Raziskovanje slovenskih osebnih in zemljepisnih imen, raziskovalec pri delovni nalogi Toponimija vzhodne Tolminske

Telefon:
01 470 61 59
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom slovenskega in slovanskega diahronega imenoslovja in vprašanjem zgodovinskega domoznanstva Baške doline in Tolminske.

V letih 2000–2002 je sodeloval pri mednarodnem projektu Enciklopedija slovanske onomastike (Varšava-Krakov). Od l. 2003 je član Komisije za onomastiko pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Kot sourednik je sodeloval pri tematski številki revije Kronika, posvečene Tolminski (1994), onomastični monografiji P. Merkuja Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu (2006), domoznanskem Baškem zborniku (2006) in jezikoslovnem Merkujevem zborniku (2007). Uredil je tematsko številko revije Linguistica s podnaslovom Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomastični pogled (2015).

Izbrane publikacije
  1. TORKAR, Silvo. Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov. V: Historični seminar 12, Ljubljana, 2016, str. 143–157.
  2. TORKAR, Silvo. Nemško-slovenski stiki v slovenski toponimiji. V: Linguistica  55, Ljubljana, 2015, str. 161–171.
  3. TORKAR, Silvo. Z problematyki słoweńskich nazw mieszkańców i przymiotników pochodnych od nazw miejscowych. V: Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze = Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature, Łódź, 2015, str. 123–128.
  4. TORKAR, Silvo. Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji. V: Jezikoslovni zapiski 19/1, Ljubljana, 2013, str. 111–128.
  5. TORKAR, Silvo. Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen. V: Slavistična revija 60/4, Ljubljana, 2012, str. 693–707.
  6. TORKAR, Silvo. O neprepoznanih ali napačno prepoznanih slovanskih antroponimih v slovenskih zemljepisnih imenih: Čadrg, Litija, Trebija, Ljubija, Ljubljana, Biljana. V: Folia onomastica Croatica 16, Zagreb, 2007, str. 257–273.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 1. 10. 1954 na Jesenicah.

Leta 1978 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete diplomiral iz ruskega jezika in književnosti in sociologije.

Leta 1976 se je udeležil enomesečnega tečaja poljskega jezika na univerzi v Varšavi.

V študijskem letu 1984/85 je kot štipendist ZAMTES študiral gruzinski jezik, literaturo in kulturo na univerzi v Tbilisiju.

Od leta 1990 je redno zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 1990 se je udeležil poldrugomesečnega tečaja gruzinskega jezika, literature in kulture na univerzi v Tbilisiju.

Leta 1997 se je prek programa CEEPUS en mesec izpopolnjeval na Inštitutu za poljski jezik v Krakovu.

V letih  2001 do 2003 je bil strokovni tajnik 13. mednarodnega slavističnega kongresa (Ljubljana 2003).

Leta 2004 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ljubljanske Filozofske fakultete magistriral z nalogo Zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske.

Leta 2011 je na Oddelku za slavistiko ljubljanske Filozofske fakultete uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov: identifikacija, rekonstrukcija in standardizacija.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 

Ključne besede

jezikoslovje • imenoslovje • slovaropisje • slavistika 

Priznanja in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za študente 1978