Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Škodljivost

Opis terminološkega problema: Sem mentor diplomskega dela z naslovom Škodljivost divjega prašiča (Sus scrofa) v kmetijstvu. Težava je, da se študijska komisija s tem naslovom ne strinja in zagovarja ustreznost naslova Škoda zaradi divjega prašiča (Sus scrofa) v kmetijstvu. S tem naslovom se sam ne morem strinjati, saj...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedi škoda in škodljivost sta v splošnem jeziku povezani, a ne hierarhično v smislu nad- in podpomenskosti, ampak kot pripadnici iste besedne družine. SSKJ2 škodo v 1. pomenu razloži kot 'kar nastane kot posledica zmanjšanja količine, kakovosti, vrednosti kake dobrine', škodljivost pa je...
Informacijska točka

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin focal point, ki v Konvenciji o pravicah invalidov označuje vladno telo, pristojno za zadeve, ki se nanašajo na izvajanje te konvencije. V slovenski različici konvencije je za focal point uporabljena zveza organ za stike. V besedilih se...

Mnenje Terminološke sekcije: Konvencija o pravicah invalidov, ki je začela veljati leta 2008 in jo je doslej ratificiralo 164 držav, v svojem 33. členu omenja dolžnost držav pogodbenic, da določijo tudi enega ali več vladnih organov za stike, ki so v ang. besedilu poimenovani focal points. Pristojnosti teh organov...
Neodvisno življenje

Opis terminološkega problema: V razpravah o osebni asistenci in deinstitucionalizaciji nekateri strokovnjaki s področja socialnega varstva razlikujejo med samostojnim življenjem, ki je po njihovem napačno poimenovanje, in neodvisnim življenjem, ki naj bi bilo pravilno. Pri tem pojmu gre za ureditev bivanja osebam s...

Mnenje Terminološke sekcije: Obe poimenovanji, ki označujeta isti pojem in ustrezata angleškemu terminu independent living, se relativno pogosto pojavljata, pri čemer raba ni dosledna niti znotraj enega besedila, npr. v Konvenciji o pravicah invalidov je v 9. členu uporabljeno poimenovanje neodvisno življenje, v 19....
Največji tolerančni odmerek

Opis terminološkega problema: V kliničnih raziskavah na področju onkologije poimenovanje maximum tolerated dose (MTD) označuje največji odmerek pri zdravljenju, ki ne povzroča nesprejemljivih stranskih učinkov in ga preiskovanec še lahko prenese. V slovenščini se za ta pojem pojavljata dva termina, in sicer največji...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da ang. maximum ustreza slovenski pridevnik največji, samostalniku dose pa odmerek. Sprašujete torej po drugi sestavini slovenskega termina, pri čemer se odločate med pridevnikoma tolerančni in dovoljeni. V slovenskih besedilih se res, kot ste navedli, pojavljata oba, tako...
Svečanostna funkcija

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin ritual function oziroma cautionary function, ki na področju dednega prava označuje eno od 4 obličnostnih zahtev za slovesen potek sklenitve oporoke, in sicer z namenom, da bi zapustnik in vsi ostali navzoči razumeli, kaj oporoka pomeni in...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da zveze obredna funkcija, ritualna funkcija in ceremonialna funkcija glede na vsebino pojma niso primerne poimenovalne rešitve. V to skupino lahko uvrstimo tudi zvezo svečana funkcija, za katero navajate, da se ne sliši pravilno. Formalno seveda z zvezo ni nič narobe,...
Inokulum

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri termin bi bil najprimernejši za označevanje substrata, ki vsebuje mikroorganizme, ki se jih nanese npr. na korenine rastlin, da se doseže želen ciljni učinek. V Botaničnem terminološkem slovarju ga označuje termin vcepek. Uporablja se tudi termin inokulant, ki mi zveni...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, po katerem sprašujete, se v slovenščini uporablja več terminov. Kot ugotavljate že sami, v Botaničnem terminološkem slovarju najdemo termin vcepek, ki označuje 'biološki material, ki se vnese v gojišče ali drug organizem, npr. mikroorganizem, substrat z mikroorganizmom, delček...
Tehnološko skavtanje

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za ang. technology scouting, ki označuje prepoznavanje, umeščanje in ocenjevanje že obstoječih ali razvijajočih se tehnologij, izdelkov, storitev ter prepoznavanje smeri razvoja. V slovenščini še ni ustaljenega termina, našli smo le iskanje tehnologij, ki se nam...

