Dr. Nataša Jakop

Višja znanstvena sodelavka, izredna profesorica, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, in prenovi pravopisnih pravil (Pravopis 8.0)+ 386 1 4706 174

natasa.jakop@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
20203 (ARRS)

Nataša Jakop (1974) je raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu proučuje sodobno slovensko leksiko z vidika norme, semantike in pragmatike, pri čemer se je specializirala za področje frazeologije. Sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Je članica ožjega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, kjer sodeluje pri pripravi novih pravopisnih pravil. Koordinira študijski modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (predmet Jezikovna norma in jezikovna kultura). Skrbi za izobraževalno dejavnost na področju uporabe slovarskih portalov Fran in Franček ter si prizadeva za popularizacijo jezikoslovne znanosti. Ljubiteljsko trenira karate.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • leksikografija
 • frazeografija
 • normativistika
 • semantika
 • pragmatika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2021: izredna profesorica na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2016: docentka za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2014: docentka s področja jezikoslovja na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2005: doktorat znanosti na temo Tipologija oblikoslovnih, skladenjskih in pomenskih značilnosti slovenskih pragmatičnih frazemov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2002: znanstveni magisterij na temo Pragmatični frazemi: opredelitev in razvrstitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1999: diploma na temo Funkcijska delitev členkov: vloga naklonskih in poudarnih členkov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1993: matura na Gimnaziji Velenje

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve:

 • 1999–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2016–: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2019–2020: gostujoča profesorica na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu

 

Vodstvene funkcije

 • 2019–: koordinatorica modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2018–: koordinatorica sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov pri projektu Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika
 • 2015–: koordinatorica frazeološkega redakcijskega dela pri izdelavi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)
 • 2015–: koordinatorica izobraževalne dejavnosti za portal Fran
 • 2015–: sonosilka predmeta Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega slovenskega jezika na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2015: vodja projekta Jezikovni viri na spletu: možnost uporabe portala Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (Ministrstvo za kulturo RS)
 • 2014–: podpredsednica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2006–2008: vodja ciljnega raziskovalnega projekta Razlagalni vojaški slovar (ARRS, Ministrstvo za obrambo RS)

 

Mentorstvo

 • uvajanje novih sodelavcev: Matej Meterc
 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Vesna Žnidar Kadunc
 • mladi raziskovalci: Luka Repanšek, Duša Race

 

Drugo

 • gostovanja: Dunaj (2003), Zagreb (2014), Celovec (2019)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica Senata Podiplomske šole ZRC SAZU
 • 2018–: članica Komisije za slovansko frazeologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 2015: članica programskega odbora mednarodne frazeološke konference Prostor in čas v frazeologiji
 • 2015: članica programskega odbora Simpozija Obdobja: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis
 • 2013–: članica ožjega sestava Pravopisne komisije ZRC SAZU in SAZU in delovne skupine za pripravo novih pravopisnih pravil
 • 2005–: članica Evropskega združenja za frazeologijo EUROPHRAS

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: soavtorstvo pri prenovi pravopisnih pravil Pravopisa 8.0 (poglavji Pisna znamenja in Krajšave)
 • 2016, 2015: soorganizacija mednarodnega frazeološkega srečanja ter souredništvo in soavtorstvo pri mednarodni znanstveni frazeološki monografiji Prostor in čas v frazeologiji
 • 2013: souredništvo in soavtorstvo pri mednarodni znanstveni frazeološki monografiji Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo
 • 2012: souredništvo in soavtorstvo pri znanstveni monografiji s področja normativistike Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih
 • 2011, 2010: soavtorstvo pri znanstveni monografiji s področja normativistike Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom
 • 1999: diplomska naloga z naslovom Funkcijska delitev členkov: vloga naklonskih in poudarnih členkov je bila predlagana za fakultetno Prešernovo nagrado
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
jezikoslovje
uporabno jezikoslovje
slovenistika
leksikologija
leksikografija
frazeologija
normativnost
knjižni jezik