Skip to main content
Dr. Matej Šekli

Raziskovalec pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas01 470 62 16

matej.sekli@zrc-sazu.siNjegova znanstvenoraziskovalna področja so primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, zgodovinska slovnica in narečjeslovje slovenskega jezika, slovensko imenoslovje ter jeziki v stiku.

 Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od oktobra 2009 predava predmete s področja primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov.

Od oktobra 2004 je član delovne skupine, od oktobra 2012 član Mednarodne komisije za pripravo Slovanskega lingvističnega atlasa, ki deluje pod okriljem Mednarodnega slavističnega komiteja.

V obdobju 2008–2010 je bil vodja mednarodnega projekta L6-9052-0618 Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem.

 Njegovo strokovno delovanje je povezano s prenašanjem teoretičnih znanstvenih spoznanj v prakso, aktivno namreč sodeluje pri načrtovanju in udejanjanju rabe slovenskega jezika v Videmski pokrajini (Italija).

  • Šekli, Matej: Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov. Slavistična revija 62/3. 2014. Str. 451–461.
  • Šekli, Matej: Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9. 2013. Str. 3–53.
  • Šekli, Matej: Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 19/2. Ljubljana, 2013. Str. 291–315.
  • Šekli, Matej: Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Obdobja 26. Uredila Vera Smole. Ljubljana, 2009. Str. 291–318.
  • Šekli, Matej: On Romance-Alpo-Slavic substitutional accentology: the case of the pre-Slavic masculine substrate place names in Slovene. Stressing the past: papers on Baltic and Slavic accentology. Studies in Slavic and general linguistics 35. Edited by Thomas Olander, Jenny Helena Larsson. Amsterdam, 2009. Str. 145–160.
  • Šekli, Matej: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Rojen v Šempetru pri Gorici.

 Leta 2001 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomiral iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja ter slovenskega jezika in književnosti.

 V študijskem letu 2001/2002 je na Filološki fakulteti Univerze v Leipzigu študiral nemško-slovansko imenoslovje in sorabistiko ter litovski jezik na Univerzi v Münstru in Vilni.

 Leta 2007 je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktoriral z doktorsko disertacijo Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici.

 Od 2003 je zaposlen na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2007 tudi v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Zgodovina jezika H355
Imenoslovje H370
Primerjalno jezikoslovje H380

Ključne besede
primerjalno jezikoslovje
dialektologija
imenoslovje
naglasoslovje
slovenski jezik
jeziki v stiku
slovanski jeziki