Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici

Osnovni Podatki

Opis

S projektom »Sodobni slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici« bo na osnovi sodobnih jezikoslovnih, slovaropisnih, metodoloških in jezikovnotehnoloških znanstvenih izhodišč ter s pomočjo informacijskih jezikovnih tehnologij podjetja Amebis izdelan pravopisni slovar, ki bo uporabniku na voljo v knjigi, na CD-ROM-u in na spletišču www.pravopis.si. Z izdajo slovarja v različnih medijih želimo spodbuditi uporabo pravopisnih priročnikov pri najširšem krogu jezikovnih uporabnikov in s tem vplivati na dvig jezikovne kulture in večjo stopnjo pismenosti Slovencev, vključno z zamejskimi Slovenci in slovenskimi izseljenci, ki izgubljajo stik z maternim jezikom. Najosnovnejši namen pravopisnega priročnika s predpisovalno veljavnostjo je v pravilih podati sistemski opis zapisovalnih sredstev, v slovarju pa ta pravila konkretizirati ob izbranem naboru besedja. Zaradi ekspanzije novih pojavnosti in besed, ki to pojavnost poimenujejo, se pojavljajo tudi nenehno rastoče potrebe družbe, ki zahteva jasen in poljuden, priročen in praktičen jezikovni priročnik. Dosedanje raziskave kažejo, da je treba razvojno dinamiko jezika spremljati sproti, jezikovne spremembe pa čim bolj ažurno zajeti v tematsko specializiranih jezikovnih priročnikih. Pri standardiziranju zapisa se v veliki meri sledi že uveljavljenim načinom, ki so določeni s pravopisnimi pravili, upošteva se živo rabo in ustaljeno zapisovalno prakso. Delo za sodobni pravopisni priročnik je zasnovano v štirih delovnih fazah: priprava koncepta, izdelava spletnega portala »pravopis«, izdelava in objava sodobnega pravopisnega priročnika. V pravopisnem priročniku, ki bo nastal v okviru projekta, bodo obstoječa pravopisna pravila prilagojena zahtevam in znanju laičnega uporabnika. Geslovnik bo skrčen na pravopisno relevantno gradivo, tretjino besed, ki jih bo prinašal slovar, pa predstavljajo nove besede, ki v slovarjih doslej še niso bile zapisane oziroma normirane. Zgradba slovarskega sestavka bo osredinjena na zapis besede, to je iztočnico, zapis njenih osnovnih ter izvedenih nepredvidljivih oblik, slovnične posebnosti, besednovrstno določitev iztočnice in pravopisne posebnosti. Redakcija slovarskih sestavkov bo temeljila na korpusnem pristopu. Slovarska standardizacija zapisa novega besedja v slovenščini je dejanje, ki ima visoko relevantnost in bistveni vpliv na veliko večino pišočih jezikovnih uporabnikov. Projekt, v katerem tvorno sodelujeta raziskovalna organizacija in razvojno-raziskovalni center, je zastavljen kot gradnja pravopisne podatkovne zbirke, kar prispeva k hitrejšemu razvoju jezikovnih orodij, kot so črkovalniki in prevajalniki. V perspektivi bodo ta orodja ključna za varovanje bogate slovenske kulturne dediščine v združeni Evropi.