Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Hodljivost

Opis terminološkega problema: Name se je obrnila prijateljica urbanistka, ki jo je zmotil termin hodljivost. Termin je sicer že uvrščen v Urbanistični terminološki slovar, kjer je definiran kot 'značilnost prostora, ki je primeren in privlačen za hojo'. Na to sem jo opozoril, a se beseda še vedno upira njenemu Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: O priponskem obrazilu -(l)jiv, s katerim se iz glagolskih podstav tvori pridevnike, Anton Bajec v monografiji Besedotvorje slovenskega jezika (2. Izpeljava slovenskih pridevnikov; 3. Zloženke), 1952, na str. 18 pravi naslednje: »Glagolske izvedenke pomenijo, da kdo dela tisto, kar pravi osnovni Več...
Butična pivovarna, butično pivo

Opis terminološkega problema: Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina craft brewery in craft beer. Prvi označuje navadno majhno pivovarno, ki je neodvisna od multinacionalk in vari pivo po tradicionalnih ali inovativnih postopkih, pri čemer je poseben poudarek na kakovosti. Drugi pa označuje pivo, ki je Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Ena od poimenovalnih možnosti v jeziku je tudi prevzemanje iz tujega jezika, a imajo pred njim prednost domači poimenovalni načini. Ker smo v nam dostopnih virih našli nekaj že relativno ustaljenih terminov, ki so z jezikovnokulturnega stališča primernejši, menimo, da je v tem primeru raba Več...
Poslovna inteligenca

Opis terminološkega problema: Angleško besedo intelligence ponavadi res prevajamo z besedo inteligenca. Beseda pa ne označuje samo sposobnosti povezovanja, sklepanja, učenja, razumevanja, ampak se uporablja tudi v pomenu 'informacija, obvestilo, obveščanje'. Pri oglaševanju računovodskih programov se pogosto pojavlja Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V okviru ekonomije in računalništva je za angleški termin Business Intelligence ustaljen termin poslovna inteligenca. Ta termin najdemo tudi v Islovarju, kjer ima definicijo 'nabor tehnologij, aplikacij in procesov za zbiranje, shranjevanje, analiziranje podatkov o poslovanju organizacije za Več...
Delovni tok

Opis terminološkega problema: Prosim za mnenje o ustreznosti rabe termina delotok kot sinonima za termin delovni tok, ki označuje natančno opredeljeno in informatizirano zaporedje opravil v neki aktivnosti, poslovnem procesu ali le njegovem delu. Menim, da gre za podobno poenobesedenje kot v primeru krožišče namesto Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za angleški termin workflow se v slovenščini najpogosteje uporablja termin delovni tok. V terminologiji je načelo ustaljenosti eno od pomembnejših načel, ki preprečuje nesporazume med strokovnjaki ali celo med strokami, ki uporabljajo isti pojem. Delovni tok tako najdemo v več Več...
Na zgodbah temelječa metodologija

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin story-based methodology, ki na področju poučevanja tujih jezikov označuje metodo poučevanja, pri kateri se tuji jezik usvaja preko učiteljevega pripovedovanja zgodb, pri čemer učenčevo razumevanje zgodbe temelji na predznanju in se opira Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Med naštetimi terminološkimi kandidati bi bili z jezikovnosistemskega stališča po našem mnenju najustreznejši narativna metoda, metoda pripovedovanja in zgodbena metodologija poučevanja. Gre za značilne levo- oziroma desnoprilastkovne zveze, kar je v slovenskem jeziku pogosto tudi struktura Več...
Strukturna motnja

Opis terminološkega problema: Angleški termin architectural distortion označuje spremembo v dojki. Dojka ima maščobno in žlezno tkivo, ki je razporejeno v obliki nekakšnih vzorcev. Vzorec vsake osebe je individualen, dojki pa simetrični. Pri tej vrsti spremembe, ki jo opazimo z radiološko preiskavo, je porušena Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za angleški termin architectural distortion je npr. v članku M. Rener in T. Vargazona Mamografska klasifikacija (2004) uporabljen slovenski ustreznik strukturni nemir, ki označuje 'nepravilno strukturo brez vidne mase, s tankimi spikulami, z lokalno retrakcijo in deformacijo parenhima'.  Prvi Več...
Biohekanje

