Dr. Tjaša Jakop

Višja znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA) in sodelavka pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA)+386 1 4706 224

tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
19181 (ARRS)

Tjaša Jakop (1975) je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zbiranjem in analizo narečnega gradiva, s posebnim poudarkom na govorih štajerske in panonske narečne skupine. Je avtorica monografij Dvojina v slovenskih narečjih in v angleščini pisane (pri nemški založbi izdane) monografije The Dual in Slovene Dialects. Raziskovalno sodeluje pri projektu Slovenski lingvistični atlas in po potrebi tudi za Slovanski lingvistični atlas. Posveča se diahronim in sinhronim raziskavam slovenskih narečij, predvsem oblikoslovju (kategoriji spola in dvojine) ter geolingvistiki. Na terenu zbira narečno gradivo ter zapisuje krajevne govore doma in v zamejstvu (Italija, Avstrija, Hrvaška), pripravlja fonološke opise govorov in jezikoslovne analize narečnega glasoslovja, oblikoslovja in leksike. Leta 2005 je začela sodelovati še z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU; rezultati njenega raziskovanja narečne podobe slovenske ljudske pripovedne pesmi so izšli kot priloga 5. zbirki Matičine izdaje Slovenskih ljudskih pesmi (2007) in v raznih člankih (2005–).

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • geolingvistika
 • narečno oblikoslovje
 • narečna leksika
 • štajerska in panonska narečna skupina
 • (nad)narečna podoba slovenskih ljudskih, popularnih in reperskih pesmi
 • tabuiziranost v jeziku

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2012: višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2007: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2004: asistentka z doktoratom na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2004: doktorat na temo Dvojina v slovenskih narečjih na Filozofski fakulteti UL (dialektologija in zgodovina jezika)
 • 2001: magisterij na Filozofski fakulteti v Ljubljani (dialektologija in zgodovina jezika): Oblikoslovje govora Ložnice pri Žalcu
 • 1998: diploma A (slovenski jezik s književnostjo) in B (splošno jezikoslovje) na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • 1993: zaključena Srednja glasbena in baletna šola Maribor (instrumentalist violinist)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitev:

 • 1998–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

Mentorstvo:

 • 2007: somentorstvo pri diplomskem delu: Maja Lugarič

Drugo:

 • 2004–2019: predavala na univerzah, lingvističnih simpozijih in konferencah doma in v tujini (Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Danska, Finska, Hrvaška, Litva, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Turčija)
 • 2004–2019: sodelovala v preko 30 radijskih in televizijskih oddajah
 • 2013: enomesečno strokovno in znanstveno izpopolnjevanje in raziskovanje na Inštitutu za hrvaški jezik in jezikoslovje v Zagrebu (Hrvaška)
 • 1995: udeležba na poletni šoli madžarskega jezika (Debrecen, Madžarska)

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2020: urednica jezikovnega atlasa Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2 - Atlante linguistico istroveneto dell’Istria nordoccidentale 2
 • 2006: članica komisije za narečna besedila prireditve Tamburanje va Kostele

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

Nagrada Slavističnega društva Slovenije za leto 2004 za doktorsko nalogo Dvojina v slovenskih narečjih

2019: izvirni znanstveni članek Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju, Tjaša Jakop

2017: izvirni znanstveni članek Prleško-medžimurski jezikovni stik, Tjaša Jakop

2016: Slovenski lingvistični atlas 2, Kmetija, Jožica Škofic (ur.), Tjaša Jakop, idr.

2011: Slovenski lingvistični atlas 1, Človek (telo, bolezni, družina), Jožica Škofic (ur.), Tjaša Jakop idr.

2008: znanstvena monografija Dvojina v slovenskih narečjih, Tjaša Jakop

2008: znanstvena monografija The Dual in Slovene Dialects, Tjaša Jakop

i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij ( aplikativni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika ( 19. julij 2017 - 30. september 2021)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev ( aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Besedje iz pomenskega polja ''človek'' v slovenskih narečjih - geolingvistična predstavitev ( 01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Fonetika in fonologija H351
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Nauk o narečjih H401

Ključne besede
slovenistika
dialektologija
zgodovina slovenskega jezika
etnolingvistika
geolingvistika
narečno oblikoslovje