Skip to main content
Digitizacija

Opis terminološkega problema:

Sodelujem pri restavriranju slovenskih filmov. S sodelavci ugotavljamo, da se za proces pretvarjanja analognih informacij v digitalne informacije s pomočjo digitalnega orodja, ki skenira analogni zapis, uporablja termin digitalizacija, kar se nam zdi neustrezno. Ustrezen termin za omenjeni proces je po našem mnenju digitizacija. Digitalizacijo razumemo kot koriščenje (ogled, uporabo, prenos) digitiziranih vsebin. Za realizacijo digitalizacije je nujno potrebna digitizacija. Prosim za pojasnilo rabe obeh terminov.

Vprašanje poslano: 11. 4. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Ob pregledu nam dostopnih virov smo ugotovili, da poimenovanji res označujeta dva različna pojma. Digitizacija (ang. digitization) poimenuje postopek pretvorbe analognih signalov v digitalno obliko, digitalizacija (ang. digitalization) pa tehnologije v širšem obsegu z vidika individualnega, organizacijskega in družbenega konteksta (gl. npr. magistrsko delo S. Kosa Implementacija nove IT rešitve z obratnim mentorstvom, 2021, str. 83). Digitalizacija je opredeljena tudi kot sprejemanje ali povečanje uporabe digitalne tehnologije v npr. organizaciji, industriji, državi (gl. npr. članek T. Gorenška Digitizacija, digitalizacija in digitalna transformacija na spletni strani Homopolitikus.si). Termina označujeta sorodna pojma, povezujeta pa se še s tretjim – digitalno transformacijo.

V Islovarju ima termin digitalizacija dva pomena: 1. 'pretvorba analognih podatkov v digitalne' ter 2. 'uvedba digitalne tehnologije v delovni proces', pri čemer je angleški ustreznik pri prvem pomenu digitization, pri drugem pa digitalization. V Slovensko-italijanskem slovarju elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij sta termina digitizacija in digitalizacija sinonima, slovar pa usmerja na termin digitalizacija. V SSKJ2 digitizacija ni vključena, digitalizacija pa ima dva pomena: 1. 'pretvorba podatkov in informacij v digitalno obliko ter 2. 'uvedba, uvajanje tehnologije, ki temelji na taki pretvorbi'. Splošni slovar očitno zaznava dva različna pomena, ne vključuje pa dveh poimenovanj.

Čeprav v splošnem jeziku digitalizacija očitno zajame oba pojma, pa terminologija teži k načelu: en pojem, en termin. V primerih, po katerih sprašujete, gre nedvomno za dva pojma in tudi dva termina (gl. npr. blog S. Kovšeta Digitizacija, digitalizacija, digitalna transformacija na spletni strani Blockchain Association in članek S. L. Krause Po poteh digitalizacije v Sloveniji in Evropi: Zakaj pravzaprav gre? v spletnem časopisu Slovenec), zato podpiramo razlikovanje med poimenovanjema. V splošnem jeziku razlikovanje sicer ni dosledno, v terminologiji pa se nam zdi potrebno. Digitalizacija in digitizacija sta torej dva termina, ki označujeta dva različna pojma.

Svetujemo vam razlikovanje med terminoma, za pojem, ki ga navajate (proces pretvarjanja analognih informacij v digitalne informacije s pomočjo digitalnega orodja, ki skenira analogni zapis), pa se strinjamo, da je ustrezen termin digitizacija.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer