Terminologišče

Terminologišče

Terminological counselling

Terminologišče - Terminological counselling

Terminological counselling is a service intended especially for subject field experts, but also for other users who encounter terminological problems, which can be either the search for a term for a new concept that has not yet been named in Slovenian language, or the selection of the most suitable term among several designations for a concept. 

The compilation of each terminological answer is a joint work of all terminologists of the Terminological Section. Each terminologist prepares their own opinion opinion on a terminological question, based on which a joint opinion is formed. Terminological answers are prepared taking into account terminological principles, i.e. from the point of view of terminological theory. In order to prepare a terminological answer that will really help the user, it is important for the user to provide as much information as possible about the term, especially its definition, but also information about the texts in which it occurs, possible existing designations, foreign language equivalents, etc.

Therefore, please fill in the fields in the form as informatively as possible. The fields marked with an asterisk are required. We will not publish your name and surname and you will receive the terminological answer within a few days to the e-mail address you provided. The questions and answers will also be published in the Terminological Counselling Service for other users to read. Answers to general language questions can be found in the Language Counselling Service.

Suggested citation for terminological answers: title of terminological answer, date. Terminological counselling, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, accessed on dd/mm/yyyy.Answers to questions

FAIR

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin FAIR, ki na področju upravljanja s podatki označuje načela, po katerih naj bodo raziskovalni podatki objavljeni in dostopni. Kateri slovenski ustreznik bi bil najprimernejši? Kako bi prevedli posamezne sestavine kratice (ang. findability,...

Opinion of the Terminology Section: Po pregledu nam dostopnega gradiva na spletu ugotavljamo, da se je tudi v slovenščini že relativno uveljavila kar kratica FAIR, ki je tvorjena iz angleške podstave findability, accessibility, interoperability in reusability. Ponekod so tudi v slovenskih virih zraven navedeni prevodi...
Odpredpisovanje zdravil

Description of the terminological problem: Zanima me vaš predlog slovenskega ustreznika za angleški termin deprescribing, ki je definiran kot proces popolnega umikanja ali zmanjševanja odmerka zdravil zaradi neželenih učinkov, ki ga nadzoruje zdravnik, njegov namen pa je nadzorovati sočasno uporabo več zdravil in dosegati boljše...

Opinion of the Terminology Section: V farmaciji je že ustaljen termin predpisovanje zdravil, ki ustreza angleškemu medicine prescribing. V Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 je predpisovanje zdravil definirano kot 'postopek, v katerem pooblaščena oseba pacientu na podlagi diagnoze določi in predpiše vrsto, jakost,...
Varna obravnava

Description of the terminological problem: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški pravni termin safe conduct. Safe conduct se sicer v dokumentih EU še ne pojavlja, je pa povezan s pojmom safe passage, ki se pojavlja v dokumentih v zvezi z vojno v Ukrajini, zaradi česar sta bila oba dodana v zbirko IATE. Safe conduct označuje...

Opinion of the Terminology Section: Pri iskanju poimenovanj za nove pojme je zelo pomembno, da izvemo čim več o vsebini pojma, zaradi česar je zaželeno, da pri iskanju najprimernejšega poimenovanja sodelujejo tudi različni področni strokovnjaki. Termin safe conduct označuje tako postopek kot uradno dovoljenje, ki ga oblasti...
Strojepisnica

Description of the terminological problem: Zanima me, kateri izraz je po vaše primernejši za strojepisnico. Termin strojepisnica se uporablja na slovenskih sodiščih za sodno pisarno, v kateri se izvaja pisarniško poslovanje s pomočjo računalnika. Zaposleni v strojepisnicah se imenujejo strojepisci oziroma zapisnikarji.

Opinion of the Terminology Section: Strojepisnica je vključena v SSKJ2, v katerem ima razlago 'prostor za pisanje na pisalni stroj'. Pri pregledovanju gradiva smo ugotovili, da se strojepisnica pojavlja v številnih strokovnih besedilih, npr. v diplomskih delih, Sodnem redu, v osnovnih informacijah o določenem sodišču. Pri...
Risoroman

Description of the terminological problem: Ne strinjam se z novim terminom risoroman, za katerega menim, da ni potreben, saj že imamo termin strip. V čem se pojma, ki ju poimenujeta strip in risoroman, razlikujeta? Zdi se mi, da slednji izraz zgolj povzroča zmedo. V novejših časih se za zvrsti stripov uporabljata še izraza manga in...

Opinion of the Terminology Section: Naj najprej izpostavimo dejstvo, da se terminologi ukvarjamo z jezikovnim vidikom terminologije, torej s termini (besedami), ki označujejo pojme, samih pojmov in njihovih lastnosti pa ne moremo presojati. Pojem natančno opredeli šele definicija, katere avtor ne more biti terminolog, ampak...
Geokletka, geoukletkanje

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin geo-caging (pojavlja se tudi zapis geocaging), ki na področju letalstva označuje zamejevanje dela zračnega prostora, znotraj katerega je brezpilotnim letalnikom dovoljeno letenje. Kako naj poslovenimo povezani termin geo-cage (geocage), ki...

