Dr. Boris Kern
Znanstveni sodelavec, docent, raziskovalec pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

+386 1 470 61 69

boris.kern@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
32204 (ARRS)

Boris Kern (4. 1. 1983) je raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Fran Ramovša. Ukvarja se z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije, besedotvorja, pomenoslovja in pravopisa. V slovensko jezikoslovje je vpeljal stopenjsko besedotvorje, leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova znanstvena monografija Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Od leta 2021 je tudi član Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju in vodja temeljnega raziskovalnega ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini. Kot raziskovalec sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in Šolskega slovarja slovenskega jezika, med letoma 2017 in 2020 pa je sodeloval tudi pri nastajanju ePravopisa. Kot soavtor je sodeloval pri Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (2012) in drugi, prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014). Zanima ga družbeni vidik tako jezika kot slovaropisja, predvsem s stališča različnih ranljivih skupin. Je soorganizator Posveta o terminologiji na področju invalidnosti (2018). Ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem slovenščine kot drugega in tujega jezika, s čimer se ukvarja tudi raziskovalno. Sodeluje tudi pri projektu Le z drugimi smo, v okviru katerega se z izobraževanji pedagoškega osebja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah med drugim pri udeleženih trudi razbijati stereotipne predstave in prispevati k izboljšanju vključevanja otrok priseljenk_cev. Med letoma 2010 in 2018 je bil član komisije na izpitih iz znanja slovenščine, med letoma 2013 in 2018 pa član skupine za pripravo nalog na izpitih iz znanja slovenščine. Z vabljenimi predavanji je gostoval na več tujih in domačih univerzah (Krakov, Lodž, Varšava, Katovice, Gradec, Maribor, Nova Gorica). Poleg tega prevaja iz poljščine (v slovenščino je prevedel roman Lubiewo Michała Witkowskega) ter se uči slovenski znakovni jezik in perzijščino.

Raziskovalna področja

 • leksikologija in leksikografija
 • besedotvorje slovenskega jezika
 • neologizmi v slovenskem jeziku
 • pravopis
 • jezikovno svetovanje
 • queer jezikoslovje
 • slovenščina kot drugi in tuji jezik

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: lektor za slovenski jezik
 • 2018: znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2017: docent in znanstveni sodelavec na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2016: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Poljski jezik in književnost
 • 2014: doktorat znanosti, disertacija z naslovom Slovarski pomen stopenjskih tvorjenk glagolov čutnega zaznavanja (mentorica: prof. dr. Andreja Žele, somentorica: prof. dr. Ada Vidovič Muha)
 • 2008: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smeri Slovenski jezik in književnost ter Primerjalno slovansko jezikoslovje
 • 2001: matura na Srednješolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku, gimnazija, jezikoslovna smer

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2017–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2017–: honorarna zaposlitev na Panevropski univerzi Apeiron, Banjaluka, Bosna in Hercegovina
 • 2018–: honorarna zaposlitev na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2018–2019: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2015–2016: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2014–2015: Filološka fakulteta, Univerza v Lodžu, Poljska
 • 2009–2013: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2008–2018: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Vodstvene funkcije:

 • 2021–: vodja temeljnega raziskovalnega ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini
 • 2019–: vodja skupin za besedotvorje in za normativistiko pri pripravi eSSKJ-ja
 • 2014–2015: vodja programa Lektorat slovenščine na Filološki fakulteti Univerze v Ložu na Poljskem

 

Mentorstvo:

 • Diplomska in magistrska dela: Petra Kovač (Univerza v Novi Gorici), Suzana Labazan (Univerza v Ljubljani)

 

Drugo:

 • Gostovanja: Zagreb (2011, 2015), Krakov (2012), Gradec (2017), Varšava (2018), Lodž (2018)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2021–: član Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 2020–2021: član programskega in organizacijskega odbora 4. mednarodne znanstvene konference Slavistični znanstveni premisleki – Izzivi slavistike v 21. stoletju v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
 • 2019–: član uredniškega odbora Kamniškega zbornika
 • 2018: član organizacijskega odbora Posveta o terminologiji na področju invalidnosti v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2013–2018: član skupine za sestavo izpitov iz znanja slovenščine na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik
 • 2010–2018: član komisija na izpitih iz znanja slovenščine na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2021: štipendija za udeležbo na 49. Zagrebački slavistički školi
 • 2020: vabljeno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Wyraz i zdanie w językach słowańskich, Inštitut za slovansko filologijo, Univerza v Vroclavu, Poljska
 • 2019: vabljeno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Polsko-słoweński dialog międzykulturowy, Fakulteta za humanistiko, Šlezijska univerza, Katovice, Poljska
 • 2018: soorganizator Posveta o terminologiji na področju invalidnosti, ZRC SAZU
 • 2018: aktivna udeležba na Mednarodnem slavističnem kongresu, Beograd, Srbija
 • 2018: vabljeno predavanje na Filološki fakulteti Univerze v Lodžu, Poljska
 • 2017–2019: soavtorstvo pri Pravopisnih kategorijah ePravopisa
 • 2017–2019: sourednik in soavtor ePravopisa
 • 2017: izdaja monografije Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja) pri Založbi ZRC
 • 2014: sourednik in soavtor druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • 2012: soavtor Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika
 • 2012: vabljeno predavanje na Fakulteti za slavistiko Jagelonske univerze, Krakov, Poljska
 • 2012: štipendija na Fakulteti za polonistiko Jagelonske univerze, Krakov Poljska
 • 2011: štipendija na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu in gostovanje na Inštitutu za hrvaški jezik in jezikoslovje
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2009)
Naravna in kulturna dediščina (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
slovaropisje
besedotvorje
pomenoslovje
polonistika
pravopis