Doc. dr. Apolonija Gantar

Vodja aktivnosti Izdelava leksikalne baze za slovenščino v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku Evropskih socialnih skladov in Ministrstva za šolstvo in šport RS


Zanima jo sodobna slovenska leksika, zlasti nove možnosti slovarskega opisa v elektronskih medijih in na spletu. Posveča se frazeologiji oz. problemom večbesednih leksikalnih enot ter povezavam med skladnjo in semantiko. V zadnjem času se ukvarja z avtomatskim pridobivanjem podatkov iz obsežnih besedilnih korpusov za namene izdelave na korpusu temelječih jezikovnih priročnikov.Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici od leta 2010 predava predmet Jezikovne tehnologije.

 Med leti 2008 in 2011 je bila področna urednica za jezikoslovje pri reviji Jezik in slovstvo. Je članica organizacijskega odbora mednarodne konference eLEX2011: electronic lexicography in the 21st century.

1995 Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo
  1. GANTAR, Polona. K uporabniku usmerjeni slovnično-leksikalni opisi slovenskega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Izzivi sodobnega jezikoslovja, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 35–51.
  2. GANTAR, Polona. Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku. Jez. slovst., 2009, letn. 54, št. 3/4, str. [69]–94.
  3. GANTAR, Polona, KREK, Simon. Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti?. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 151159. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Gantar_Krek.pdf.
  4. GANTAR, Polona. Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, (Zbirka Lingua Slovenica, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 279 str.
  5. GANTAR, Polona. Korpusni pristop k prepoznavanju in analizi stalnih besednih zvez v slovenščini. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), EISMANN, Wolfgang (ur.). Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah: Europhras Slovenija 2005, [Strunjan, 12. –14. september 2005]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007, str. 79–88.
  6. GORJANC, Vojko, KREK, Simon, GANTAR, Polona. Slovenska leksikalna podatkovna zbirka. Jez. slovst., mar. –apr. 2005, letn. 50, št. 2, str. [3] –19.

Rojena 18. 9. 1968 v Kranju.

 Leta 1995 je na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti. Isto leto je na FF UL vpisala podiplomski študij in bila eno leto štipendistka Slovenske znanstvene fundacije.

Od leta 1997 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Naziv magistrica znanosti s področja jezikoslovja je dosegla leta 2001 z zagovorom magistrske naloge Teoretični vidiki zasnove frazeološkega slovarja slovenščine, naziv doktorica znanosti s področja jezikoslovja pa je dosegla leta 2005 z zagovorom doktorske disertacije: Frazem in njegovo besedilno okolje.

 Med letoma 2005 in 2008  je bila dopolnilno zaposlena na Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca, kjer je bila sprva vodja študijskega programa slovenistika, kasneje pa koordinatorica študijskih programov Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

 Leta 2007 je na Univerzi v Novi Gorici pridobila naziv docentka za področje jezikoslovja.

Na Inštitutu je bila zaposlena do marca 2015.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353

Ključne besede
korpusno jezikoslovje
skladnja
semantika
leksikologija in leksikografija
večbesedne leksikalne enote
frazeologija