Raziskovalka pri tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Telefon:
01 470 61 78
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem sodobne leksikologije in leksikografije ter korpusnega jezikoslovja.

Izbrane publikacije
  1. GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona, KOZINA, Jani, LEDINEK, Nina (2016). Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (sociolingvistični vidik). Jezikoslovni zapiski 22/1. 7–21.
  2. LEDINEK, Nina (2015). Obravnava izhodiščno terminološke leksike v novem slovarju slovenskega knjižnega jezika. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (2. del) (Obdobja 34). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 441–448.
  3. AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej (2015). Portal Fran – nastanek in trenutno stanje. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del) (Obdobja 34). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 57–66.
  4. Ledinek, Nina (2015). Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
  5. LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej (2013). Creating XML schemas for lexicographical projects: the case of the Dictionary of the Slovene literary language of the 16th century. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 9, 163–183.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 27. 7. 1980 v Slovenj Gradcu.

Leta 2005 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz slovenistike, leta 2010 pa je na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala z nalogo Slovenska skladnja v skladenjsko označenih korpusih slovenščine.

Od leta 2007 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • skladnja • korpusno jezikoslovje