Raziskovalka pri Slovarju pravopisno težavnega besedja slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 74
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se z vprašanji sodobne jezikovne norme in s slovensko frazeologijo.

Sodeluje pri pripravi koncepta specializiranega pravopisnega priročnika in pravopisnega slovarja.

V študijskem letu 2007/08 je bila asistentka pri predmetu Slovenski knjižni jezik IV na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

V letih 2005 in 2006 je bila urednica Poročila o delu Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Izbrane publikacije

JAKOP, Nataša. Frazeologija v Japljevih pridigah. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Japljev zbornik- Zbornik prispevkov s Simpozija o Juriju Japlju (Kamnik, 3.-4. decembra 2009). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Kamnik: Občina, 2011, str. 347–353.

2. VALENČIČ ARH, Urška, JAKOP, Nataša. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). V: OŽBOT, Martina (ur.). Demetrio Skubic octogenario, Linguistica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, letn. 50/3, str. 209–223.

3. JAKOP, Nataša. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski, 2009, 15/1–2, str. 73–85.

4. DOBROVOLJC, Helena, JAKOP, Nataša. Specializirani pravopisni priročnik (Predstavitev izhodišč, zasnove, ciljev in vzorčnih redakcij). Jezikoslovni zapiski, 2008, 14/1, str. 85–101.

5. JAKOP, Nataša. Leksikografska obravnava slovenske pragmatične frazeologije. V: FINK-ARSOVSKI, Željka (ur.), HRNJAK, Anita (ur.), Slavenska frazeologija i pragmatika. Zagreb: Knjiga, 2007, str. 116–121.

6. JAKOP, Nataša. Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 212 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1999 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zaključila študij slovenskega jezika in književnosti z zagovorom diplomskega dela Funkcijska delitev členkov: vloga naklonskih in poudarnih členkov.

Od decembra 1999 je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 2002 je zaključila podiplomski študij v programu Slovenski knjižni jezik in stilistika z zagovorom magistrskega dela Pragmatični frazemi: opredelitev in razvrstitev.

V okviru raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev je bila marca in aprila 2003 na Dunaju na Inštitutu za slavistiko.

Leta 2005 je zaključila doktorski študij z zagovorom disertacije Tipologija oblikoslovnih, skladenjskih in pomenskih značilnosti slovenskih pragmatičnih frazemov.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • frazeologija • frazeografija • pragmatika • jezikovna standardizacija • slovenski pravopis