Dr. Tina Lengar Verovnik

Znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka pri projektu priprave novih pravopisnih pravil in slovarja

 

 + 386 1 4706 226

tina.lengar-verovnik@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (5. nadstropje)Oznake
20331 (ARRS)

Tina Lengar Verovnik (1974) je raziskovalka s petinsko zaposlitvijo v Pravopisni sekciji, članica skupine za pripravo novega Pravopisa 8.0 in članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice. Koordinira delo Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, v kateri je članica ožjega sestava. Raziskovalno se posveča zlasti naslednjim področjem: pravopis in normativna vprašanja sodobnega knjižnega jezika; jezikovna in govorna kultura; stilistika radijskih novinarskih žanrov. Je soavtorica pravopisnih pravil Pravopis 8.0 in zbirke Pravopisne kategorije ePravopisa ter sourednica rastočega pravopisnega slovarja ePravopis (vse dostopno na portalu Fran). Redno je zaposlena kot docentka za slovenski jezik na Katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja

● slovenščina

● normativistika

● jezikovno svetovanje

● jezikovna stilistika

● jezik v medijih

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

● 2014–: znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2011–: docentka za slovenski jezik na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2010: doktorat na temo Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

● 2002: magisterij na temo Dinamika knjižnojezikovne norme na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

● 1999: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik s književnostjo, B – splošno jezikoslovje)

● 1992: mednarodna matura na II. gimnaziji v Mariboru

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

● 2019/20: honorarna sodelavka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

● 2016–: honorarna sodelavka na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, Avstrija

● 2014–: dopolnilna zaposlitev na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

● 2013/14: gostujoča predavateljica na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, Avstrija

● 2013/14: honorarna sodelavka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

● 2001–: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 1999–2001: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mentorstvo:

● mentorstvo pri znanstvenem magisteriju: Peter Čakš

● somentorstvo pri doktoratu (v teku): Peter Čakš, Kaja Jošt

● več kot 30 mentorstev in somentorstev pri bolonjskih magisterijih in diplomah na predhodnih študijskih programih

Drugo:

● koordiniranje dela Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

● 2020: članica programskega odbora simpozija Obdobja

● 2017–: članica Komisije za študijske zadeve Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2016/17: članica senata Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2015–17: članica Komisije za Prešernove nagrade študentom Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

● 2015: članica programskega odbora simpozija Obdobja

● 2014–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice

● 2012–: članica Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU

● 2005–2007: članica delovne skupine za oblikovanje navodil za enotno rabo nazivov in pravopisnih pravil ter oblikovanje uradnih besedil v Državnem zboru RS

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

● 2020: souredništvo in soavtorstvo znanstvene monografije Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice

● 2019/20: trimesečno razsikovalno delo na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, Avstrija

● 2019: soavtorstvo Pravopisa 8.0 (poglavji Pisna znamenja in Krajšave)

● 2014–: soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa 2019

● 2014–: souredništvo in soavtorstvo pri pripravi rastočega pravopisnega slovarja ePravopisa,

● 2015: souredništvo in soavtorstvo znanstvene monografije Pravopisna razpotja

● 2020: Vpliv družbeno-političnih sprememb na medijske jezikovne prakse: štiri desetletja po akciji Slovenščina v javnosti, Tina Lengar Verovnik, Monika Kalin Golob

● 2019: Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom, Tina Lengar Verovnik, Monika Kalin Golob

● 2018: Vejica v pravopisu, Tina Lengar Verovnik

● 2018: Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe, Tina Lengar Verovnik

● 2018: Jezikovna uredniška politika in slovenski radijski mediji, Tina Lengar Verovnik

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2017)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
pravopis
jezikovna kultura
govorjeni jezik