Zaviralci imunskih kontrolnih točk

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin immune checkpoint inhibitors, ki označuje vrsto zdravil za raka, ki spodbudijo imunski sistem organizma, da se sam spopade z rakavimi celicami. V literaturi se pojavljata termina zaviralci imunskih stikal in zaviralci kontrolnih točk imunskega odziva. Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 18. 3. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V jedru angleškega termina (checkpoint) gre za metaforično poimenovanje, ki je s prevodom kontrolna točka enako dobro prepoznavno tudi v slovenščini. Ker torej tudi v slovenščini omenjena metafora dobro funkcionira in ker so termini s tem jedrom v strokovnih besedilih že precej pogosti, svetujemo termin z jedrno sestavino kontrolna točka, medtem ko variante z jedrno sestavino stikalo odsvetujemo, saj je po našem mnenju v teh primerih navezava na označeni pojem manj jasna.

Odgovor pa ni tako enoznačen, ker se izkaže, da se poleg termina zaviralci kontrolnih točk imunskega odziva, ki ga omenjate v vprašanju, v strokovnih besedilih pojavlja še več podobnih različic, ki prav tako vsebujejo jedrno sestavino kontrolna točka oz. nadzorna točka. Tako smo npr. v  učbeniku Onkologija: Učbenik za študente medicine (2018) našli vsaj še naslednje poimenovalne možnosti: inhibitorji nadzornih točk imunskega sistema (str. 418), zaviralci kontrolnih točk imunskega sistema (str. 725), kratica CPI (str. 289). Ker je tovrstna variantnost v terminologiji nefunkcionalna, svetujemo, da se stroka skuša poenotiti in uporabljati enoten termin.

Večjo možnost za ustalitev oziroma manjšo podvrženost variantnosti imajo krajši termini, zato svetujemo, da se oblikuje krajši termin, ki pa vendarle še vedno dovolj natančno opredeli bistvo pojma. Tako bi lahko bil ustrezen termin zaviralci kontrolnih točk, a menimo, da bi bilo potrebno v terminu ohraniti tudi sestavino imunski, ki nakazuje na bistvo pojma. Ker se v strokovnih besedilih pojavlja tudi termin imunske kontrolne točke (prim. 16. golniški simpozij: Zbornik predavanj, 2018, str. 53, 54), bi bil po našem mnenju v tem primeru najustreznejši termin zaviralci imunskih kontrolnih točk, za katerega smo tudi že našli pojavitev v strokovnem besedilu, in sicer v zborniku: 2. kongres pulmo: Rakave bolezni v povezavi s kajenjem, 2016, str. 14).

Za angleški termin immune checkpoint inhibitors torej svetujemo slovenski ustreznik zaviralci imunskih kontrolnih točk, ki je krajši, je jezikovnosistemsko ustrezen in po  našem mnenju tudi dovolj natančno označuje obravnavani pojem.