Opis terminološkega problema: Kako se prevaja ang. beseda hacker, ki označuje osebo, ki vdira v spletne strani? Pri študiju se srečujem tudi z ang. terminom biohacking, ki označuje sistemsko ukvarjanje s sabo in s svojo biologijo z namenom postati »najboljša verzija sebe«. Omenjeni pojem naj bi združeval dva pojma, in Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleška beseda hacker je bila v slovenščino prevzeta kot samostalnik heker (po SNB 1. 'kdor vdira v tuje računalniške sisteme', 2. 'kdor z navdušenjem spreminja programsko opremo'), iz iste besedne družine pa sta še samostalnik hekanje (po SNB 'vdiranje v tuje računalniške sisteme in Več...
Paket zemljevidov

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin map pack, ki označuje dodatek k računalniški igri, v katerem je zbirka zemljevidov oziroma virtualnih  okolij, v katerih se računalniška igra lahko igra. Ali bi bil ustrezen slovenski termin paket direktorijev ali paket map? Vprašanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V nam dostopnih virih za obravnavani pojem nismo našli ustaljenega slovenskega termina, iz česar sklepamo, da v stroki še ni prišlo do razmisleka o oblikovanju ustreznega slovenskega poimenovanja. Zato je po našem mnenju pobuda za novotvorbo oziroma terminološki dogovor vsekakor na Več...
Brez oreškov

Opis terminološkega problema: Imamo težavo s prevodom besedne zveze nut free. Prebrali smo vaš terminološki odgovor o lupinarjih in sklepamo, da bi bilo v primerih, ko želimo kupcem naših izdelkov sporočiti, da izdelek ne vsebuje lupinarjev, ustrezno napisati brez lupinarjev. Seveda pa med potrošniki praktično nihče ne Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Lupinarji so ustrezno terminološko poimenovanje za lupinaste sadne vrste (npr. lešnik, oreh, kostanj, mandelj) na področju sadjarstva. Obstaja recimo Slovensko strokovno društvo lupinarjev, tudi na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani se intenzivno ukvarjajo s tem področjem Več...
Park za vlečno deskanje

Opis terminološkega problema: Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin wake park (tudi wakepark), še preden se ta angleški termin popolnoma zasidra pri nas. Termin wake park označuje namenski prostor za deskanje oz. smučanje na vodi s pomočjo vlečnice. Mislimo, da bi bilo prav, da imamo za Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Eden izmed poimenovalnih postopkov za nove pojme je tudi raba citatnih terminov ali še pogosteje njegovih podomačenih različic, v konkretnem primeru torej raba termina wake park oziroma vejk park. Kljub temu da je pisno in izgovorno podomačevanje sprejemljiv način prevzemanja (prim. npr. skejt Več...
Telesna pripravljenost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin physical fitness, ki označuje stanje dobrega telesnega počutja ter sposobnost opravljati športne in druge telesne dejavnosti. Po mnenju strokovnjakov so izrazi kondicija, telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti že zasedeni, zato predlagajo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Po našem mnenju je izraz gibalni fitnes kot ustreznik ang. termina, po katerem sprašujete, manj ustrezen, ker se je pomen besede fitnes v slovenščini (po SNB) specializiral na 1. 'telesne vaje, zlasti na posebnih rekreacijskih napravah, za razvijanje, ohranjanje telesnih sposobnosti in Več...
Humana oskrba rejnih živali

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin Humane Farm Animal Care, ki ga pri certificiranju hrane iz dostojno zrejenih živali uporablja organizacija Certified Humane. Ali bi na takšen način pridelano hrano lahko poimenovali hrana iz dostojno rejenih živali ali pa morda krajše kar Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Glede na spletno mesto, ki ga navajate v vprašanju, je angl. besedna zveza Humane Farm Animal Care ime organizacije in ne termin. Ker se tudi imena organizacij lahko slovenijo (npr. OZN, angl. UNO), bi lahko tudi v tem primeru uvedli slovensko poimenovanje, ki pa se navadno ne oddaljuje preveč od Več...