Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni projekt neposredno odgovarja na potrebe pripravljalcev strateških dokumentov, predvsem Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko in iz nje izhajajočih akcijskih načrtov, da bi dobili celovito in empirično podprto raziskavo temeljnih sociolingvističnih problemov. Prinaša celovit pregled sociolingvistične situacije v RS ter opis jezikovnih potreb uporabnikov v RS in potreb uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje z namenom oblikovanja izhodišč za novi nacionalni program za jezikovno politiko.

Projekt bo opisal in raziskal doslej evidentirane sociolingvistične probleme ter identificiral nove problemske sklope na področjih pravne ureditve in zakonodaje ter potreb izbranih skupin jezikovnih uporabnikov v RS in jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje – s poudarkom na jezikovnem opisu, jezikovnih tehnologijah, jezikih in jezikovnih različicah ter jezikovnih izbirah. Pri izbranih skupinah jezikovnih uporabnikov v RS gre za skupine, ki predstavljajo temeljna področja javnega življenja in udejstvovanja v RS, tj. za jezikovne uporabnike na področju medijev, kulture, znanosti, predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in visokega šolstva, v gospodarstvu, javni upravi in pravosodju. Posebna pozornost bo posvečena jezikovnim uporabnikom drugih jezikov v RS, tj. manjšinskih in tujih jezikov, jezikov priseljencev, slovenskega znakovnega jezika, in jezikovnim uporabnikom s posebnimi potrebami. Uporabniki slovenskega jezika zunaj RS živijo na robovih slovenskega etničnega ozemlja, v državah bivše SFRJ, po Evropi in drugod po svetu.

Opravljena bo obsežna empirična raziskava, ki bo evidentirane problematike preverila neposredno med uporabniki. Po temeljiti analizi pridobljenih podatkov bodo pripravljene smernice za novi nacionalni program za jezikovno politiko. Celotna raziskava bo prinesla opis in analizo stališč, sporazumevalnih praks, jezikovne opremljenosti in jezikovne izobraženosti jezikovnih uporabnikov, vse to pa povezala z jezikovnotehnološkimi vprašanji. Zajela bo tako sociolingvistične kot pravne vidike, saj se z vidika jezikovne politike kot javne politike, oblikovane v javnem interesu, njene cilje nujno realizira tudi skozi pravna načela in pravila. Opravljena bo sistemska analiza merodajnih pravnih aktov, ki urejajo rabo slovenščine in drugih jezikov ter jezikovne pravice, možnosti in prakse uporabnikov s posebnimi potrebami v RS ter uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje.


Faze projekta

FAZA 1: Pregled in ovrednotenje zakonodajnih in drugih pravno veljavnih dokumentov, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje – po področjih (oktober 2016–januar 2017)


– Organizacija dela po skupinah in posameznih področjih.

– Pregled dokumentov.

– Identifikacija problemskih sklopov in iskanje rešitev.

 FAZA 2: Identifikacija potreb jezikovnih uporabnikov v RS in jezikovnih uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje - analiza stališč, sporazumevalnih praks in jezikovne opremljenosti po področjih (november 2016februar 2017)

– Pregled obstoječih raziskav.

– Pregled in izmenjava izkušenj področnih strokovnjakov in njihovega poznavanja potreb jezikovnih uporabnikov.

– Identifikacija problemskih sklopov ter predlogi sprememb, rešitev, ukrepov in raziskav.

– Identifikacija naslovnikov empirične raziskave.

 FAZA 3: Priprava in izvedba empirične raziskave, ki bo v prejšnjih fazah evidentirane problematike preverila na ciljno izbranem vzorcu jezikovnih uporabnikov (februar–maj 2017)


– Identificiranje in oblikovanje raziskovalnih vprašanj.

– Priprava vprašalnika.

– Izvedba empirične raziskave v obliki anketnega vprašalnika.

 FAZA 4: Analiza v empirični raziskavi zbranih podatkov (junij 2017)

– Statistična analiza in tabelarni prikaz v empirični raziskavi zbranih podatkov.

 FAZA 5: Interpretacija zbranega gradiva (junij–avgust 2017)

– Interpretacija v empirični raziskavi zbranih podatkov.

– Nadgradnja v okviru projekta zbranega gradiva in opravljenih aktivnosti s poglobljenimi pogovori (t. i. vodenimi intervjuji) ter interpretacija tako zbranih podatkov.

– Priprava izhodišč za nadaljnjo jezikovno politiko.

 FAZA 6: Skupno raziskovalno poročilo oz. študija (september 2017)

Delo na projektu poteka v skladu s časovnim načrtom.


Rezultati

AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana,DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša (avtor,urednik), HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa,JESENŠEK, Marko, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, KRANJ, Simona,KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, LENGAR VEROVNIK, Tina, LIPEC STOPAR,Mojca,MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK,Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca,SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL,Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerca, ZUPAN SOSIČ, Alojzija,STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI MILOJEVIĆ,Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR JERKOVIĆ, Ingrid.Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. 81 str. [COBISS.SI-ID 13531213 [1]]

AHAČIČ, Kozma, BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOZINA, Jani (urednik), KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje : anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. 100 str. [COBISS.SI-ID 42644525 [1]] --

AHAČIČ, Kozma, GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov v okviru ciljnega raziskovalnega projekta CRP V6-1647 : delovno spoznavno srečanje sodelujočih pri ciljnem raziskovalnem projektu, Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 28. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 41166637]

GLIHA KOMAC, Nataša (urednica), KOVAČ, Polonca (urednica). Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu [2]. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik, Založba ZRC, ISBN 978-961-05-0089-6 (pdf), 2018. 192 str. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1521 [3] [COBISS.SI-ID 295180800]

GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), JESENŠEK, Marko (urednik). Jezikovna politika Republike Slovenije : zbornik povzetkov. [Pišece]: Univerza v Mariboru [etc.], 2017. [22] f. [COBISS.SI-ID 65062754]

KOVAČ, Polonca. Problematika rabe jezika v upravno-sodni praksi : priporočila za jezikovno politiko. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 531-551, 700, tabele. [COBISS.SI-ID 35052637]

ŠORLI, Mojca, LEDINEK, Nina. Language policy in Slovenia : language users' needs with a special focus on lexicography and translation tools. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : proceedings of eLex 2017 Conference, 19-21 September 2017, Leiden, The Netherlands. Brno: Lexical Computing. 2017, str. 377-394. https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper23.pdf [1]. [COBISS.SI-ID 42096685 [2]]


Tip
Projekt

Tip projekta
ciljni raziskovalni projekt

Ključne besede
jezikovna politika • jezikovno načrtovanje • jezikovna raba • jezikovna stališča