Mnenje Terminološke sekcije: Ciljno iskanje najboljših tehnologij, ki omogočajo razvoj na ravni gospodarskih družb, regij in širše, je postalo v zadnjih letih tako prepoznavna dejavnost, da se je v angleščini uveljavilo metaforično poimenovanje technology scouting. Strateško iskanje najboljšega, kar obstaja, se...
Rasa

Opis terminološkega problema: Opazila sem, da se v terminološkem slovarju za geografijo in na splošno v slovenskem jeziku uporablja izraz rasa. Za razlikovanje med t. i. tremi rasami se uporablja barva kože, kar ni korektno, saj ljudje pod kategorijo bela rasa niso beli, pod kategorijo črna rasa niso črni in pod...

Mnenje Terminološke sekcije: V Geografski terminološki slovar je vključen termin človeška rasa, ki je definiran kot 'skupina ljudi, ki se po svojih morfoloških, lahko tudi fizioloških, večinoma dednih potezah, jasno razlikuje od drugih skupin ljudi', v Slovenskem medicinskem slovarju pa je enobesedni termin rasa z...
Zunajbolnišnični srčni zastoj

Opis terminološkega problema: V naši raziskovalni skupini se sprašujemo, kateri je slovenski ustreznik za ang. termin out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), ki označuje mehanično in elektrofiziološko prenehanje delovanja srca, ki se zgodi, ko pacient ni v bolnišnici. V objavljeni literaturi se pojavljata dva, in sicer...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po razmerju med predlogoma zunaj in izven, ki sta del prve sestavine termina, torej zunajbolnišnični ali izvenbolnišnični. V SSKJ2 ima v pomenu 'za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega predmeta ali prostora' zunaj prednost pred izven. Z razmerjem izven : zunaj so se...
Navpično vzletišče

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin vertiport, ki na področju prometa označuje območje za pristajanje in vzletanje zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. V slovenščini bi lahko obravnavani pojem označeval prevzeti termin vertiport ali pa mogoče navpično vzletišče,...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri vašem vprašanju gre za relativno nov pojem, zaradi česar v slovenščini zanj še ni ustaljenega termina. Poimenovalno vrzel bi lahko zapolnili tudi s prevzetim terminom vertiport, a gre z jezikovnokulturnega vidika v primerjavi z ostalimi možnostmi za manj primerno rešitev. Poleg tega v...
Perzistenca

Opis terminološkega problema: Na spletnem portalu Fran ni razlage za glagol perzistirati, zato me zanima, ali bi to razlago lahko dodali. Namreč, izraz v medicini pogosto uporabljamo v besednih zvezah vnetje perzistira, učinki perzistirajo, virus perzistira in podobno. Zanima me tudi, kateri bi bil najustreznejši...

Mnenje Terminološke sekcije: Portal Fran združuje različne slovarje, ki so nastali ali nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na Franu torej najdemo tako splošne slovarje, kot je npr. eSSKJ, SSKJ2 ali Slovenski pravopis 2001, kot tudi etimološke, zgodovinske, narečne in druge slovarje....
Zeleno zavajanje

Opis terminološkega problema: Prosim za nasvet o najprimernejšem ustrezniku angleškega termina greenwashing, ki označuje oglaševanje okoljske prijaznosti nekega izdelka z neresničnimi ali nepopolnimi trditvami. V slovenščini se že pojavlja zeleno zavajanje, lažno zeleno oglaševanje in zavajanje glede okoljske...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanje greenwashing se je pojavilo že leta 1986, ko je okoljevarstvenik Jay Westerveld komentiral sporne hotelske pozive, s katerimi gosta prosijo za večkratno uporabo brisač z argumentom, da tako varujejo okolje, dejansko pa le stremijo k večjemu finančnemu prihranku in ne...