Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Internet stvari

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things (IoT), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari, medomrežje stvari, internet stvari. Kateri je po vašem mnenju Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin internet stvari je na področju računalništva in informatike že uveljavljen termin. Vključen je v terminološki slovar informatike Islovar, kjer je definiran kot 'prepoznavanje stanja, upravljanje naprav, predmetov, povezanih v omrežje, ki temelji na TCP/IP', in v Slovar družboslovne Več...
Mikrodokazilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential, ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli več potrditev, da se za angleški termin micro-credential uporablja ustreznik mikrokvalifikacija (prim. npr. dokument Evropske komisije z naslovom: Priloge k predlogu skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju; spletne strani Evropske komisije). Ustreznik Več...
Povzročitelj komunalnih odpadkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšno je vaše mnenje o terminu povzročitelj komunalnih odpadkov, ki se pojavlja v slovenski okoljski zakonodaji. Angleški izraz, ki se uporablja v predpisih EU, je waste producer. Termin označuje osebo, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Zakonu o varstvu okolja je komunalni odpadek opredeljen kot: »odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti«. Termin komunalni odpadek se pojavi tudi v Urbanističnem terminološkem slovarju, kjer je definiran Več...
Mojstrska delavnica

Opis terminološkega problema: Na AGRFT bo v juniju potekal filmski festival, na katerem bo tudi dogodek z znanim tujim igralcem. To se v angleščini imenuje master class. Gre za pogovor z vidnim strokovnjakom ob navzočnosti zainteresirane javnosti, ki je načeloma širša v primerjavi s publiko pri okrogli mizi. V Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mojstrski tečaj se v glasbeni umetnosti pogosto uporablja za poimenovanje niza srečanj s strokovnjakom, kar ustreza tudi razlagi besede tečaj v SSKJ2 v 3. pomenu: 'skupek organiziranih predavanj, vaj, ki navadno omogoča določeno usposobljenost'. V besedilih najdemo precej potrditev, npr. Več...
Ekonomija na poziv

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy, ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedo gig naj bi najprej uporabili jazz glasbeniki, in sicer v začetku 20. stoletja. Najprej se je uporabljala na glasbenem področju, in sicer v kontekstu glasbenega nastopa v živo, snemanja ali drugega (običajno plačanega) angažmaja glasbenika ali skupine. Danes pa je poimenovanje aktualno Več...
Vodenje

Opis terminološkega problema: Za angleški termin leadership, ki na področju menedžmenta označuje usmerjanje sodelavcev in organizacijo delovnih procesov v podjetju, se v slovenščini poleg termina vodenje pojavlja tudi voditeljstvo, ki pa je po mojem mnenju neustrezen, saj je v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da je na podlagi stanja v SSKJ2 težko soditi o ustreznosti določenega termina, saj je to splošnojezikovni priročnik, ki sicer vsebuje tudi veliko terminologije, ne pa vse. Zato dejstvo, da določena beseda v SSKJ2 ni opredeljena kot termin, še ne pomeni, da v stroki ta Več...
Samonikla rastlina

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s strokovno dilemo glede uporabe termina samonikla rastlina oziroma prosto rastoča rastlina. V okviru ciljnega raziskovalnega projekta o obvladovanju plodove vinske mušice pripravljamo strokovna priporočila in smo naleteli na težavo v zvezi z zgoraj navedenim terminom. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za rastline, ki niso gojene in jih torej ni zasadil človek, ki zanje tudi ne skrbi, ste v strokovnem besedilu želeli uporabiti izraz samonikle rastline. Samoniklo rastlino najdemo v SSKJ2 v terminološkem gnezdu pri pridevniku samonikel. Ima kvalifikator agr. (agronomija) in razlago 'rastlina, ki Več...
Pravica do odklopa

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angl. termin right to disconnect? Ali gre za pravico do odklopa, pravico do prekinitve povezave ali še kaj tretjega? Ker naj bi Slovenija v kratkem sprejela zakon o tej problematiki, je pomembna tudi ustrezna in usklajena terminologija. Angleški termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V času, ko se digitalne in informacijske tehnologije izpopolnjujejo, se vedno bolj kaže pomen nekaterih temeljnih pravic delavcev, ki jih pred razmahom teh tehnologij sploh ni bilo treba utemeljevati. Ena od njih je pravica, za katero se je v angleščini uveljavilo poimenovanje right to Več...
Visoko senzibilizirajoča snov

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin highly sensitising material, ki na področju farmacije označuje snov, ki lahko povzroči alergijske reakcije in druge zdravju škodljive učinke. Morda bi lahko bil ustrezen termin visoko senzibilizirajoča snov/substanca/material, a je težava v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da samostalnika senzibilizacija Slovenski pravopis ne odsvetuje. Beseda je označena z označevalnikom pojm. (pojmovno) in v nadaljevanju sta navedeni zvezi senzibilizacija kože in senzibilizacija filma s pomenskima uvrstitvama med pokončnicami. Poleg tega v Slovenskem Več...
Intervencijska raziskava pisanja

Opis terminološkega problema: V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research, ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie. Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po treh pojmih, od katerih se dva uporabljata širše in ne samo na področju pedagogike, samo eden pa je primarno pedagoški. Vsi trije pojmi so med seboj povezani. Krovni pojem označuje angleški termin intervention research, za katerega vam predlagamo slovenski termin intervencijska Več...
Država izstrelitve

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state, ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Zvezi izstrelitvena država in država izstrelitve sta v predvidljivem sinonimnem razmerju, ki temelji na pretvorbi prilastka. V prvem primeru gre za levoprilastkovno zvezo, medtem ko imamo v drugem primeru opravka z desnoprilastkovno zvezo, pri čemer je potrebno poudariti, da sta v slovenskem Več...
Mali ragbi

Opis terminološkega problema: Med olimpijskimi športi je tudi ragbi, ki ga namesto 15 igralcev igra 7 igralcev, pri čemer je igrišče enako veliko, igra pa zelo dinamična. V angleščini se šport imenuje rugby sevens, v nemščini Siebener-Rugby, v španščini rugby 7 ali rugby a siete, v francoščini pa rugby à sept. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ko smo razmišljali o najprimernejšem poimenovanju za ta šport v slovenščini, smo najprej pomislili na mali ragbi. Poznamo namreč mali nogomet, ki je različica nogometa, pri katerem namesto 11 igralcev igra 5 ali 6 igralcev. Analogno bi torej to različico ragbija lahko imenovali tudi mali Več...