Raziskovalka pri delovni nalogi Slovenski lingvistični atlas in vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Telefon:
05 335 73 21
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju zahodnih slovenskih narečij, narečni skladnji, besediloslovju  in jezikovnemu stiku.

Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa.

Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava pri predmetu Slovenska dialektologija.

Vodi Odbor za pripravo Gradnikovih večerov na gradu Dobrovo v Brdih ter sodeluje v Odboru za pripravo Škrabčevih dnevov.

Od leta 2009 je v uredniškem odboru Goriškega letnika.

Izbrane publikacije
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 2, str. 7-18, 193.
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 331-342, ilustr.
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Figurative expressions in the Slovenian Linguistic Atlas. Dialectologia, ISSN 2013-2247, 2014, 13, str. 107-119. http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia13/.
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Borrowing of forms and syntactic patterns in the Ter/Torre Valley dialect of Slovenian. Europa orientalis, ISSN 0392-4580, 2014, vol. 33, str. 343-354.
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenskij jazyk i slovenskaja'naja nacional'naja regional'naja i lokal'naja identičnost'. Slavistica vilnensis, Kalbotyra, ISSN 1392-1517, 2014, 59, str. 105-116.
  • ZULJAN KUMAR, Danila. Neosebne glagolske oblike in gradnja podrednih stavkov v subijskem terskem govoru. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 237-254. 

    ·   

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena  4. 7. 1968 v Šempetru pri Gorici.

Leta 1994 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika in književnosti.

Leta 2001 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete magistrirala z nalogo Narečne interference v skladnji beneškoslovenskih besedil.

Leta 2006 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete doktorirala  z nalogo Govorjena briška narečna besedila z vidika besedilne skladnje.

V letih 1992–2002 je poučevala angleški jezik v osnovni in srednji šoli.

V letih 1995–1998 je poučevala slovenski jezik na Wall Street Institute v Gorici v Italiji.

Leta 1998 se je kot mentorica udeležila raziskovalnega tabora v Kanalski dolini v Italiji, leta 2002 pa je vodila predavanja v okviru tečaja Slovenski jezik in kultura v Špetru v Beneški Sloveniji.

Od leta 2002  je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Od leta 2008 je dopolnilno zaposlena na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Preko programa Erasmus je predavala na univerzah v Pragi, Lodžu in Vilni. Leta 2009 je predavala študentom slovenskega jezika na Univerzi v Buenos Airesu.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

slovenska dialektologija • jezikovni stik • narečna skladnja • narečno besediloslovje