Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri)
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2009
Šifra:
L6-9241 (B)
Opis

Novejša slovenska leksika v okviru Slovarja novejšega besedja (SNB)
obsega 6200 leksemov – iztočnic in okoli 1500 besednih zvez. Ta fond je
osnova za nadaljnje redakcijsko delo in hkrati osnova za nov razlagalni
slovar slovenskega jezika; v prvi fazi kot dopolnitev Slovarju
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).
Zbrane in izbrane eno- in
večbesedne iztočnice izkazujejo sodobne trende v razvoju slovenščine, ki
se kažejo v besedotvornem, pomenskem in skladenjskem delu gesel.
Primerjalno-kontrastivno se potrjujejo vedno intenzivnejši stiki z
angleškim jezikom.

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta
Spletni seznam besed slovenskega jezika (2004–2006) zbranih 355.000
gesel slovenskega jezika, ki temeljijo na SSKJ, Besedišču slovenskega
jezika, korpusu Nova beseda in indeksu spletnega iskalnika Najdi.si,
vsebujejo 81.000 gesel, za katere ni bilo mogoče najti povezav v
spletnih virih. Zato je v okviru projekta predvidena raziskava možnosti
za dopolnitev z angleškimi ustreznicami in njihovimi povezavami v
prostodostopno spletno enciklopedijo Wikipedia.
Obenem je predvidena
tudi raziskava samodejnega členjenja sestavljenih slovenskih besed na
predpono in osnovno besedno obliko, ki bi omogočila dopolnitev z
angleškimi ustreznicami.

Ključne povezave

Vodja programa

Vodja programa na ZRC