Raziskovalka pri eSSKJ

Telefon:
01 470 61 85
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem uporabnega jezikoslovja in sociolingvistike, predvsem jezikovnemu načrtovanju in jezikovni politiki. Podrobneje se ukvarja s položajem slovenskega jezika na jezikovno stičnih območjih in z rabo slovenskega jezika v javnih govornih položajih. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije, normativnosti in zvrstnosti slovenskega jezika.

V študijskem letu 2018/19 predava Jezik in stil oglaševanja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Je članica mednarodnega svetovalnega odbora strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih pri Svetu Evrope, članica Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, članica znanstvenega
sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Italiji in predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina v Italiji.

 

Izbrane publikacije
  • GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. Slavia Centralis. 2018, 11, št. 2, str. 7–15.
  • GLIHA KOMAC, Nataša (urednica), KOVAČ, Polonca (urednica). Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik, Založba ZRC, 2018. 192 str.
  • GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, GLIHA KOMAC, Nataša (urednica), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednica). Lipalja vas in njena slovenska govorica, (Zbirka Linguistica et philologica, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 136 str.
  • GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona, LEDINEK, Nina, KOZINA, Jani. Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve : raba slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (sociolingvistični vidik). Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. 2016, 22, [št.] 1, str. 7–21.
  • GLIHA KOMAC, Nataša. La religiosità popolare in Val Canale : il teschio lavato e avvolto nel panno, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 11). 1. izd. Lubiana: Založba ZRC SAZU / CRS ASSA, 2015. 120 str.
  • GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Slovenski raziskovalni inštitut, Trst; Slovensko kulturno središče Planika, Ukve, 2009. 336 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1998 diplomira iz slovenskega jezika in sociologije, leta 2002 na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani magistrira z delom Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini, leta 2008 pa na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zagovarja doktorsko disertacijo Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline.

Pedagoške izkušnje pridobiva na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje in na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete ter na Oddelku za komunikologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, od l. 2012 dalje tudi na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Leta 2008 preživi mesec dni na Univerzi v Manitobi v Winnipegu v Kanadi, kjer spremlja življenje tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Pedagoške izkušnje v tujini pridobi z dvema semestroma predavanj na Univerzi v Trstu, in sicer v študijskih letih 2015/16 in 2016/17.

Je avtorica 4 znanstvenih monografij in soavtorica 4 strokovnih monografij, urednica 2. številke znanstvene revije Slavia Centralis (2018), urednica 3 znanstvenih monografij ter vrste znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Narodopisje H400 

Ključne besede

uporabno jezikoslovje • sociolingvistika • jezikovno načrtovanje • jezikovna znanja in rabe • slovenski jezik v stiku 

Priznanja in nagrade

1. nagrada na VII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (2009)