Vodja Pravopisne sekcije in delovne skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika ter moderatorka Jezikovne svetovalnice.

Telefon:
01 470 64 32
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom sodobnega slovenskega jezika, standardizaciji oz. normativistiki, sinhroni leksikografiji in predstavljanju problemov sodobnega knjižnega jezika ter pravopisja v javnosti ter s tem povezano sociolingvistično problematiko.

Od l. 2008 predava na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici, kot gostujoča profesorica pa je v poletnem semestru študijskega leta 2011/12 predavala predmet Slovenski pravopis med normo in rabona alpsko-jadranski univerzi v Celovcu (Alpen-Adria Universität).

V obdobju 2008–2011 je bila vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (L6-0166). Rezultati projekta so predstavljeni v znanstveni monografiji Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom (2011).

V obdobju 2009–2010 je skupaj z J. Fridl vodila projekt ARZENAL – Virtualna zakladnica nacionalne dediščine ZRC SAZU, v katerem je bil izdelan sistem za predstavljanje nacionalno pomembnih podatkovnih zbirk inštitutov ZRC. V letu 2011 je sodelovala pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku, in sicer v okviru naloge Slogovni priročnik, kjer je bil pripravljen nabor normativno problematičnih mest, kakor jih izkazujejo vprašanja v spletnih jezikovnih svetovalnicah. Rezultati dela pri projektu Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov (J6-4092) so objavljeni na portalu Fran, v okviru zbirk: Slovenske slovnice in pravopisi, zavihek Pravopisi.

Je moderatorka Jezikovnega svetovanja, urednica nacionalne monografske zbirke Lingua Slovenica in podzbirke Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC ter članica Založniškega sveta Založbe ZRC. Od leta 2017 je članica skupine za pripravo smernic za spolno občutljivo rabo jezika pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in od leta 2018 članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Deluje v uredniškem odboru portala Fran in uredniškem svetu eSSKJ: Slovarja slovenskega knjižnega jezika ter Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika. Na Univerzi v Novi Gorici deluje v študijski komisiji in senatu Fakultete za humanistiko.

Od aprila 2013 je članica in predsednica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Je sourednica ePravopisa in Pravopisnih kategorij ePravopisa.

Izbrane publikacije
  • DOBROVOLJC, Helena. Slovensko pravopisje in prevzemanje grško-latinskih prvin : med izročilom, prestižem in uporabnikom. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2016, letn. 18, št. 1, str. 117–135, 181. [COBISS.SI-ID 40901165]
  • DOBROVOLJC, Helena. Slovenski pravopis med jezikovnim sistemom, rabo in uporabnikom. V: Slovenščina danes, (Dialogi, ISSN 0012-2068, letn. 52, št. 7/8). Maribor: Aristej. 2016, letn. 52, št. 7/8, str. 157–176. [COBISS.SI-ID 40903725]
  • DOBROVOLJC, Helena. Normativna informacija v slovarju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ISSN 0354-0448. [Tiskana izd.], 2014, 20, št. 1, str. 43–57, tabele. [COBISS.SI-ID 37871405]
  • DOBROVOLJC, Helena. O rafinirani izreki kot sredstvu družbenega razslojevanja v Bleiweisovih novicah in Slovenskem narodu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, okt.-dec. 2018, letn. 55, št. 4, str. 906–927, 962. [COBISS.SI-ID 35971421]
  • DOBROVOLJC, Helena, VRANJEK OŠLAK, Urška. Zakaj ne z eno poizvedbo hkrati po različnih korpusih? : (troje korpusnih preverb pod primerjalnim drobnogledom). V: FIŠER, Darja (ur.), PANČUR, Andrej (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. september - 21. september 2018, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 20th - 21st 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2018, str. 38–46. [COBISS.SI-ID 43856685]
  • DOBROVOLJC, Helena. Povezljivost pravopisnih pravil in slovarja : sanje pravopiscev 20. stoletja.. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 2016, str. 52–57. [COBISS.SI-ID 40377389]
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 1. 10. 1971 v Kranju.

Diplomirala iz slovenskega knjižnega jezika s književnostjo in stilistike na Oddelku za slovenski jezik in književnost na Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (l. 1995); kjer je nadaljevala s podiplomski študij in l. 2001 magistrirala z nalogo Pereča pravopisna vprašanja slovenskega knjižnega jezika od Škrabca do danes. Na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje je l. 2004 doktorirala z disertacijo Preverba slovenske teorije jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu.

Od l. 1995 zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od l. 2008 pa dopolnilno na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

pravopis • standardizacija • knjižni jezik • leksikografija • teorija jezikovne naravnosti