Opinion of the Terminology Section: Podobno, kot sta se za termina geo-fence in geo-fencing v slovenščini že v veliki meri ustalila termina s sestavino ograja, bi bilo po našem mnenju tudi pri terminih geo-cage in geo-caging smiselno izhajati iz sestavine kletka, kar je nakazano tudi že v vprašanju. Beseda kletka je v SSKJ2...
Škodljivost

Description of the terminological problem: Sem mentor diplomskega dela z naslovom Škodljivost divjega prašiča (Sus scrofa) v kmetijstvu. Težava je, da se študijska komisija s tem naslovom ne strinja in zagovarja ustreznost naslova Škoda zaradi divjega prašiča (Sus scrofa) v kmetijstvu. S tem naslovom se sam ne morem strinjati, saj...

Opinion of the Terminology Section: Besedi škoda in škodljivost sta v splošnem jeziku povezani, a ne hierarhično v smislu nad- in podpomenskosti, ampak kot pripadnici iste besedne družine. SSKJ2 škodo v 1. pomenu razloži kot 'kar nastane kot posledica zmanjšanja količine, kakovosti, vrednosti kake dobrine', škodljivost pa je...
Informacijska točka

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin focal point, ki v Konvenciji o pravicah invalidov označuje vladno telo, pristojno za zadeve, ki se nanašajo na izvajanje te konvencije. V slovenski različici konvencije je za focal point uporabljena zveza organ za stike. V besedilih se...

Opinion of the Terminology Section: Konvencija o pravicah invalidov, ki je začela veljati leta 2008 in jo je doslej ratificiralo 164 držav, v svojem 33. členu omenja dolžnost držav pogodbenic, da določijo tudi enega ali več vladnih organov za stike, ki so v ang. besedilu poimenovani focal points. Pristojnosti teh organov...
Neodvisno življenje

Description of the terminological problem: V razpravah o osebni asistenci in deinstitucionalizaciji nekateri strokovnjaki s področja socialnega varstva razlikujejo med samostojnim življenjem, ki je po njihovem napačno poimenovanje, in neodvisnim življenjem, ki naj bi bilo pravilno. Pri tem pojmu gre za ureditev bivanja osebam s...

Opinion of the Terminology Section: Obe poimenovanji, ki označujeta isti pojem in ustrezata angleškemu terminu independent living, se relativno pogosto pojavljata, pri čemer raba ni dosledna niti znotraj enega besedila, npr. v Konvenciji o pravicah invalidov je v 9. členu uporabljeno poimenovanje neodvisno življenje, v 19....
Največji tolerančni odmerek

Description of the terminological problem: V kliničnih raziskavah na področju onkologije poimenovanje maximum tolerated dose (MTD) označuje največji odmerek pri zdravljenju, ki ne povzroča nesprejemljivih stranskih učinkov in ga preiskovanec še lahko prenese. V slovenščini se za ta pojem pojavljata dva termina, in sicer največji...

Opinion of the Terminology Section: Strinjamo se, da ang. maximum ustreza slovenski pridevnik največji, samostalniku dose pa odmerek. Sprašujete torej po drugi sestavini slovenskega termina, pri čemer se odločate med pridevnikoma tolerančni in dovoljeni. V slovenskih besedilih se res, kot ste navedli, pojavljata oba, tako...
Svečanostna funkcija

Description of the terminological problem: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin ritual function oziroma cautionary function, ki na področju dednega prava označuje eno od 4 obličnostnih zahtev za slovesen potek sklenitve oporoke, in sicer z namenom, da bi zapustnik in vsi ostali navzoči razumeli, kaj oporoka pomeni in...

Opinion of the Terminology Section: Strinjamo se z vami, da zveze obredna funkcija, ritualna funkcija in ceremonialna funkcija glede na vsebino pojma niso primerne poimenovalne rešitve. V to skupino lahko uvrstimo tudi zvezo svečana funkcija, za katero navajate, da se ne sliši pravilno. Formalno seveda z zvezo ni nič narobe,...
Inokulum

Description of the terminological problem: Zanima me, kateri termin bi bil najprimernejši za označevanje substrata, ki vsebuje mikroorganizme, ki se jih nanese npr. na korenine rastlin, da se doseže želen ciljni učinek. V Botaničnem terminološkem slovarju ga označuje termin vcepek. Uporablja se tudi termin inokulant, ki mi zveni...

Opinion of the Terminology Section: Za pojem, po katerem sprašujete, se v slovenščini uporablja več terminov. Kot ugotavljate že sami, v Botaničnem terminološkem slovarju najdemo termin vcepek, ki označuje 'biološki material, ki se vnese v gojišče ali drug organizem, npr. mikroorganizem, substrat z mikroorganizmom, delček...