom design thinking, ki na področju podjetništva označuje pristop k reševanju problemov, npr. pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki se osredotoča na končnega uporabnika, inovativne in celostne rešitve, uporablja spoznanja z Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin design thinking se v slovenščino prevaja z različnimi termini. Poleg zgoraj omenjenih, inovacijski pristop in dizajnerski pristop, smo našli še dizajnerski način razmišljanja, kreativno razmišljanje, snovalsko razmišljanje, dizajnerska metodologija, dizajnersko Več...
Delo na klik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin clickworking, ki označuje kratkotrajno obliko plačanega dela, ki jo posameznik opravlja prek spleta tako, da se najprej registrira na ustrezni platformi, na kateri si izbere delo, ki ga lahko opravlja kadar koli in kjer koli. Kateri slovenski Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V povezavi z obravnavanim pojmom smo v strokovnih besedilih s področja delovnega prava našli termine delo prek spletnih platform (prim. članek B. Kresal Delo prek spletnih platform (2020, str. 106)), platformno delo (prim. magistrsko delo U. Škerbinc Socialna varnost delavcev v okviru dela prek Več...
Zobozdravstvena ambulanta

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje je primerno za ordinacijo zasebnega zobozdravnika, v kateri ta izvaja zobozdravstvene dejavnosti. Je ustrezneje zobna ambulanta ali zobozdravstvena ambulanta? Prosim za pojasnilo. Vprašanje poslano: 1. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: V strokovni rabi  – tudi v nazivih konkretnih ambulant – se pojavljata oba termina, zobna ambulanta in zobozdravstvena ambulanta, glej npr. zobozdravstvena ambulanta v ZD Črnomelj ali zobna ambulanta v ZD Radeče. Raba v besedilih sicer ni dosledna, pogosto se v istem besedilu pojavi še Več...
Zobozdravniški stol

Opis terminološkega problema: Sem v dilemi glede poimenovanja stola za pacienta v zobozdravstveni ambulanti. Je to zobozdravstveni stol, saj se na njem izvajajo zobozdravstvene storitve, ali je to zobozdravniški stol, kot ga poimenujejo nekateri. Termin zobozdravniški stol mi ne deluje najbolje, saj bi to lahko pomenilo, da Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Delovno mesto v zobozdravstveni ambulanti sestavlja več elementov, poleg priključka za turbino, zobozdravniškega elementa, reflektorja, zračno-vodne pršilke itd. tudi stol za terapevta (vrtljiv stol na kolesih, na katerem med delom sedi zobozdravnik) in stol za pacienta (stol, na katerem sedi Več...
Socialna opora

Opis terminološkega problema: Pri svojem delu in podiplomskem študiju uporabljam angleški termin social support, ki označuje pomoč posamezniku, ki mu jo nudijo osebe, na katere se lahko zanese pri obvladovanju stresa, osebnostni rasti ter delovanju v okolju. V slovenščini se pojavljata dve poimenovanji, in sicer socialna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenski strokovni literaturi je slovensko poimenovanje socialna opora za ang. social support razmeroma pogosto, saj se pojavlja v več strokovnih delih z različnih strokovnih področij, npr. v končnem poročilu Inštituta RS za socialno varstvo iz leta 2002 Socialne opore prebivalcev Več...
Diagramologija

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin diagrammatology oz. nemški termin Diagrammatik. Termin označuje vedo, ki proučuje temeljno vlogo diagrama pri sporazumevanju in ustvarjanju znanja. Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ2 je diagram razložen kot 'grafično prikazana velikost, struktura ali potek kakega pojava, navadno v koordinatnem sistemu'. V Slovenski pravopis (2001) pa je vključena iztočnica -logija, ki je  drugi del podrednih zloženk in pomeni 'beseda, veda, nauk', npr. antropologija, biologija, Več...
Nekontinuirano besedilo

Opis terminološkega problema: Za angleški termin non-continuous text (nem. diskontinuerliche Text), ki označuje besedilo, kot je npr. preglednica, grafikon, obrazec, sem našla izraz ponazorilo. Ali je to ustrezen izraz? Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Ob angleškem terminu non-continuous text obstaja tudi termin continuous text (nem. kontinuerliche Text), ki označuje besedilo, v katerem so stavki organizirani v odstavke. Non-continuous text pa – kot rečeno – označuje drugačen tip besedil, in sicer besedilo, organizirano v grafe, indekse, Več...