Sodelavka pri Slovarju pravopisnih težav; koordinatorica dela Pravopisne komisije pri SAZU

Telefon:
01 470 62 26
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno se posveča zlasti pravopisu, jezikovni in govorni kulturi ter stilistiki radijskih novinarskih žanrov.

Že v študentskih letih se je ob jezikovnem pregledovanju knjižne zbirke Beletrina srečevala s težavami pisne jezikovne prakse, o katerih je skupaj s takratnimi študijskimi kolegi teoretično premišljevala in odgovarjala na vprašanja uporabnikov v jezikovnosvetovalni skupini ŠUSS (Študentska skrb za slovenščino). Ob podiplomskem študiju je poznavanje principov knjižnojezikovne norme in njenega kodificiranja poglobila, nenehno pa tudi spremlja sočasno pisno in govorno jezikovno prakso v različnih zvrsteh in žanrih, zlasti v medijih. Svoja dognanja objavlja v znanstvenih in strokovnih besedilih; več let jih je v širšo javnost prenašala tudi prek jezikovnih kotičkov, ki so izhajali v reviji Pravna praksa in bili kasneje objavljeni v dveh knjigah.

Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede, kjer predava študentom novinarstva in komunikologije. Od leta 2014 je kot raziskovalka in sodelavka pravopisne skupine zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Izbrane publikacije
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Jezikovni kotički za sodobno rabo – in sodobnega uporabnika. Dialogi, 2016, 7/8, str. 177–192.
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Strategije in sredstva leksikalnega kritja v radijskih intervjujih. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2015, 10, 181–203.
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Pravorečje v pravopisnem slovarju in ob njem. V: DOBROVOLJC Helena in LENGAR VEROVNIK Tina (ur.): Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, str. 95–107.
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Pravopisna norma proti normam drugih ved in področij človekovega delovanja, ravnanja. V: JAKOP Nataša in DOBROVOLJC Helena (ur.).  Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 17–25.
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Radijska dvogovornost: jezikovne izbire novinarjev [elektronski vir]. Ljubljana: Založba FDV, 2012, 183 str.
  • LENGAR VEROVNIK, Tina. Jezikovne trajnice. Ljubljana: GV Založba, 2012, 135 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1999 je končala študij slovenskega jezika in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je na tamkajšnjem Oddelku za slovenistiko magistrirala, leta 2010 pa doktorirala z disertacijo Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev.

Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, sprva kot asistentka, od leta 2011 pa kot docentka za slovenski jezik. Pedagoško sodeluje pri predmetih Jezikovna kultura I,  Kultura govornega izražanja, Radio, Radijski praktikum in Stilistični praktikum. V poletnem semestru študijskega leta 2013/14 je kot gostujoča predavateljica na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu izvajala predmet Norma govorjene slovenščine, v študijskem letu 2015/16 pa izbirni predmet Besedoslovje.

Od leta 2014 je kot znanstvena sodelavka dopolnilno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je tudi članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

pravopis • jezikovna standardizacija • knjižni jezik • jezikovna kultura • govorjeni jezik • stilistika