Doc. dr. Jerica Snoj

Raziskovalka v Leksikološki sekciji

Osrednje delovno področje je enojezično slovaropisje, za katero se je specializirala med zaključnimi deli za Slovar slovenskega knjižnega jezika. Sodelovala je pri oblikovanju zasnove in pri praktični izdelavi slovarja Slovenskega pravopisa 2001 in je soavtorica nastajajočega sinonimnega slovarja slovenskega jezika.

S slovaropisjem povezuje raziskovalno delo na področju leksikalnega pomenoslovja, kjer jo zlasti zanimajo nekatere teme: leksikalna večpomenskost, metafora v leksikalnem sistemu, slovnična metafora v povezavi z leksikalno metaforo, leksikalna sinonimija.

  1. SNOJ, Jerica. Pomenske značilnosti antropomorfnega povedkovnika. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 8 (2011), str. 45–64.
  2. SNOJ, Jerica. Metafora v leksikalnem sistemu. Založba ZRC, Ljubljana, 2010, 213 str.
  3. SNOJ, Jerica. Razumevanje metafore v leksikologiji. Slavistična revija 58 (2010),  str. [269]–288.
  4. SNOJ, Jerica. Metonymic Meanings: Syntagmatic Aspect. Slovenian Linguistics Today. Slavistična revija Posebna številka (2006), str. 435–449.
  5. SNOJ, Jerica. Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti. Slovenski jezik  5 (2005), str. [68]–84.
  6. SNOJ, Jerica. Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov.  Založba ZRC, Ljubljana, 2004, 213 str.

Leta 1979 je diplomirala iz muzikologije in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Istega leta je bila sprejeta v Leksikološko sekcijo tedanjega Inštituta za slovenski jezik SAZU. V času od novembra 1979 do aprila 1980 je bila vključena v leksikografski tečaj, ki je bil organiziran za skupino novih redaktorjev pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika. V času do dokončanja SSKJ je sodelovala pri različnih stopnjah izdelave tega slovarja, od pridobivanja in priprave gradiva do sestavljanja slovarskih sestavkov in tehnično-usklajevalnega pregleda kot zadnje stopnje pred tiskom.

 Po dokončanju SSKJ je delala v skupini za pripravo slovarskega dela novega pravopisa, in sicer pri oblikovanju zasnove in nato z urejanjem slovarskih sestavkov in drugimi deli vse do izida Slovenskega pravopisa 2001.

 Leksikografsko se je nadalje udejstvovala v skupini, organizirani za izdelavo slovenskega sinonimnega slovarja.

 Poleg osrednje leksikografske dejavnosti je gojila raziskovalno zanimanje na področju leksikalnega pomenoslovja. Rezultat tega je opravljeni magisterij (Tipologija slovarske večpomenskosti, 2003) in doktorat (Metafora v slovarju, 2009), objavljeni znanstveni monografiji, druge objave in izvolitev v naziv docentka za slovenski jezik (2011).

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
metafora
večpomenskost
leksikografija
leksikologija