Sodelavka za etimologijo pri Slovarju novejšega besedja in Novem slovarju slovenskega jezika

Raziskovalna dejavnost

Področja njenega raziskovanja so etimologija, uporabnost primerjalnega jezikoslovja kot zgodovinske znanosti, indoevropska dialektologija (razčlenitev indoevropskega jezikovnega prostora, korespondence med posameznimi indoevropskimi jeziki, predhistorične migracije), indoevropske starožitnosti (obravnava tistih izrazov iz indoevropskega besednega fonda, ki pomagajo odkrivati materialno in duhovno zgodovino indoevropskih ljudstev), »nostratsko« jezikoslovje, v tem posebej indouralska teorija, planski, tj. umetni, načrtovani jeziki (esperanto).

Izbrane publikacije

KLEMENČIČ, Simona. Esperanto : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto. 1. natis. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije: Založba ZRC, 2015. 239 str., ilustr.

GLIHA KOMAC, Nataša (urednik), JAKOP, Nataša (urednik), KERN, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Simona (urednik), KRVINA, Domen (urednik), LEDINEK, Nina (urednik), MICHELIZZA, Mija (urednik), MIRTIČ, Tanja (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), PETRIC, Špela (urednik), SNOJ, Marko (urednik), ŽELE, Andreja (urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 2 zv.

BIZJAK KONČAR, Aleksandra (avtor, urednik), SNOJ, Marko (avtor, urednik), GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, (Zbirka Slovarji). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 407 str.  

KLEMENČIČ, Simona. Pregled indoevropskih jezikov. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 168 str., ilustr.

KLEMENČIČ, Simona. Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 165 str., ilustr., preglednice.

BEZLAJ, France, SNOJ, Marko (avtor, urednik), FURLAN, Metka (avtor, urednik), KLEMENČIČ, Simona, GERLANC, Bogomil (urednik), KRAIGHER, Uroš (urednik). Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976-2007. 5 zv.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena je 1971 v Celju. Študirala je primerjalno slovansko in primerjalno indoevropsko jezikoslovje. V času študija je bila tudi študentka in kasneje lektorica za slovenščino na Jagelonski univerzi v Krakovu.  Doktorirala je leta 2005.

Od novembra 2000 je redno zaposlena v Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Kot asistentka dela tudi na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer uči predmete Pregled indoevropskih jezikov, Indoevropske starožitnosti, Esperanto in vodi vaje pri predmetu Historična fonetika indoevropskih jezikov.

 Od 2010 je vodja uspešne slovenske ekipe na Mednarodni lingvistični olimpijadi (IOL).

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Primerjalno jezikoslovje H380 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

etimologija • primerjalno jezikoslovje • slovenščina • slovanski jeziki • metodologija primerjalnega jezikoslovja • indouralska teorija