Vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika, raziskovalka pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Telefon:
01 200 60 01
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Preučuje razvoj slovenske krščanske terminologije od 16. do konca 19. stoletja in drugo strokovno izrazje v 18. in 19. stoletju. Raziskuje prevzete lekseme v knjižnem jeziku 16. stoletja v odnosu do prevodnih predlog in v povezavi z jezikoslovnimi vprašanji za potrebe zgodovinskega slovarja. V Sekciji za zgodovino slovenskega jezika je redaktorica pri nastajajočem Slovarju slovenskega jezika 16. stoletja. Od študijskega leta 2005/06 sodeluje pri podiplomskih študijskih programih iz zgodovinskega jezikoslovja na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Od leta 2014 je nosilka predmeta Zgodovinska leksikologija in leksikografija ter zgodovinska slovnica v okviru Jezikoslovnega modula Podiplomske šole ZRC SAZU.

 V letih 1997–1999 je bila članica upravnega odbora in blagajničarka Slavističnega društva Slovenije.

Od leta 1998 je članica Slovenskega slavističnega komiteja pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Leta 2007 je postala članica Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja, od 2013 je vodja jezikoslovne sekcije v društvu.

Od leta 2014 je urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica (izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša).

Izbrane publikacije

1. LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis, (Obdobja, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 2, str. 449–456.

2. LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Vodnikova Pismenost (1811) v zahodnem slovenskem narodnostnem prostoru. Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015, str. 20–30.

3. LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2014, str. 70–84.

4. AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014.

5. LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Založba ZRC, Ljubljana, 2009, str. 49–73.

6. LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 229 str.

 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 2. 5. 1964 v Novem mestu.

Diplomirala je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani: leta 1987 iz ruskega jezika in književnosti in 1988 iz slovenskega jezika in književnosti. Pol šolskega leta je poučevala slovenski jezik na OŠ v Preski pri Medvodah. Od leta 1989  je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Leta 1996 je magistrirala z nalogo Valentin Vodnik – oblikovalec slovenske terminologije. Leta 2002 je postala doktorica jezikoslovnih znanosti s tezo Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika; oboje na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Od leta 2005 je pogodbeno zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, od 2014 pa tudi na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Teorija prevajanja H365 

Ključne besede

zgodovina slovenskega jezika • slovenski knjižni jezik 16. stoletja • terminologija • zgodovinsko slovaropisje