Skip to main content
Dr. Danila Zuljan Kumar

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu+386 5 335 7321

danila.zuljan@zrc-sazu.si

Delpinova 12, Nova GoricaOznake
20690 (ARRS)

Danila Zuljan Kumar je raziskovalka v Dialektološki sekciji. Posveča se slovenski dialektologiji, še posebej proučevanju terskega, nadiškega in briškega narečja primorske narečne skupine. Znotraj tega jo posebej zanimajo problemi jezikovnega stika med nesorodnimi jeziki, tj. med zahodnimi slovenskimi narečji in romanskima sosedama. V zadnjem času se posveča tudi sociolingvističnim vprašanjem v jezikovnem stiku, kot je razmerje med identiteto/-ami in jezikom/-i v večjezičnih družbah. Sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa.

Raziskovalna področja

 • narečjeslovje
 • skladnja
 • kontaktno jezikoslovje
 • besediloslovje
 • sociolingvistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2015: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2015: docentka za jezikoslovje na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2006: doktorat z naslovom Govorjena briška narečna besedila z vidika besedilne skladnje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2001: magisterij z naslovom Narečne interference v skladnji beneškoslovenskih besedil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1994: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, B – angleški jezik in književnost)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2002–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2008–: honorarna zaposlitev na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 1994–2002: profesorica angleščine in slovenščine na Šolskem centru Nova Gorica
 • 1995–1998: honorarna zaposlitev na Wall Street Institute v Gorici v Italiji
 • 1992–1994: profesorica angleščine na Osnovni šoli Dobrovo

 

Vodstvene funkcije:

 • 2010–2021: vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici
 • 2005–2015: vodja odbora za pripravo Gradnikovih večerov v občini Brda

 

Mentorstvo:

 • mlada raziskovalka: Urška Vranjek Ošlak
 • mentorstvo in somentorstvo pri diplomskih nalogah : Irena Jejčič , Nina Rogelja, Ivana Vekjet Frančeškin, Sara Adamlje, Tadeja Kompara, Vlasta Križman, Lucija Sulič, Elena Kobal, Lea Ferfolja, Tanja Maučec

 

Študijsko izpopolnjevanje:

 • 2019/2020: večmesečno strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za jezike in književnosti (DISLL) Univerze v Padovi

 

Predavanja na tujih univerzah:

 • 2019: Šlezijska univerza v Opavi
 • 2019: Masarykova univerza v Brnu
 • 2014: Jagelonska univerza v Krakovu
 • 2012, 2015: Univerza Sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji
 • 2011: Univerza v Vilni
 • 2010: Univerza v Lodžu
 • 2009: Univerza v Buenos Airesu
 • 2008: Karlova univerza v Pragi

 

Sodelovanje z slovenskimi in furlanskimi inštitucijami v Furlaniji Julijski krajini:

 • Inštitut za slovensko kulturo v Špetru
 • Kulturno društvo Ivan Trinko v Čedadu
 • Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu
 • Regijska agencija za furlanski jezik (Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane) v Vidmu
 • Furlansko filološko združenje (Società filologica friulana) v Vidmu

 

Članstvo v strokovnih združenjih

 • 2013–: članica Mednarodnega združenja dialektologov in geolingvistov (International Society of Dialectologists and Geolinguists – SIDG)
 • 2015–: članica Slovanskega jezikovnega združenja (Slavistic Linguistic Society – SLS)
 • 1994–: članica Slavističnega društva Slovenije

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2017–: članica slovensko-italijanske komisije za vpis pokrajine Brda/Collio/Cuei na Unescov seznam kulturne dediščine
 • 2017–2019: članica uredniškega odbora za pripravo znanstvene monografije Marušičev zbornik: zgodovinopisec zahodnega roba: prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici
 • 2017–: članica skupine za pripravo Lokalnega načrta za kulturo pri Mestni občini Nova Gorica
 • 2007: članica odbora za pripravo Škrabčevih dnevov

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: urednica monografije Med Biršo, Vrbačno in Prevalo: krajevna, ledinska, vodna, hišna in gorska imena v Gornjem in Dolnjem Cerovem in soseščini Vlada Klemšeta
 • 2018: izdaja znanstvene monografije Zahodna Banjška planota skozi čas (souredništvo z Mojco Perkon Kofol)
 • 2018: sourednica druge zbirke zgodb iz Terskih dolin z naslovom Lučice na oknah: naš sviet pouan naposebnosti = il nostro mondo pieno di meraviglia
 • 2015: izdaja znanstvene monografije Brda in Brici (souredništvo z dr. Tanjo Gomiršek)
 • 2015: urednica monografije Na medanskem griču/In Monte Medani Vlada Klemšeta
 • 2010: sourednica zbirke zgodb iz Terskih dolin z naslovom Mlada lipa: pravece domah narete: izbor besedil iz publikacije Mlada lipa = testi scelti dalla pubblicazione Mlada lipa
THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni projekt • 01. julij 2012 - 31. december 2014)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Besedje iz pomenskega polja ''človek'' v slovenskih narečjih - geolingvistična predstavitev (01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Nauk o narečjih H401

Ključne besede
dialektologija • kontaktno jezikoslovje • skladnja • besediloslovje • sociolingvistika