Raziskovalec pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 65
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se raziskovanju večstavčne povedi v slovenščini in raziskovanju veznikov ter njihovega uslovarjenja.

Od aprila 2019 je kot študent sodeloval pri pripravi pripravi Novega slovarja slovenskega jezika, od oktobra 2019 pri pripravi istega slovarja sodeluje kot mladi raziskovalec.

Izbrane publikacije
  • GABROVŠEK, Dejan: Podredno izraženi protivnost in pojasnjevalnost. Jezik in slovstvo 63, št.2/3 (2018), str. 49–57.
  • GABROVŠEK, Dejan: Stopnje odvisnosti v slovenskih podredno zloženih povedih. Magistrsko delo. Ljubljana, 2019.
  • GABROVŠEK, Dejan, ŽELE, Andreja: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67, št. 3 (2019), str. 483–503.
Življenjepis

Rojen 22. 2. 1994 v Postojni.

Študiral je slovenistiko in primerjalno književnost. Na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 2016 diplomiral z diplomsko nalogo Psevdohipotaksa: primer vezniških besed medtem ko, namesto da, kar in leta 2019 magistriral z magistrsko nalogo Stopnje odvisnosti v slovenskih podredno zloženih povedih. Študij nadaljuje kot doktorski študent Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Od oktobra 2019 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • skladnja 

Priznanja in nagrade

Škrabčeva štipendija