Raziskovalec pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 69
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

V okviru dela na inštitutu in doktorskega študija se ukvarja z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije ter besedotvorja in pomenoslovja. Sodeluje pri pripravi Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in Novega slovarja slovenskega jezika.

 Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik poučuje na jezikovnih tečajih in je član komisije na izpitih iz znanja slovenščine. Med letoma 2004 in 2006 je kot avtor in korektor sodeloval pri nastajanju internetnega tečaja Slovenščina na daljavo.

 Deluje tudi kot prevajalec – leta 2010 je izšel njegov prevod romana Lubiewo sodobnega poljskega avtorja Michała Witkowskega.

Izbrane publikacije
  1. KERN, Boris. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni zapiski 17/1 (2011).
  2. KERN, Boris. Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja. Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj 47. SSJLK. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2011, str. 156–160.
  3. KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje. Slavistična revija XXLVIII/3 (2010), str. 335–348.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 4. januarja 1983 v Ljubljani.

Leta 2008 je diplomiral iz Slovenskega jezika in književnosti ter Primerjalnega slovanskega jezikoslovja, vzporedno pa zaključuje študij Poljskega jezika in književnosti.

Udeležil se je več študijskih izmenjav, in sicer semestrskih izmenjav na Inštitutu za polonistiko Jagelonske univerze v Krakovu (2004/05, 2007) in na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (2006) ter enomesečnih štipendij v Varšavi (2008) in Zagrebu (2011).

Leta 2008 se je vpisal na podiplomski študij Slovenski knjižni jezik s stilistiko.

Od leta 2009  do 2013 je bil zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

slovaropisje • besedotvorje • pomenoslovje • polonistika