Terminologišče je spletno mesto Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki nadaljuje delo Terminološke komisije SAZU.

Sodelavci Terminološke sekcije danes.

Najpomembnejša naloga Terminološke sekcije je skrb za sodobno slovensko terminologijo različnih področij, kar se uresničuje predvsem z izdelovanjem terminoloških slovarjev in raziskovanjem terminološke vede, v zadnjih letih pa vse bolj tudi s terminološkim svetovanjem. Pri svojem delu tesno sodelujemo s področnimi strokovnjaki.

Pri slovarskem delu uporabljamo sodobna slovaropisna orodja za obdelavo strokovnih besedil in slovaropisni program SlovarRed 2.1, ki sta ga razvila Tomaž Seliškar in nekdanja sodelavka Sekcije Borislava Košmrlj-Levačič ob sodelovanju drugih članov Terminološke sekcije.

Slovarsko delo od prve do zadnje faze vodi terminograf, ki ves čas intenzivno sodeluje s področnimi strokovnjaki. Delo se začne z izdelavo geslovnika, ki vedno nastane na podlagi strokovnih besedil. Ko je geslovnik izoblikovan, se začne redakcija, kar pomeni celostno oblikovanje slovarskih sestavkov. Definicijo termina prispevajo področni strokovnjaki, kar zagotavlja strokovno neoporečnost terminološkega slovarja. Prav tako področni strokovnjaki prispevajo tujejezične ustreznike, ki jih nikoli ne prevajajo dobesedno iz slovenščine v tuji jezik, ampak poiščejo uveljavljene tujejezične termine za pojme posameznih področij. Terminograf skrbi za jezikovnosistemsko ustreznost termina ter opozarja na pojmovne nedoslednosti definicij in tako skrbi za koherentnost terminološkega sistema, ki se kaže v slovarju. Pred izidom slovarja se sodelovanje terminografa in področnega strokovnjaka še okrepi pri natančnem usklajevalnem pregledu. Delo se zaključi s tiskano oz. elektronsko izdajo, pri čemer se skrb za kontinuiran razvoj terminologije posameznega področja s samo izdajo ne konča, ampak se sproti beležijo popravki, dopolnila itd., ki so upoštevani v naslednjih objavah slovarjev.