Raziskovalka pri delovni nalogi Slovenski lingvistični atlas

Telefon:
01 470 62 24
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskuje slovenska narečja (zbiranje gradiva na terenu in njegova analiza), in sicer predvsem govore štajerske in panonske narečne skupine. Posveča se raziskavam za Slovenski lingvistični atlas (zapisovanje krajevnih govorov, pripravljanje fonoloških opisov govorov iz mreže SLA, jezikoslovna analiza, komentiranje in geolingvistični prikaz narečne leksike).

Večjo raziskovalno pozornost posveča narečnemu oblikoslovju, zlasti kategoriji dvojine (na to temo je izdala dve monografiji) in jezikovni geografiji (objavljanju oblikoslovnih in leksičnih kart s komentarji). Ukvarja se z tudi narečno analizo ljudske pesmi.

Izbrane publikacije
  1. JAKOP, Tjaša.The variety and richness of words for relatives in Slovene. Language Variation – Europeanperspectives III. Selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe, Copenhagen, June 2009. John Benjamins B. V., 2011.
  2. JAKOP, Tjaša. Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 171 str., [27] str.
  3. JAKOP, Tjaša. The dual in Slovene dialects (Diversitas linguarum, Vol. 18). Bochum: N. Brockmeyer, 2008. XIV, 136 str.
  4. JAKOP, Tjaša. Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine greve. Slavistična revija 55/4 (2007), str. 601 –613.
  5. JAKOP, Tjaša.The reception of folk songs by children and young people in Slovenia. Traditiones 34/1, str. 221–229. Ljubljana 2005.
  6. JAKOP, Tjaša. Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu. Slavistična revija 51/1 (2003), str. 1–25.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 1975 v Ljubljani.

V letih 1993–1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slovenski jezik in književnost ter splošno jezikoslovje, vzporedno pa dve leti še španski jezik in književnost.  Prav tam je leta 2001 magistrirala iz dialektologije in zgodovine slovenskega jezika z nalogo Oblikoslovje govora Ložnice pri Žalcu ter leta 2004 na isti smeri doktorirala z nalogo Dvojina v slovenskih narečjih.

Leta 1998 se je zaposlila na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Leta 2005 je začela sodelovati še z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU; rezultati njenega raziskovanja narečne podobe slovenske ljudske pripovedne pesmi so izšli kot priloga 5. zbirki Matičine izdaje Slovenskih ljudskih pesmi (2007).

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

dialektologija • geolingvistika • narečno oblikoslovje • štajerska in panonska narečja • ljudska pesem 

Priznanja in nagrade

Nagrada Slavističnega društva Slovenije za 2004