Researcher on the project the New Dictionary of Slovene language (Novi slovar slovenskega jezika)

Phone:
+386 1 470 64 30
E-mail:
Research interests

Dr. Mija Michelizza’s research is in the area of lexicology and lexicography, especially in relation to the innovations brought by the Internet and other electronic media. She also participates in the text corpus Nova beseda.

Selected publications

MICHELIZZA, Mija. Sodobno slovaropisje in splet. In JESENŠEK, Marko (ed.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, pp. 19–37.

GLOŽANČEV, Alenka, JAKOPIN, Primož, MICHELIZZA, Mija, URŠIČ, Lučka, ŽELE, Andreja, ŽELE, Andreja (ed.). Novejša slovenska leksika: (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 408 pp.

MICHELIZZA, Mija. Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija. Jezikoslovni zapiski 14/1 (2008), pp. 151–166.

JAKOPIN, Primož, MICHELIZZA, Mija. Besedilni korpus Nova beseda. Mostovi 41/1–2, pp. 165–176.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 17 January 1981 in Šempeter near Gorizia.

2006: graduated (BA Hons.) in Slovene Studies and Spanish from the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

2006: started PhD Studies in the field of Slovene literary language and stylistics; currently she is completing her PhD thesis Vloga in pomen spletnih besedil v slovenščini (her mentors are Assoc. Prof. Andrea Žele and Dr. Primož Jakopin).

During her postgraduate studies (2004/2005) she spent six months, under the exchange program, in the Autonomous University of Madrid (UAM), and underwent one month academic training at the University of Pisa (in 2009).

Since 2006: employed as a young researcher in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Research areas

Linguistics H350 • Lexicology H353 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics H360 

Keywords

lexicology • lexicography • internet linguistics • corpus linguistics