Dr. Jožica Narat

Raziskovalka pri zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine iz 16. stoletja

Sodelovala je pri pripravljalnih delih za slovar jezika slovenskih protestantskih piscev iz 16. stoletja in pri pripravi abecednega seznama vseh besed iz vseh njihovih del z navedenimi oblikoslovnimi podatki, ki je izšel v dveh različnih knjižnih izdajah: leta 2006 samo na osnovi biblijskih besedil, leta 2011 pa na osnovi vseh besedil. Od začetka leta 2011 opravlja poskusne redakcije za ta slovar.

V letih 1992–1995 je redigirala Slovar stare knjižne prekmurščine Vilka Novaka v skladu z načeli, kot jih je določal Poskusni snopič tega slovarja.

Lektorira strokovna in leposlovna besedila.

  1. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav. Slavistična revija 56/57, št. 4 in 1 (2009), str. 105–138.
  2. Življenje besed v Bibliji: od nog do glave. Jezikoslovni zapiski 13, št. 1–2 (2007), str. 285–296.
  3. Küharjeva prekmurska priredba Janežič-Sketove slovnice. V: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007, str. 365–383.
  4. Elementi slovaropisja v Primčevih delih. V: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, (Zbirka Zora, 32). Maribor: Slavistično društvo, 2005, str. 417–435.
  5. Sopomenke v Pleteršnikovem slovarju. V: Pleteršnikov slovensko-nemški slovar. Pišece: Komisija »Maks Pleteršnik«, str. [55]–77.
  6. Izrazi za 'učenec' pri slovenskih protestantskih piscih. V: III. Trubarjev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1996, str. 263–272.

Rojena 11. 2. 1954 v Mariboru.

Leta 1982 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti in na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in primerjalne književnosti.

Po treh krajših zaposlitvah je leta 1985 dobila delo na Inštitutu za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU.

Leta 1990 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani magistrirala z nalogo Sinonimi v jeziku Jurija Dalmatina (izvor, pomenske in stilistične funkcije).

Leta 2000 je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani doktorirala z nalogo Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja.

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355

Ključne besede
leksikologija
zgodovina jezika
pravopis
stilistika