Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Osnovni Podatki

Opis

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je 1. junija 2008 podpisal pogodbo o sodelovanju pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku, pri katerem sodelujejo kot konzorcijski partnerji še Amebis, d. o. o. (poslovodeči partner), Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan in Trojina, zavod za uporabno lingvistiko. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport št. 54450-7/2008/2 z dne 4. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 33/2008).

Formalni okvir projekta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja pa se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007–2013.

Sklopi projekta

Projekt sestavljata dva osnovna sklopa:

● referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem (junij 2008–junij 2012);

● nova didaktika poučevanja slovenskega jezika (januar 2009–december 2011) ter pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik (januar 2010–december 2013).