Raziskovalka pri izdelavi Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Telefon:
01 200 60 08
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se z zgodovino slovenskega jezika, posebej zgodovinskim oblikoslovjem in razvojem ogovornih norm v slovenščini.

 Leta 2011 je bila imenovana za tehnično urednico Jezikoslovnih zapiskov.

Izbrane publikacije
  1. JELOVŠEK, Alenka. Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850. Slavistična revija 59/2, 2011, str. 195–211.
  2. JELOVŠEK, Alenka. Nemilo posluževanje inozemskih inačic v žurnalističnih umotvorih: "srbohrvatizmi" v časniku Delo po letu 1991. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 175–178.
  3. KALIN GOLOB, Monika, JELOVŠEK, Alenka. Jezik medijev kot odsev družbenopolitičnega in jezikovnokulturnega položaja v nekem obdobju. Teorija in praksa 46/6, nov. –dec. 2009, str. 802–811. 
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 10. 4. 1984 v Slovenj Gradcu.

Leta 2009 je na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz slovenistike in na Fakulteti za družbene vede iz novinarstva.

Leta 2010 je na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje ljubljanske Filozofske fakultete diplomirala iz splošnega jezikoslovja.

Leta 2009 se je vpisala na tretjestopenjski doktorski študij Humanistika in družboslovje – Slovenistika na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Od leta 2009 zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Zgodovina jezika H355 

Ključne besede

zgodovina slovenskega jezika