Raziskovalec pri izdelavi Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Telefon:
01 200 60 06
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problematiki samostalniške sklanjatve v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja.  Področje zanimanja sega tudi na področje onomastike (ledinska in hišna imena v vasi Barka v Brkinih) in primerjalnega slovanskega jezikoslovja (razvoj samostalniške sklanjatve iz praslovanščine v zahodnoslovaško spodnjetrenčinsko narečje)

 Sodeluje pri googlovem projektu izdelave korpusa starejšega besedja slovenskega jezika.

Izbrane publikacije
  1. ČEPAR, Metod. Ledinska in hišna imena v vasi Barka v Brkinih. Diplomsko delo. Ljubljana, 2009, 92 str.
  2. ČEPAR, Metod. Vývin skloňovania podstatných mien z praslovančiny do dolnotrečianskeho nárečia. Diplomsko delo. Ljubljana, 2009, 97 str.
  3. ČEPAR, Metod. Zvyšky duálu v slovenčine v porovnaní so slovinčinou. V: NEMCOVÁ, Emília (ur.), GREGORÍK, Peter (ur.). Rara avis. Zborník zo 4. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, Trnava 26.-27. apríl 2007. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2007, str. 50–53.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 17. 10. 1985 v Ljubljani.

 V zimskem semestru študijskega leta 2007/08 je v okviru študentske izmenjave Erasmus študiral na Univerzi Konštantína Filozofa v Nitri na Slovaškem.

Leta 2009 je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomiral iz slovaščine in primerjalnega slovanskega jezikoslovja.

Od oktobra 2009 je zaposlen v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 

Ključne besede

zgodovina slovenskega knjižnega jezika • imenoslovje • slovakistika