Ljudmila Bokal

Sodelavka pri terminoloških slovarjih (zunanja sodelavka)

Delala je na področju splošnega (Slovar slovenskega knjižnega jezika), normativnega slovaropisja (Slovenski pravopis 2001) in od leta 2003 terminološkega slovaropisja (Čebelarski terminološki slovar, Slovenski smučarski slovar).

  1. BOKAL, Ljudmila. Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, 2010, letn. 3, št. 2, str. 109–124. [COBISS.SI-ID 252893696]
  2. BOKAL, Ljudmila, GREGORI, Janez, GRAJZAR, Franc, MIHELIČ, Janez, MAJDIČ, Viktor, HOČEVAR, Janez, ATELŠEK, Simon, DEBELAK, Marjan, HUMAR, Marjeta. Čebelarski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). [Lukovica]: Čebelarska zveza Slovenije; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-254-078-4. ISBN 978-961-6516-20-4. http://bos.zrcsazu.si/c/term/Cebelarski/index.html. [COBISS.SI-ID 240117248]
  3. TOPORIŠIČ, Jože, AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, MODER, Janko, NARTNIK, Vlado, TOPORIŠIČ, Jože (ur.), DULAR, Janez (ur.), HAJNŠEK-HOLZ, Milena (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), MODER, Janko (ur.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2007. XV, 1805 str. ISBN 978-961-6568-89-0. [COBISS.SI-ID 231127296]
  4. BOKAL, Ljudmila. Znamenja angleščine kot globalnega jezika v slovenščini, še posebej s stališča terminologije = Signs of English language globalization in Slovenian, with special reference to terminology. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije : zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003 : collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th-6th June 2003. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre SASA, ZRC Publishing, 2004, str. 45–55. [COBISS.SI-ID 22609453]
  5. BOKAL, Ljudmila. Jezikovne spremembe s stališča novih besed. Slov. jez., 2003, št. 4, str. [12] –25. [COBISS.SI-ID 21177133]
  6. AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, HAJNŠEK-HOLZ, Milena, HUMAR, Marjeta, KEBER, Janez, KOSTANJEVEC, Polona, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, LAZAR, Branka, MÜLLER, Jakob, NOVAK, France, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, TAVZES, Cvetana, VOJNOVIČ, Nastja, JANEŽIČ, Marija, JENČIČ, Jela, KOROŠEC, Tomo, KOZLEVČAR, Ivanka, LEDER, Zvonka, MAJDIČ, Viktor, MEZE, Joža, SILVESTER, Marta, VIDOVIČ-MUHA, Ada, KOZLEVČAR, Ivanka, JAKOPIN, Primož, BAJEC, Anton (ur.), JURANČIČ, Janko (ur.), KLOPČIČ, Mile (ur.), LEGIŠA, Lino (ur.), SUHADOLNIK, Stane (ur.), TOMŠIČ, France (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994. XLVI, 1714 str. ISBN 86-341-1111-3. [COBISS.SI-ID 34148353]

Diplomirala je leta 1976 na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V Inštitutu za slovenski jezik se je zaposlila leta 1979, ko je nastajal Slovar slovenskega knjižnega jezika, pri katerem je sodelovala od tretje knjige do zaključka. Po SSKJ je delala pri Slovenskem pravopisu 2001, pri katerem je obravnavala samostalnik. Leta 2003 je prešla v Sekcijo za terminološke slovarje, kjer je prevzela vodstvo pri čebelarskem slovarju, ki je izšel 2008. Sedaj dokončuje delo pri Slovenskem smučarskem slovarju. Ves čas je dejavno sodelovala na strokovnih srečanjih (Škrabčevi simpoziji, terminološka posvetovanja v okviru Sekcije za terminološke slovarje, mednarodni dialektološki simpoziji, slavistični posvetovanja) in v strokovnih revijah.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
slovarji
leksikologija
terminografija