Posveča se raziskovanju slovenskih narečij, zlasti govorom ob Čabranki, Kolpi in v Gorskem kotarju. Raziskovalka pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas.

 

Telefon:
01 470 61 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

V okviru dela v Dialektološki sekciji sodeluje pri pripravi tretjega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA). Je članica delovne skupine mednarodne komisije za pripravo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA).

Posveča se raziskovanju slovenskih govorov ob Čabranki, reki Kolpi in v Gorskem kotarju.

Od leta 2009 oz. 2011 vodi vaje pri predmetih Dialektologija in Glasoslovje v okviru študijskega programa Slovenistika na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Izbrane publikacije

GOSTENČNIK, Januška. Morphonological alternations in the local dialect of Ravnice (SLA T411) from Slavic comparative perspective. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 2, str. 187-202, ilustr. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2019/10/ASHS_29-2019-2_Gosten%C4%8Dnik.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2019.12. [COBISS.SI-ID 45197613]

GOSTENČNIK, Januška, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi, (Zbirka Linguistica et philologica, 36). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 271 str., tabele, zvd. ISBN 978-961-05-0081-0. [COBISS.SI-ID 294536192]

GOSTENČNIK, Januška. Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2017. V Novi Gorici: Založba Univerze. 2018, str. 70-75. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 43962157]

GOSTENČNIK, Januška. Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], sep.-okt. 2016, letn. 64, št. 3, str. 341-363. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_08.pdf. [COBISS.SI-ID 62397282]

ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]

GOSTENČNIK, Januška. Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA). Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 343-355, zvd. [COBISS.SI-ID 37764909] http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/gostencnik.pdf

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Ljubljani.

Leta 2009 je na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja z diplomskim delom Ledinska imena v k. o. Ribnica, iz kroatistike, srbistike in makedonistike pa z diplomskim delom Prevoditeljska rješenja na primjeru suvremene bosansko-hercegovačke proze. V času dodiplomskega študija je bila dvakrat na enomesečni štipendiji na Poljskem (Lublin 2002, Varšava 2003) in na semestrski izmenjavi leta 2004/2005 na Univerzi v Varšavi.

Od leta 2009 je bila vpisana na Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; področje jezikoslovje, smer zgodovinsko jezikoslovje. Leta 2014 je doktorirala z doktorsko disertacijo Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja.

Od leta 2009 zaposlena v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od leta 2017 kot znanstvena sodelavka.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

jezikoslovje • narečjeslovje • geolingvistika • imenoslovje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008/2009).