Raziskovalka pri delovni nalogi Slovenski lingvistični atlas; posveča se raziskovanju slovenskih narečij, zlasti štajerskemu in prekmurskemu narečju; preučuje narečne oblikoslovne pojave.

Telefon:
01 470 62 24
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskuje slovenska narečja (zbiranje gradiva na terenu in njegova analiza), in sicer predvsem govore štajerske (kot govorka štajerskega narečja) in panonske narečne skupine. Posveča se diahronim in sinhronim raziskavam slovenskih narečij in sodeluje pri pripravi Slovenskega lingvističnega atlasa, zapisovanju krajevnih govorov doma in v zamejstvu (Italija, Avstrija, Hrvaška), pripravljanju fonoloških opisov govorov in jezikoslovni analizi glasoslovja, oblikoslovja in narečne leksike.

Večjo raziskovalno pozornost posveča narečnemu oblikoslovju, zlasti kategoriji dvojine (na to temo je izdala dve monografiji) in kategoriji spola. Večina njenih del zajema področje jezikovne geografije (objavljanje oblikoslovnih in leksičnih kart s komentarji). V okviru dela v Dialektološki sekciji sodeluje pri pripravi tretjega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA).

Ukvarja se z tudi narečno analizo ljudske pesmi, v zadnjem času pa tudi z narečnimi vplivi na sodobne slovenske pisatelje, slovenske popevke, reperske pesmi ter besedila na raznih forumih in instagramu. Zanimajo jo tudi prepovedani (tabu) izrazi (2012 je objavila članek o izrazih za spolne organe v slovenskih narečjih), o kletvicah in tabujih v jeziku pa je spregovorila tudi v rubriki Jezikaj slovensko na Radiu Celje (17. 5. 2018) in 17. 6. 2019 v oddaji Tednik na RTV Slovenija z naslovom Tristo kosmatih.

Izbrane publikacije

JAKOP, Tjaša. Dvojina v slovenskih narečjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 171 str., [27] str.

JAKOP, Tjaša. The dual in Slovene dialects (Diversitas linguarum, Vol. 18). Bochum: N. Brockmeyer, 2008. XIV, 136 str.

JAKOP, Tjaša. Slovenski kraški govor Sovodenj ob Soči. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. [Tiskana izd.], 2019, letn. 29, št. 2, str. 215–224, ilustr.

JAKOP, Tjaša. Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2019, letn. 67, št. 2, str. 253–262.

JAKOP, Tjaša. Use of dual in standard Slovene, colloquial Slovene and Slovene dialects. Linguistica. [Tiskana izd.], 2012, 52, str. 349–362, ilustr.

JAKOP, Tjaša. Fonološki opis šentviškega govora. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2003, 9, št. 1, str. 113–127.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba:

Srednja šola: Leta 1993 je zaključila Srednjo glasbeno in baletno šolo v Mariboru.

Diploma: V letih 1993–1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slovenski jezik in književnost (A) ter splošno jezikoslovje (B), vzporedno pa dve leti še španski jezik in književnost (A – dodatno). Diplomirala je 1998 z nalogo (A) Pavlovo Glasoslovje slovenskega cankovskega narečja (s prevodom vokalizma), kjer je iz madžarščine v slovenščino prevedla jezikoslovno razpravo o prekmurskem narečju iz leta 1909 ter (B) Raba rodilnika pri zanikanju.

Magisterij: Leta 2001 je magistrirala iz dialektologije in zgodovine slovenskega jezika z nalogo Oblikoslovje govora Ložnice pri Žalcu.

Doktorat: Leta 2004 na isti smeri doktorirala z nalogo Dvojina v slovenskih narečjih, za katero je prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije za 2004.

Leta 1998 se je zaposlila v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Leta 2005 je začela sodelovati še z Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU; rezultati njenega raziskovanja narečne podobe slovenske ljudske pripovedne pesmi so izšli kot priloga 5. zbirki Matičine izdaje Slovenskih ljudskih pesmi (2007) in v raznih člankih (2005, 2006, 2007).

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

dialektologija • geolingvistika • narečno oblikoslovje • štajerska in panonska narečja • ljudska pesem 

Priznanja in nagrade

Nagrada Slavističnega društva Slovenije za 2004