Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

OTT-storitve

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili z vprašanjem, kako bi v slovenščino lahko sistemsko prevedli over the top (service, content etc.)? Gre za storitve, kot so npr. Youtube, Skype in FB, ki jih ne zagotavlja internetni ponudnik. Predlog, ki se je pojavil doslej, je bil povrhnje storitve. Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Over the top po slovarju pomeni 'ne glede na kaj, brez ozira na kaj' oz. 'pretirano, čez mero'. Povrhnje storitve se ne zdi najbolj posrečeno, ker se pridevnik povrhnji nanaša na to, kar je na vrhu, zgoraj ali na vrhnje oblačilo. Predlog verjetno izhaja iz tega, da gre za storitve za "po vrhu", Več...
Zagonsko podjetje

Opis terminološkega problema: V slovenščini se za novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in/ali inovativnim produktom, natančno zasnovano kratkoročno strategijo in upanjem na visok zaslužek najpogosteje uporablja zveza start-up podjetje ali celo samo start-up. Ker je termin z jezikovnokulturnega vidika Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Dejstvo je, da se najpogosteje uporablja termin start-up podjetje oz. samo start-up, ki se v posameznih primerih tudi že prilagaja slovenščini (npr. množinska raba: start-upi, pridevniška raba: start-upov, tvorjenje besedne družine: start-uper itd.). Ker se omenjeni termin že rabi tudi v Več...
Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety, food security, food insecurity in food stability? Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev: food safety: prehranska Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminološko ustrezna poimenovanja so tudi tista, ki so stalna, zaradi navidezne ali dejanske podobnosti pojmov lahko pride tudi do zamenjave ali neustrezne sinonimne rabe. Glede na predlagane rešitve, bi morali obdržati prehranska varnost za food safety. Kar se tiče food stability – Več...
Dotacija

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin grant(s), ki se pojavlja v finančni uredbi (definiran je v členu 108) v EU? Gre za finančna sredstva, denar, ki ga nekdo prejme na podlagi svoje prošnje in razpisa za točno določeni namen. V prevodih Evropske komisije se uporablja tudi v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Izraz donacije je za sredstva, ki so razpisana za uresniče(va)nje nekih ciljev oz. programov, manj ustrezen. Izraz subvencije je pomensko zožen že na različne vrste subvencij, kjer sicer pomenska razsežnost kaže na to, da je to le »dodaten denar« k celoti (zgolj v tem delu je prekrivno s Več...
Flerovij

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli novoodkrita elementa z vrstnima številoma 114 in 116? V latinizirani angleščini sta dobila ime flerovium (prej Ununquadium) in livermorium (prej Ununhexium). Poslovenjeni imeni elemntov bi bili flerovij (ununkvadij) in livermorij (ununheksij). Uradu za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ne glede na to, da pri prečrkovanju drugih pisav v pravopisu upoštevamo (slovenščini prilagojeno) izvorno glasovno podobo (tako se lahko ë prečrkuje kot –e- ali –jo-), bi zapis fljorovij v slovenskem jeziku predstavljal glasovno posebnost, saj nimamo besed, ki bi imele mehčani glas l, Več...
Naval na banke

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin bank run? Gre za množični dvig bančnih vlog zaradi negotovih razmer na trgu, ki povzroči, da banka ostane (skoraj) brez gotovine. V slovenščini se v ekonomski literaturi uporablja naval na banke. Vsi drugi termini so opisni, metaforični Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na to, da se izraz naval na banke uporablja v specializiranih besedilih in je njegova raba lahko vsaj nekoliko metaforična, se je termin uveljavil, zato ga ne bi kazalo zamenjevati in vpeljevati še kakšnega drugega, sploh, kadar gre za dosledno rabo tega izraza. Raba je dovolj pogosta, da Več...
Lupinarji

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts). Vprašanje poslano: 25. 7. 2012

Mnenje Terminološke sekcije: Lupinarji so tudi v slovenskem strokovnem prostoru uveljavljen termin in poimenujejo oreh, lesko, pravi kostanj in mandelj. Za lupinarje je značilno, da je seme obdano s suho, trdno lupino. Sadjarji pri pomološki delitvi sadnih rastlin uporabljajo izraze lupinarji, koščičarji, pečkarji … Več...
Predsednik županije

Opis terminološkega problema: Kako se v slovenščini glasi naziv vodij hrvaških županij  – so to prefekti, županijski glavarji, vodje županij, načelniki ali celo predsedniki županij? Ali poimenovanje regij na Hrvaškem – županije – sploh prevajati? Glede na to, da so županije neke vrste regij/pokrajin, bi to Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot vodja županije se v slovenskih korpusih najpogosteje pojavlja župan, čeprav je to v slovenščini poimenovanje za predstojnika občine in ne širše upravne enote, v Sloveniji so vodje upravnih enot načelniki. Po pregledu spletnih strani hrvaških županij je zanimivo, da se tisti, ki Več...
Referent

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer? Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Rešitev je mogoče iskati v več smereh, povsod je treba najti temeljno poimenovanje za osebo (vršilca dolžnosti/dejanja). Ker gre za neke vrste administrativno delo, se ponujajo temeljni izrazi: referent (po SSKJ 'kdor samostojno vodi, opravlja delo, ki predstavlja zaključeno celoto'), Več...
Možganski trust

Opis terminološkega problema: Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank? Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek (Evroterm), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej. Ali je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Citatni termin je sicer obvestilno nedvoumen, vendar z jezikovnokulturnega vidika manj sprejemljiva poimenovalna rešitev. Raba, kot jo izkazujejo viri, npr. korpus Gigafida, Nova beseda, daje prednost zvezi možganski trust, ki ga navaja že SSKJ. Kot o relevantnem ustrezniku bi veljalo razmisliti Več...
Zrakoprepustni zamašek

Opis terminološkega problema: Kemijski inštitut je za angleško zvezo air-permeable stopper predlagal prevod zamašek, ki prepušča zrak, kar se prevajalcem pri Evropski komisiji ne zdi povsem ustrezno. Predlagajo zrakopustni oz. zrakoprepustni zamašek. Kemijski inštitut je predlagal opisno terminološko rešitev. V SP Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminologiji se načeloma išče neopisna poimenovanja, saj to olajšuje sporazumevanje, zato je pomislek prevajalcev utemeljen. Zrako.. je že v SP 2001 določen kot prvi del podrednih zloženk, kot primer sta navedena zrakoploven  in zrakotesen (torej za zrak neprepusten oz. nepredušen) in Več...
Grožnja za zdravje

Opis terminološkega problema: Ali bi v slovenščini za angleški termin health threat lahko uporabljali grožnja za zdravje oz. grožnja zdravju? V stroki označuje pojav, ko je v kratkem času ogroženo večje število ljudi, npr. ob epidemijah, večjih ekoloških nesrečah. Ob terminu health threat se pojavlja še termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V stroki je poimenovanje za angleški termin health threat relativno ustaljeno, in sicer je v rabi pretežno grožnja zdravju, vendar predlagamo sistemsko rabo povezanih terminov, ki vsebujejo desni prilastek za zdravje, torej grožnja za zdravje. Ustaljena sta namreč termina nevarnost za zdravje Več...