Raziskovalec pri delovnih nalogah Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas

Telefon:
01 470 62 16
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Njegova znanstvenoraziskovalna področja so primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, zgodovinska slovnica in narečjeslovje slovenskega jezika, slovensko imenoslovje ter jeziki v stiku.

 Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od oktobra 2009 predava predmete s področja primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov.

Od oktobra 2004 je član delovne skupine, od oktobra 2012 član Mednarodne komisije za pripravo Slovanskega lingvističnega atlasa, ki deluje pod okriljem Mednarodnega slavističnega komiteja.

V obdobju 2008–2010 je bil vodja mednarodnega projekta L6-9052-0618 Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem.

 Njegovo strokovno delovanje je povezano s prenašanjem teoretičnih znanstvenih spoznanj v prakso, aktivno namreč sodeluje pri načrtovanju in udejanjanju rabe slovenskega jezika v Videmski pokrajini (Italija).

Izbrane publikacije
  • Šekli, Matej: Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov. Slavistična revija 62/3. 2014. Str. 451–461.
  • Šekli, Matej: Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9. 2013. Str. 3–53.
  • Šekli, Matej: Metodologija določanja plasti mlajših romanizmov v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 19/2. Ljubljana, 2013. Str. 291–315.
  • Šekli, Matej: Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Obdobja 26. Uredila Vera Smole. Ljubljana, 2009. Str. 291–318.
  • Šekli, Matej: On Romance-Alpo-Slavic substitutional accentology: the case of the pre-Slavic masculine substrate place names in Slovene. Stressing the past: papers on Baltic and Slavic accentology. Studies in Slavic and general linguistics 35. Edited by Thomas Olander, Jenny Helena Larsson. Amsterdam, 2009. Str. 145–160.
  • Šekli, Matej: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen v Šempetru pri Gorici.

 Leta 2001 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomiral iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja ter slovenskega jezika in književnosti.

 V študijskem letu 2001/2002 je na Filološki fakulteti Univerze v Leipzigu študiral nemško-slovansko imenoslovje in sorabistiko ter litovski jezik na Univerzi v Münstru in Vilni.

 Leta 2007 je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktoriral z doktorsko disertacijo Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici.

 Od 2003 je zaposlen na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2007 tudi v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 

Ključne besede

primerjalno jezikoslovje • dialektologija • imenoslovje • naglasoslovje • jeziki v stiku • slovanski jeziki • slovenski jezik