Raziskovalec pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 83
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problematiki slovenske in slovanske frazeologije ter paremiologije. V okviru doktorskega dela je ustvaril slovenski paremiološki optimum – nabor najbolj poznanih ter pogostih pregovorov in sorodnih enot v slovenščini. V raziskovanju frazeologije se osredotoča na sociolingvistične in korpusne pristope.

Izbrane publikacije
  1. METERC, Matej. Online questionnaire providing information on most well-known and well-understood proverbs in Slovene language. JESENŠEK, Vida, GRZYBEK, Peter (ur.). Phraseologie im Wörterbuch und Korpus. Phraseology in Dictionaries and Corpora (Zora, 97). Univerza v Mariboru, 2015, str. 205–216.
  2. METERC, Matej. Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS. Slavistična revija, 2015, 63/ 1, str. 1–16.
  3. METERC, Matej. Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna? TIVADAR, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 50. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/ tuji jezik, 2014, str. 113–16.
  4. ĎURČO, Peter, METERC, Matej.: Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini. Slavia centralis 2013, 6/2, str. 2037.
  5. METERC, Matej: Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine). Slavistična revija, 2013, 61/ 2, str. 361–376.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 5. 7. 1984 na Jesenicah.

Leta 2011 je na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomiral iz ruskega jezika in književnosti ter slovaškega jezika in književnosti.

Med leti 2007 in 2013 je bil na študijskih izmenjavah v Banski Bystrici, Bratislavi in Trnavi.

Od leta 2010 do leta 2012 je bil kot prevajalec zaposlen na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bratislavi.

Leta 2014 je zaključil doktorski študij z zagovorom disertacije Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma.

Od leta 2015 je zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

frazeologija • paremiologija • slovaropisje • slovakistika • rusistika