Vodja Pravopisne sekcije, višja znanstvena sodelavka, izredna profesorica, raziskovalka pri projektu priprave novih pravopisnih pravil in slovarja, moderatorka Jezikovne svetovalnice

Telefon:
+386 1 4706 432
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (5. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
15689 (ARRS)
0000-0002-3568-8453 (ORCID)
56460328500 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Helena Dobrovoljc (1. 10. 1971) je vodja Pravopisne sekcije in skupine za pripravo novega Pravopisa 8.0 ter moderatorka Jezikovne svetovalnice. Raziskovalno se ukvarja s pravopisom in sodobnim knjižnim jezikom, razvojem teorije norme in kodifikacije ter normativnimi vidiki v leksikografiji. Je urednica knjižne zbirke Lingua Slovenica – Fontes ter sourednica Pravopisa 8.0, rastočega pravopisnega slovarja ePravopis in Pravopisnih kategorij na portalu Fran. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici je predavateljica predmetov Slovenski knjižni jezik, Normativistika in Slovenski jezik v izobraževanju, na Podiplomski šoli ZRC pa predmetov Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih.

Raziskovalna področja

 • slovenščina
 • teorija knjižnega jezika
 • normativistika
 • leksikologija in leksikografija
 • jezikoslovje 20. stoletja
 • jezikovno svetovanje
 • sociolingvistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: izredna profesorica za področje jezikoslovja po sklepu senata Podiplomske šole ZRC
 • 2008: docentka za področje jezikoslovja po sklepu senata Univerze v Novi Gorici in na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (splošno jezikoslovje)
 • 2004: doktorat jezikoslovnih znanosti na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Preverba teorije o jezikovni naravnosti na slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu; splošno jezikoslovje)
 • 2001: magisterij znanosti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Pereča pravopisna vprašanja od Škrabca do danes; slovenski knjižni jezik in stilistika)
 • 1995: diploma iz slovenskega jezika in književnosti slovenščine na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1990: zaključena naravoslovno-matematična smer na Srednješolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve

 • 1995–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2008–: dopolnilna zaposlitev na Univerzi v Novi Gorici
 • 2014–: honorarna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC
 • 2011/2012: gostujoča profesorica na Univerzi Alpe-Adria v Celovcu v Avstriji

 

Vodstvene funkcije

 • 2018–: vodja Pravopisne sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2012–: moderatorka in članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2012–: vodja Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • 2008–2011: vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom
 • 2006–2008: vodja programske skupine Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 • 2006–2008: vodja Infrastrukturne skupine naravna in kulturna dediščina na ZRC SAZU
 • 2004–2006: namestnica predstojnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

 

Mentorstvo

 • uvajanje novih sodelavcev: Urška Vranjek Ošlak
 • mentorstvo in somentorstvo pri doktorskih disertacijah: Mateja Curk, Nika Siebenreich, Manca Černivec, Kaja Jošt
 • mlada raziskovalka: Manca Černivec

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2018–: članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
 • 2016, 2018, 2020: članica programskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika
 • 2016, 2019: članica programskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja
 • 2016–2017: članica uredniškega odbora portala »Jezikovna politika Republike Slovenije«
 • 2016–: članica uredniškega sveta »Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika«
 • 2014–: članica uredniškega odbora portala Fran
 • 2014–: članica uredniškega odbora Kamniškega zbornika
 • 2012–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–2019: članica Senata Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2015 –2016: članica organizacijskega odbora dogodka Toporišičevo leto
 • 2015: članica programskega odbora konference Janes: Slovenščina na spletu in v novih medijih
 • 2014–: članica uredniškega sveta novega »Slovarja slovenskega knjižnega jezika«
 • 2013–2014: članica delovne skupine za pripravo Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
 • 2011, 2013, 2015, 2017, 2019: članica programsko-organizacijskega odbora mednarodnega znanstvenega simpozija Škrabčevi dnevi
 • 2008–2013: članica Komisije za strokovna vprašanja slovenskega jezika pri SAZU
 • 2004–: članica Založniškega sveta Založbe ZRC
 • 2004–: urednica zbirke znanstvenih monografij Lingua Slovenica in Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2020: soavtorstvo monografije Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza, Peter Weiss, Nataša Gliha Komac
 • 2019: souredništvo in soavtorstvo Pravopisa 8.0; poglavji Pisna znamenja in Krajšave
 • 2014–: souredništvo in soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa 2019
 • 2014–: souredništvo in soavtorstvo pri pripravi novega pravopisnega slovarja – ePravopisa, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Janoš Ježovnik, Boris Kern, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak, Peter Weiss
 • 2012 in 2015: souredništvo in soavtorstvo pri razpravah o pravopisnih vprašanjih Pravopisna stikanja in Pravopisna razpotja
Izbrani projekti

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (4. maj 202031. avgust 2022)

GRACE (mednarodni raziskovalni projekt • 1. januar 202031. december 2021)

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201630. september 2017)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Sporazumevanje v slovenskem jeziku (aplikativni projekt • 1. junij 200831. december 2013)

Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (1. februar 200830. januar 2011)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

pravopis • knjižni jezik • norma • jezikovno svetovanje • slovaropisje