Ljudmila Bokal, BA

Researcher in the Terminological Section (External)

Ljudmila Bokal’s work is focused on general lexicography (Slovar slovenskega knjižnega jezika), normative lexicography (Slovenski pravopis, 2001) and, since 2003, terminological lexicography (Čebelarski terminološki slovar, Slovenski smučarski slovar – in preparation).

BOKAL, Ljudmila. Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, 2010, 3 /2, pp. 109–124.

BOKAL, Ljudmila, GREGORI, Janez, GRAJZAR, Franc, MIHELIČ, Janez, MAJDIČ, Viktor, HOČEVAR, Janez, ATELŠEK, Simon, DEBELAK, Marjan, HUMAR, Marjeta. Čebelarski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). [Lukovica]: Čebelarska zveza Slovenije; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2008.

TOPORIŠIČ, Jože, AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, MODER, Janko, NARTNIK, Vlado, TOPORIŠIČ, Jože (ed.), DULAR, Janez (ed.), HAJNŠEK-HOLZ, Milena (ed.), JAKOPIN, Franc (ed.), MODER, Janko (ed.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2007.

BOKAL, Ljudmila. Znamenja angleščine kot globalnega jezika v slovenščini, še posebej s stališča terminologije = Signs of English language globalization in Slovenian, with special reference to terminology. In HUMAR, Marjeta (ed.). Terminologija v času globalizacije : zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003 : collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th-6th June 2003. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre SASA, ZRC Publishing, 2004.

BOKAL, Ljudmila. Jezikovne spremembe s stališča novih besed. Slov. jez., 2003, No. 4, pp. [12] –25.

AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, HAJNŠEK-HOLZ, Milena, HUMAR, Marjeta, KEBER, Janez, KOSTANJEVEC, Polona, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, LAZAR, Branka, MÜLLER, Jakob, NOVAK, France, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, TAVZES, Cvetana, VOJNOVIČ, Nastja, JANEŽIČ, Marija, JENČIČ, Jela, KOROŠEC, Tomo, KOZLEVČAR, Ivanka, LEDER, Zvonka, MAJDIČ, Viktor, MEZE, Joža, SILVESTER, Marta, VIDOVIČ-MUHA, Ada, KOZLEVČAR, Ivanka, JAKOPIN, Primož, BAJEC, Anton (ed.), JURANČIČ, Janko (ed.), KLOPČIČ, Mile (ed.), LEGIŠA, Lino (ed.), SUHADOLNIK, Stane (ed.), TOMŠIČ, France (ed.), DOLINAR, Darko (ed.). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994.

 

1976: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

1979: employed at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU, where she initially participated in the production of Slovar slovenskega knjižnega jezika (from its third volume till completion), and then worked on nouns for Slovenski pravopis (2001). 

Since 2003: has been working in the Terminological Section, having a leading role in the production of Čebelarski terminološki slovar, published in 2008. Currently she is working on the final stage of the Dictionary of Slovene Skiing Terminology.

Throughout her career, she has been participating in various professional assemblies (such as Škrabec symposia, terminological conferences run within the Terminological Section, international dialectological symposia, Slavonic research conferences) and has been publishing in research journals.

Research areas
Linguistics H350
Lexicology H353

Keywords
dictionaries