Dr. Peter Weiss

Raziskovalec pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas+386 1 470 61 68

peter.weiss@zrc-sazu.si
Teoretično in praktično se ukvarja s slovenskim (narečnim) slovaropisjem, še posebej z govori spodnje Zadrečke doline in zgornjesavinjskim narečjem, pa tudi s posameznimi pravopisnimi in zgodovinskimi vidiki slovenskega knjižnega jezika. V dialektološki sekciji skrbi za digitalizacijo inštitutskega narečnega gradiva. Sodeluje pri Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA). Dela za Slovanski lingvistični atlas (OLA/ОЛА). Zasnoval je vnašalni sistem ZRCola. Na Inštitutu za avstrijske narečne slovarje in slovarje lastnih imen (DINAMLEX) na Dunaju sodeluje pri vzpostavitvi elektronske podatkovne zbirke bavarskih narečij v Avstriji (dbo@ema).

 Ureja revijo Jezikoslovni zapiski (od leta 2009 naprej).

Zlati grb občine Nazarje »za neprecenljiv prispevek pri raziskovanju in ohranjanju govorov Zadrečke doline« (2009)

1. J. Ž. V. Popovič – J. S. V. Popowitsch, Glossarium Vindicum: osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja – Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ur. Richard Reutner v sodelovanju s Petrom Weissom, Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 19), 118 str.

2. Iz prvotnih ledinskih imen tvorjena hišna imena v spodnji Zadrečki dolini, Jezikoslovni zapiski 13 (2007), št. 1–2 = Merkujev zbornik, str. 493–507.

3. Uvod v (slovenski) narečni slovar, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 1, str. 49–61.

4. Šestdeset in šeststo petdeset šestdelnih šeststopenjskih petdejank, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), str. 169–177.

5. Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 268 str.

6. Zasnova novega odzadnjega slovarja slovenskega jezika, Jezikoslovni zapiski 9 (1991), št. 1, str. 121–139.

Rojen je bil 6. marca 1959 v Celju. Študij slovenskega jezika s književnostjo (enopredmetna skupina) je končal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1983. V letih 1984–1986 je bil gostujoči lektor slovenskega jezika na Univerzi Karla Marxa v Leipzigu (in na Humboldtovi univerzi v Berlinu) v Nemški demokratični republiki. Od leta 1987 dela na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, od leta 1999 v dialektološki sekciji.

 Magisterij je dosegel leta 1991 (magistrsko delo Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: glasoslovje, oblikoslovje in skladnja, 1990) in doktorat leta 1995 (doktorska disertacija Teorija in praksa slovenskega narečnega slovaropisja: primer govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami, 1994), oboje na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Imenoslovje H370
Nauk o narečjih H401

Ključne besede
imenoslovje
zgodovina slovenskega jezika
slovaropisje
dialektologija