Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llllOdgovori na vprašanja

Predsodek do prekomerne telesne teže

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin uporabiti kot ustreznik ang. termina weight bias, ki označuje negativni odnos, prepričanja, sodbe, stereotipe in diskriminacijo do ljudi s prekomerno telesno težo. Predsodki o teži ali pristranskost glede teže? Vprašanje poslano: 16. 10. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: V zvezi z dojemanjem prekomerne telesne teže in debelosti se v ang. omenjata še dva povezana pojma, in sicer weight stigma, ki označuje stereotipe in napačne predstave o ljudeh s prekomerno telesno težo in debelostjo, ter weight discrimination (obesity stigmatization), ki označuje...
Luzitanist

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim za poimenovanje strokovnjaka za portugalski jezik in književnost. Ali je to lujzitanist ali luisitanist ali je morda ustreznejši kakšen drug termin? Vprašanje poslano: 11. 10. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Izraz Luzitanija je naveden v Slovarju slovenskih eksonimov in v Slovarju jezika Janeza Svetokriškega, kjer je navedena tudi razlaga 'provinca na ozemlju današnje Portugalske'. Iz omenjenega poimenovanja zgodovinske pokrajine pa je nastal termin luzitanistika, ki je v Velikem slovarju tujk...
Dolgoročna preživetvena sposobnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšen je prevod nemškega termina Zukunftsfähigkeit, ki ga v našem podjetju uporabljamo širše kot izraz Nachhaltigkeit (slv. trajnost). Zajema vidik trajnosti in tudi vidik oblikovanja prihodnosti, ki je še odprta. Med raziskovanjem smo našli naslednje možnosti: odpornost na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, po katerem sprašujete, v angleščini označuje termin future viability, ki označuje sposobnost organizacije, da uspešno in trajnostno preživi v prihodnosti, ne glede na zahtevne ekonomske in socialne razmere. Termin se uporablja na področju ekonomije in ožje podjetništva. Jedrna...
Laična podpora

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri prevodu ang. termina peer support, ki označuje izobraževanje in usposabljanje kroničnih bolnikov, da lahko pomagajo in nudijo pomoč drugim bolnikom v obliki srečanj, laičnih nasvetov, deljenja svojih izkušenj in dobrih praks. Doslej smo za osebo, ki opravlja to delo,...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili v vprašanju, se v strokovni literaturi še vedno pojavljajo pomisleki o najprimernejšem slovenskem poimenovanju za opisani pojem. Za ang. peer support se pojavljata laično svetovanje  npr. na spletnem mestu Obvladajmo sladkorno skupaj, Zveze društev diabetikov Slovenije,...
Nevidna ograja

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero od slovenskih poimenovanj je najprimernejši ustreznik za angleški termin virtual fence: nevidljiva ograja, nevidna ograja, navidezna ograja ali virtualna ograja. Gre za termin, ki označuje sistem omejevanja gibanja živali navadno prek sistema GSM, nameščenega na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik nevidljiv ima v SSKJ2 kvalifikator knjižno in razlago 'ki se ne vidi, ne opazi'. Razlagi v ležečem tisku sledi sinonim neviden. To pomeni, da pridevnik neviden nevtralneje izraža pomen 'ki se ne vidi, ne opazi', zato bi poimenovanju nevidna ograja dali prednost pred poimenovanjem...
Čezjezičnost

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju imam težave z angleškim terminom translanguaging oz. nemškim terminom Translingualismus, ki označujeta didaktični koncept učenja jezika oz. več tujih jezikov. Kateri slovenski termin mi svetujete? Vprašanje poslano: 9. 9. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, po katerem sprašujete, opisuje pojav, ko govorci v komunikaciji uporabljajo jezikovna sredstva iz dveh ali več jezikov. Pojav se omenja zlasti v kontekstu učenja tujih jezikov, ko se npr. učenec sporazumeva tako, da del vsebine izrazi v enem jeziku, del pa v drugem, ali da vnaša...
Okoljski stresor

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin environmental stressor, ki na področju biologije označuje vrsto okoljskih dejavnikov, npr. podnebne spremembe, onesnaženost zraka, vode, tal, ki negativno vplivajo na žive organizme in ekosisteme. Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri pregledu nam dostopnega gradiva na spletu smo ugotovili, da poimenovanje okoljski stresor, ki ga omenjate v vprašanju, ni novo, saj se že pojavlja v strokovnih besedilih s področja biologije (prim. doktorska disertacija M. Kos Nevrotoksičnost izbranih nanomaterialov za modelne...
Večstandardna vtičnica

Opis terminološkega problema: Zanima me raba besede multistandardni v besedni zvezi multistandardna vtičnica. Ali obstaja slovenska ustreznica? Gre za vrsto vtičnice, ki se lahko uporablja za različne tipe vtičev. Uporabljajo jih zlasti v državah, kjer imajo v uporabi več standardov za vtičnice in vtiče hkrati. Obstaja...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga opisujete, je v angleščini najpogosteje imenovan multistandard socket. Ker pri nas velja en standard za vtiče in vtičnice, in sicer SIST 1050:2019(sl), Dimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo, tega tipa vtičnice navadno ne uporabljamo. Zato ni...
Oralnomotorična veščina

Opis terminološkega problema: V naši strokovni skupini pripravljamo prispevek o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih, pri katerem sodelujemo različni strokovnjaki. Ker je terminologija na področju logopedije precej nedorečena in pomanjkljiva, nam izziv predstavlja prevajanje in iskanje slovenskih terminov. V...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar imata termina dve različni definiciji, označujeta dva pojma, zato ju ne moremo zamenjevati. Uspešno sporazumevanje v stroki je namreč pogojeno prav z dogovorjeno in ustaljeno terminologijo, ki pa jo v vseh jezikih danes zaznamuje angleščina kot mednarodni jezik sporazumevanja v...
Regularizacija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako z eno besedo opisati akt, pri katerem neregularno prebivajoči migranti pridobijo pravni naslov za bivanje. V angleščini se v evropskem prostoru uporablja beseda regularisation, v ameriškem pa predvsem legalization. Ali lahko uporabim besedo regularizacija? Doslej še nisem...

Mnenje Terminološke sekcije: Regularizacija je vključena v Glosar migracij (International Organization for Migration (IOM), 2006), v katerem je opredeljena kot »/v/sak postopek, s katerim država dovoli tujcem z neurejenim statusom, da pridobijo zakoniti status v državi. Tipičen primer je amnestija (znana tudi kot...
Peskar

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v peskalni kabini: peskalec ali peskar. Vprašanje poslano: 29. 7. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ2 je vključen glagol peskati (knjiž. 'posipati s peskom'), na področju tehnike pa pomeni 'z močnim curkom peska čistiti, obdelovati izdelke, ulitke, steklo'. SSKJ2 beleži tudi samostalnik peskar, ki je izpeljan iz omenjenega glagola in označuje osebo, ki dela v peskokopu, na področju...
Formulaična pravljica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale, ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg poimenovanja pravljica na formulo, ki ga omenjate v vprašanju, smo v nam dostopnem gradivu našli še poimenovanje formula pravljica (prim. članek M. M. Blažić, Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček in njene literarne priredbe, 2017, str. 113). Obema je skupno, da v...