Posveča se raziskovanju slovenskih narečij, zlasti kostelskemu narečju. Raziskovalka pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas.

 

Telefon:
01 470 61 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

V okviru dela v Dialektološki sekciji sodeluje pri pripravi tretjega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA). Je članica delovne skupine mednarodne komisije za pripravo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA).

V sklopu dela za doktorsko disertacijo je zbirala in preučevala narečno gradivo na območju kostelskega narečja in goranskega narečja v Gorskem kotarju na Hrvaškem.

Od leta 2009 oz. 2011 vodi vaje pri predmetih Dialektologija in Glasoslovje v okviru študijskega programa Slovenistika na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Izbrane publikacije

GOSTENČNIK, Januška. Morphonological alternations in the local dialect of Ravnice (SLA T411) from Slavic comparative perspective. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 2, str. 187-202, ilustr. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2019/10/ASHS_29-2019-2_Gosten%C4%8Dnik.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2019.12. [COBISS.SI-ID 45197613]

GOSTENČNIK, Januška, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi, (Zbirka Linguistica et philologica, 36). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 271 str., tabele, zvd. ISBN 978-961-05-0081-0. [COBISS.SI-ID 294536192]

GOSTENČNIK, Januška. Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2017. V Novi Gorici: Založba Univerze. 2018, str. 70-75. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 43962157]

GOSTENČNIK, Januška. Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], sep.-okt. 2016, letn. 64, št. 3, str. 341-363. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_08.pdf. [COBISS.SI-ID 62397282]

ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]

GOSTENČNIK, Januška. Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA). Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 343-355, zvd. [COBISS.SI-ID 37764909] http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/gostencnik.pdf

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena v Ljubljani.

Leta 2009 je na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja z diplomskim delom Ledinska imena v k. o. Ribnica, iz kroatistike, srbistike in makedonistike pa z diplomskim delom Prevoditeljska rješenja na primjeru suvremene bosansko-hercegovačke proze. V času dodiplomskega študija je bila dvakrat na enomesečni štipendiji na Poljskem (Lublin 2002, Varšava 2003) in na semestrski izmenjavi leta 2004/2005 na Univerzi v Varšavi.

Od leta 2009 je bila vpisana na Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; področje jezikoslovje, smer zgodovinsko jezikoslovje. Leta 2014 je doktorirala z doktorsko disertacijo Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja.

Od leta 2009 zaposlena v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od leta 2017 kot znanstvena sodelavka.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

jezikoslovje • narečjeslovje • geolingvistika • imenoslovje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008/2009).