Skip to main content
Zvonka Praznik

Raziskovalka v Leksikološki sekciji

Posveča se slovaropisnemu delu. Sodeluje pri nastajajočem Slovarju sinonimov slovenskega jezika; od leta 1974. je sodelovala pri delu za Slovar slovenskega knjižnega jezika (sourednica III., IV. in V. knjige; terminološka svetovalka za šahovsko terminologijo), za Enciklopedijo Slovenije (izdelava smernic za kartoteko osebnih lastnih imen, lektoriranje 1. zvezka), pri Besedišču slovenskega jezika (obdelava besedja, prevzetega iz tujih jezikov) in pri Slovenskem pravopisu 2001  (sodelovanje pri sestavi koncepta SP, redaktorsko delo, korekture).

  1. Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Založba ZRC, ZRC SAZU,  Ljubljana, 2003.
  2. Slovenski pravopis. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2001.
  3. Slovar slovenskega knjižnega jezika V. DZS, Ljubljana, 1991.
  4. Slovar slovenskega knjižnega jezika IV. DZS, Ljubljana, 1985.
  5. Slovar slovenskega knjižnega jezika III. DZS, Ljubljana, 1979.

Leta 1972 je na Oddelku za romanske jezike in književnosti in Oddelku za slovanske jezike in književnosti opravila diplomski izpit iz francoskega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo. Poleg rednega študija se je posvečala študiju italijanskega jezika s književnostjo (C) in španskega jezika.

 Med študijem se je jezikovno izpopolnjevala  na  poletnih tečajih v Parizu (1970) in Toursu (1971). Jezikoslovno znanje  si je poglobila s podiplomskim študijem na univerzi v Toulousu v  Franciji, kjer je v šolskem letu 1972/1973 kot štipendistka francoske vlade študirala splošno jezikoslovje in primerjalno romansko jezikoslovje.

 Leta 1974  se je zaposlila v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik SAZU, kjer je bila redno zaposlena vse do upokojitve leta 2010. Od tedaj sodeluje pogodbeno z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša pri projektu Slovar sinonimov slovenskega jezika.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
pridevnik
sinonimija
slovaropisje