Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Mešana resničnost, navzkrižna resničnost

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin mixed reality, ki označuje združevanje resničnega sveta in virtualnih svetov z namenom ustvarjanja novih okolij, v katerih resnični predmeti soobstajajo z virtualnimi oz. navideznimi v dejanskem času, kar uporabniku ustvarja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mešana resničnost se je kot ustreznik za ang. mixed reality v slovenskem jeziku že razmeroma ustalila, saj se termin pojavlja v več besedilih s področja računalništva, npr. v zaključni nalogi G. Tanka Podpora inženirskim operacijam v okolju mešane resničnosti (2017, npr. str. 20), v Več...
Kontrolinško poročilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je kontrolinško poročilo pravilen oziroma primeren izraz. Gre za poročilo, ki zajema analizo tako preteklega kot načrtovanega poslovanja podjetja. Vprašanje poslano: 17. 1. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Kontroling je iztočnica že v SSKJ2 ('nadzorno-upravljalni sistem podjetja, navadno vezan na določeno področje, cilj'), vključen pa je tudi v Finančni slovar, v katerem je definiran kot »/s/istem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjanje trenutnih Več...
Tiha hipoksemija

Opis terminološkega problema: V zadnjem letu je v rabi termin hipoksemija. O hipoksemiji in predvsem o tihi hipoksemiji pišejo v dnevnem časopisju, zlasti v povezavi s covidom-19, ko bolnik nima občutka težkega dihanja, vendar ima znižano koncentracijo kisika v krvi, njegovo stanje pa se poslabšuje. Na portalu Fran besede Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate, Planinski terminološki slovar beleži termin anoksimija 'stanje, ko je v arterijski krvi premalo kisika' in njegov sinonim hipoksimija. Tu velja omeniti, da se termina anoksimija in hipoksimija v besedilih na spletu pojavljata zelo redko, poleg tega pa gre primarno za termina s Več...
Snežni plaz

Opis terminološkega problema: Imam vprašanje v zvezi s terminom snežni plaz, ki označuje gmoto snega, ki zdrsne po strmini navzdol. Kateri pridevnik naj izberem pri terminih, ki so povezani s snežnim plazom, npr. lavinska ali plazovna oprema, lavinski ali plazovni trojček, lavinski ali plazovni bilten? Je lavinski vrstni Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj razjasnimo dilemo glede vrste pridevnikov. Oba pridevnika sta v vseh zgoraj navedenih zvezah vrstna. Po lastnostnih pridevnikih se namreč vprašamo z vprašalnico kakšen in se lahko stopnjujejo, medtem ko se po vrstnih vprašamo z vprašalnico kateri in se ne stopnjujejo (prim. Več...
Konfabulacija

Opis terminološkega problema: V sodobnem času se v literarni vedi pogosto uporablja termin zgodba (tudi fabula), ki mu angleščini najpogosteje rečejo narrative in v literarnem delu označuje dogodke, ki si smiselno sledijo. K vprašanju mu je spodbudila monografija o ustvarjalkah, ki vsebuje kratke opise njihovega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Konfabulacija je termin s področja medicine, natančneje psihiatrije. Slovenski medicinski slovar ga razlaga kot 'neresnična pripoved, izmišljotina'. S tem terminom so povezani tudi fabuliranje, ki je definirano kot 'pripovedovanje izmišljenih zgodb, naslonjenih na resnična dogajanja, brez Več...
Naušniki

Opis terminološkega problema: V stroki varnosti in zdravja pri delu že od leta 1971 imenujemo osebno varovalno (ne zaščitno) opremo za varovanje pred hrupom naušniki. Osebna varovalna oprema (OVO) – naušniki in čepi so namenjeni preprečevanju škodljivih učinkov hrupa na delovnem mestu ter v okolju, kjer se hrup Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ustaljena in preverjena terminologija je zelo pomembna za uspešno sporazumevanje v stroki. Poimenovanja se praviloma spreminjajo redko in z utemeljenim premislekom. Slovar slovenskega knjižnega jezika (tako prva kot druga izdaja) opisujeta splošni jezik, torej jezik, ki ga uporabljamo vsi, in Več...
Permanentno izobraževanje

