Head of the ZRC SAZU Research station in Nova Gorica

Research: participation in the preparation of the Slovene Linguistic Atlas.

Phone:
+386 5 335 73 21
E-mail:
Research interests

Assistant Prof. Danila Zuljan Kumar has been focusing her research on Slovene dialectology, especially western Slovene dialects; dialectal syntax; text linguistics; and languages in contact.

She participates in the preparation of the Slovene Linguistic Atlas.

She participates in the course “Slovene dialectology” in the Faculty of Humanities, University of Nova Gorica.

She is the Head of the Committee for organizing Gradnik’s Evenings in the Dobrovo Castle, Brdo, and participates in the preparation of events for Škrabec Days.

Since 2009, she has been a member of the Editorial Board of Goriški letnik.

Selected publications

ZULJAN KUMAR, Danila. Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations. Slavia Centralis, 2010, Issue. 3, No. 2, pp. 17-34.

ZULJAN KUMAR, Danila. Členitev po aktualnosti v govorjenem narečnem besedilu. In SMOLE, Vera (ed.). Slovenska narečja med sistemom in rabo: povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov: mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 15.-17. november 2007, (Obdobja, Metode in zvrsti, 26). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, pp. 42.

ZULJAN KUMAR, Danila. The influence of code-switching on the establishing of discourse coherence (the case of the Slovenian-Italian-Friulian language contact). In ĎURČO, Peter (ed.), KOZMOVÁ, Ružena (ed.), DRINKOVÁ, Daniela (ed.). Deutsche Sprache in der Slowakei : Festschrift für Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen zum 65. Geburtstag. Trnava: Lehrstuhl für Germanistik, Philosophische Fakultät, Universität der Hl. Cyrill und Method; Bratislava: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei: Metodicko-pedagogické centrum, 2009, pp. 203-220.

ZULJAN KUMAR, Danila. On translating discourse markers in dialectal Slovenian texts. In HELIN, Irmeli (ed.). Dialect for all seasons : cultural diversity as tool and directive for dialect researchers and translators. Münster: Nodus Publikationen, cop. 2008, pp. [147]-160.   

ZULJAN KUMAR, Danila. Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu. Slavistična revija. [Printed ed.], January-June 2007, Issue. 55, No. 1/2, pp. [315]-326.  

ZULJAN KUMAR, Danila, CVETKO-OREŠNIK, Varja (ed.). Narečni diskurz: diskurzivna analiza briških pogovorov (Linguistica et philologica Series 16). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 210 pp.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 4 July 1968 in Šempeter near Gorizia.

1994: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in Slovene and English language and literature.

2001: completed Masters Studies in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Narečne interference v skladnji beneškoslovenskih besedil.

2006: completed PhD in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Govorjena briška narečna besedila z vidika besedilne skladnje.

1992–2002: taught English in primary and secondary schools.

1995–1998: taught Slovene in the Wall Street Institute in Gorizia, Italy.  

1998: participated as a mentor in the Research camp in the Kanal valley, Italy.

2002: lectured in the course “Slovene language and culturein Špeter (San Pietro), Venetian Slovenia.

Since 2002: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Since 2008: employed (part time) in the School of Humanities, University of Nova Gorica.

Under the Erasmus program, she has lectured in several universities – in Prague, Lodz and Vilnius. In 2009 she taught students of Slovene in the University of Buenos Aires.

Research areas

Linguistics H350 • Grammar, semantics, semiotics, syntax H352 • Dialectology H401 

Keywords

Slovene dialectology • languages in contact • dialectal syntax • dialectal text linguistics