Izr. prof. dr. Majda Merše

Raziskovalka pri izdelavi Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletjammerse@guest.arnes.siRaziskovalno se ukvarja z zgodovino slovenskega knjižnega jezika, zlasti s sistemom slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Posebej jo zanima glagol. Raziskuje tudi številna druga, s slovarskim delom tesno povezana vprašanja.

Od leta 1975 dalje sodeluje pri pripravljalnih delih za Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (zbiranje in urejanje gradiva, priprava poskusnega snopiča (2001), priprava besednovrstno-slovničnega popisa besedja, uporabljenega v knjižnih izdajah s slovenskim besedilom (2011), izdelovanje slovarskih sestavkov).

V letih 1997–2009 je predavala na Pedagoški oz. Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (en oz. dva predmeta).

Je sourednica slovenskih zvezkov mednarodne zbirke Biblia Slavica (2 knjigi, 2006).

Nagrajenka Škrabčeve ustanove za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja (2011) in Slavističnega društva Slovenije za posebne dosežke na strokovnem področju (2014)
  1. MERŠE, Majda. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2013, 436 str.
  2. AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2011, 641 str.
  3. MERŠE, Majda. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 393 str.
  4. MERŠE, Majda. Glagolski vid v povezavi z drugimi glagolskimi kategorijami v knjižnem jeziku 16. stoletja  / Slovensko jezikoslovje danes. Slavistična revija 54, str. 177–191, 545–560.
  5. MERŠE, Majda, AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, NARAT, Jožica, NOVAK, France, PREMK, Francka. Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts / Matthäus-Evangelium (1555); Paulus, Römerbrief (1560); Paulus-Briefe (1561, 1567); Psalter (1566);  Neues Testament (1581–1582) übersetzt von Primož Trubar, Jesus Sirach (1575); Pentateuch (1578); Proverbia (1580) übersetzt von Jurij Dalmatin. Kommentare. Ferdinand Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich, 2006, str. 99–325.
  6. MERŠE, Majda, NOVAK, France, PREMK, Francka. Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Poskusni snopič. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2001, 131 str.
  7. MERŠE, Majda. Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Aspect and aktionsart in the 16th century Slovene literary language. Slovenska akademija znanosti in umetnosti,  Ljubljana, 1995, 420 str.

Rojena je bila 29. 8. 1949 v Ljubljani.

Leta 1974 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je pod A študirala slovenski jezik s književnostjo, pod B pa primerjalno literarno zgodovino z literarno teorijo.

Od leta 1975 je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Leta 1985 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani magistrirala z nalogo Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina.

Leta 1992 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala z disertacijo Glagolski vid kot besedotvorno-oblikoslovna kategorija v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. 

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Teorija prevajanja H365

Ključne besede
slovaropisje
slovenski knjižni jezik 16. stoletja
zgodovina jezika
glagol