Opis terminološkega problema: Tema moje pisne naloge na podiplomskem študiju je permanentno izobraževanje za andragoške delavce. Glede na pregledane vire se mi zdi, da se permanentno izobraževanje lahko izvaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako ga uporabljajo tudi zavodi, ki ta izobraževanja izvajajo. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej bi veljalo opredeliti pojma učenje in izobraževanje kot jedrni sestavini terminov permanentno izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Učenje je v Slovarju družboslovne informatike opredeljeno kot 'vseživljenjski proces organiziranega ali neorganiziranega, namenskega in naključnega Več...
Vodno telo

Opis terminološkega problema: V besedilih sem že večkrat zasledil rabo termina vodno telo in me zanima, ali gre za pravilno rabo. Gre za izraz, ki izvira iz angleščine (water body) in s katerim avtorji označujejo različne tipe voda, npr. mlake, jezera, kali, reke. Sam sklepam, da ta termin ni potreben, saj bi ga lahko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin vodno telo je uveljavljen termin na področju geografije (hidrogeografije). V Geografskem terminološkem slovarju je definiran kot 'površinska ali podzemna gmota vode, ki je lahko naravna ali antropogena in je ločena od drugih vodnih gmot', pojavi pa se tudi v definicijah drugih Več...
Vernakularna arhitektura

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za pridevnik vernakularen (angl. vernacular), ki se pojavlja npr. v zvezi vernakularna arhitektura, ki označuje preprosto arhitekturo, ki se je prenašala iz roda v rod, uporabljala predvsem lokalne materiale in se razvijala brez sodelovanja formalno izšolanih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnem gradivu smo našli več pojavitev zvez vernakularna arhitektura in vernakularni jezik, medtem ko se zveze vernakularna kultura, vernakularna glasba in vernakularna kreativnost, ki jih omenjate v vprašanju, pojavljajo (še) precej redko. Na področju arhitekture je vernakularna Več...
Pilot na daljavo

Opis terminološkega problema: Potreboval bi pomoč pri oblikovanju slovenskega termina za angleški termin remote pilot, ki označuje fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta brezpilotnega letalnika. Ta oseba ročno upravlja sistem za krmiljenje, kadar pa brezpilotni letalnik leti avtomatsko, ga upravlja s spremljanjem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Delegirani uredbi Komisije (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (12. 3. 2019) je med opredelitvami pojmov tudi pilot na daljavo, ki označuje pojem, po katerem sprašujete. Temu sledi tudi terminološka podatkovna zbirka IATE, Več...
Industrija srečanj

Opis terminološkega problema: Za dejavnost, ki povezuje tako kongresni turizem kot organizacijo prireditev in sejmov, se uporablja poimenovanje industrija srečanj (ang. meetings industry). Industrija se pojavlja tudi kot sestavina poimenovanja potovalna industrija (ang. travel industry). V SSKJ2 je industrija razložena kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Jezik je živ organizem in dejanska raba poimenovanj vedno prehiteva njihovo uslovarjenje. V doktorski disertaciji M. Nučič Konkurenčni aspekt trajnostnega menedžmenta: primer kongresnega turizma (2014, str. 71) je industrija srečanj omenjena kot eden od slovenskih ustreznikov za meetings Več...
Koničasti protein

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin spike protein, ki označuje del virusa SARS-CoV-2, proti kateremu je usmerjenih največ cepiv. Gre za strukturni protein, ki sestavlja roglje, ki značilno štrlijo iz virusnega delca, in se veže na receptor Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prva tri poimenovanja se neposredno nanašajo na angleški termin, saj ohranjajo sestavino spike iz angleškega termina. V prvem primeru gre za kratico (S < spike), v drugem primeru (spike protein) za citatni termin in v tretjem primeru (spajk protein) za govorno in pisno prilagoditev citatnega Več...