Raziskovalka na delovni nalogi Novi etimološki slovar slovenskega jezika, vodja Etimološko-onomastične sekcije

Telefon:
01 470 62 34
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Njeno delo je osredotočeno na slovensko, slovansko in hetitsko problematiko s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in etimologije, deloma tudi onomastiko in teoretična vprašanja etimologije.

Med 1983–2005 je sodelovala pri izdelavi dveh knjig Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika (1995, 2005). S temeljnimi etimološkimi analizami slovenskega pretežno apelativnega fonda nadaljuje v okviru del za Novi etimološki slovar slovenskega jezika, katerega poskusni zvezek je izšel leta 2013.

Od 1994 na FF UL (Ljubljana) predava predmet Hetitščina, od 2000 tudi Laringalna teorija.

Je članica uredniškega odbora revije Jezikoslovni zapiski, Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS, društva Deutsche Orient-Gesellschaft in Etimološke komisije Mednarodnega slavističnega komiteja.

Izbrane publikacije
  1. Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji ( Linguistica et philologica, 32). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 208 str.
  2. La voce dialettale slovena flum. V: VULETIĆ, Nikola (ur.), ÁLVAREZ PÉREZ, Xosé Afonso (ur.), GARGALLO GIL, José Enrique (ur.). Mari romanzi, mari del contatto : lessico e paremiologia, (Posebna izdanja Centra za jadranska onomastička istraživanja, Knj. 4). Zadar: Sveučilište, 2016, str. 157–171.
  3. The etymology of Slovene moren "lukewarm" and Russian morno "hotly, warmly". V: JANYŠKOVÁ, Ilona (ur.), KARLÍKOVÁ, Helena (ur.). Etymological research into Old Church Slavonic : proceedings of the Etymological symposium Brno 2014, 9 - 11 September 2014, Brno, (Studia etymologica Brunensia, 18). Praha: Lidové noviny, 2015, str. 137–148.
  4. Novi etimološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 221 str.
  5. Arhaizmi in dialektizacija : na primeru slovanskega jezikovnega gradiva. V: FURLAN, Metka (ur.), ŠIVIC-DULAR, Alenka (ur.). Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav : ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja : zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 91–102.
  6. BEZLAJ, France, Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga, P–S. Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995,  XXVII + 355 str. Četrta knjiga, Š–Ž , Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2005, XVI + 494 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 22. 3. 1955 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1980 diplomirala iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in slovenistike, prav tam leta 1986 doktorirala s tezo Indoevropske dvozložne težke baze v hetitščini.

Od l. 1983 dalje dela v Etimološko-onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Od l. 1995 dalje je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (dopolnilno) redno zaposlena.

Leta 1991 je pet mesecev gostovala na oddelku za primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov dunajske univerze, kjer se je posvečala hetitološkim vprašanjem.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 

Ključne besede

etimologija • leksikologija • slovenistika • slavistika • hetitologija • indoevropeistika • laringalna teorija 

Priznanja in nagrade

Zlati znak ZRC SAZU za leto 1995 Priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2011)