Jožica Narat, PhD

Research: preparation of the Dictionary of the Slovene literary language of the 16th century

Dr. Jožica Narat has participated in the development of the Dictionary of Slovene Protestant writers of the 16th century and in the preparation of an alphabetical list of all the words (with appropriate morphological data) from these works. The results of her research were published in two different editions: the edition published in 2006 was based only on biblical texts, whereas the edition published in 2011 drew from all the texts. Since the beginning of 2011, she has been preparing trial editions of this dictionary. Between 1992 and 1995 she prepared a revised edition of Slovar stare knjižne prekmurščine by Vilko Novak, which incorporated the principles developed in the trial fascicle of the dictionary.

She proofreads and revises professional and literary texts.

NARAT, Jožica. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja v luči besedoslovnih raziskav. In MERŠE, Majda (ed.). Trubarjeva številka (Slavistična revija, Issue 56/57, No. 2008-4/2009-1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009, pp. 105-138.

NARAT, Jožica. Življenje besed v Bibliji: od nog do glave. In TORKAR, Silvo (ed.), FURLAN, Metka (ed.), KEBER, Janez (ed.), ŠIVIC-DULAR, Alenka (ed.). Merkujev zbornik, (Jezikoslovni zapiski 13, 1/2). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, pp. 285-296.

NARAT, Jožica. Küharjeva prekmurska priredba Janežič-Sketove slovnice. In OREL, Irena (ed.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, pp. 365-383.

NARAT, Jožica. Elementi slovaropisja v Primčevih delih. In JESENŠEK, Marko (ed.). Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, (Zbirka Zora, 32). Maribor: Slavistično društvo, 2005, pp. 417-435.

NARAT, Jožica. Sopomenke v Pleteršnikovem slovarju. In TOPORIŠIČ, Jože (ed.). Pleteršnikov slovensko-nemški slovar : zbornik s simpozija '96 v Pišecah. Pišece: Komisija "Maks Pleteršnik"; Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1998, pp. [55]-77.

NARAT, Jožica. Izrazi za 'učenec' pri slovenskih protestantskih piscih. In JAKOPIN, Franc (ed.), KERŠEVAN, Marko (ed.), POGAČNIK, Jože (ed.). III. Trubarjev zbornik: prispevki z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem, Ljubljana, 9. - 13. november 1987: ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja. Ljubljana: Slovenska matica: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1996, pp. 263-272.

Born: 11 February 1954 in Maribor.

1982: graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, and the Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the field of Slovene language and literature and comparative literature.

Since 1985: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

1990: completed Masters Studies in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Sinonimi v jeziku Jurija Dalmatina (izvor, pomenske in stilistične funkcije).

2000: completed PhD in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja.

Research areas
Lexicology H353
History of language H355
Linguistics H350

Keywords
history of language