Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem

Author: Kozma Ahačič
Year: 2007Table of content

Uvod

1 Uvodni shematski pregled dejavnikov in ohranjenih pričevanj pisne kulture v slovenskem prostoru pred pojavom slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju

1.1 Raba jezika po družbenih položajih

1.2 Šolstvo

1.2.1 Elementarno šolstvo

1.2.2 Socialni izvor učencev

1.2.3 Raba jezikov v elementarnem šolstvu

1.2.4 Univerzitetno izobraževanje

1.3 Rokopisi, knjige in knjižnice

1.4 Latinska, nemška in slovenska besedila iz 15. stoletja

2 Sociolingvistični pregled nekaterih glavnih vprašanj s področja jezika in knjižne produkcije v 16. stoletju

2.1 Uvod

2.2 Pisci protestantskih del

2.3 Naslovniki protestantskih del

2.3.1 Kdo je preprosti človek in kdo gemeiner mann

2.3.2 Drugi naslovniki

2.4 Vloga rabe različnih jezikov glede na odnos tvorcev besedil do naslovnikov

2.5 Branje in poslušanje

2.6 Raba slovenščine v cerkvi

2.7 Šolanje uporabnikov knjižnega jezika

2.8 Financiranje protestantskih del

2.9 Prodaja, nakup in naklada protestantskih knjig

2.10 Uporabniki

2.11 Pogled naprej

3 Bohoričeva slovnica Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura

3.1 Uvod

3.2 Pregled dosedanjih obravnav

3.3 Pregled možnih virov za Bohoričevo slovnico in tedanjega stanja v jezikoslovju

3.3.1 Filip Melanchthon

3.3.2 Donat

3.3.3 Priscian

3.3.4 Latinsko humanistično slovnično izročilo pred Bohoričem

3.3.5 Slovničarstvo v bližnjih evropskih deželah v 16. stoletju

3.4 Analiza Bohoričeve slovnice

3.4.1 Etymologia – pregibanje besed

3.4.2 Syntaxis – skladnja

3.4.3 Examen etymologiae, examen syntaxeos – preizkus etimologije, preizkus skladnje

3.4.4 Dve kratki poglavji na koncu slovnice

3.4.5 Orthographia – pravopis (BH 1584: 1–39)

3.4.6 Praefatio – predgovor (BH *2a–**4b)

3.4.7 Naslovnica Bohoričeve slovnice

4 Mala slovnica štirih jezikov v Megiserjevem slovarju iz leta 1592

4.1 Nomen – ime (MD 1592: Y 1a–Y 3b)

4.2 Pronomen – zaimek (MD 1592: Y 4a–Y 6b)

4.3 Verbum – glagol (MD 1592: Y 7a–Z 8a)

5 Misel o jeziku zunaj slovnic: jezikoslovni drobci v nekaterih delih slovenskih protestantskih piscev

5.1 Opisi jezikovnih vprašanj

5.1.1 Črkopis in opisi izgovora posameznih glasov

5.1.2 Oblikoslovje

5.1.3 Skladnja

5.1.4 Ravni(ne) jezika

5.1.5 Jezik, narečje, govor

5.1.6 Vpliv Biblije na oblikovanje predstave o jeziku in jezikih

5.2 Jezikoslovna terminologija pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

6 Pogled od zunaj – Nikodem Frischlin

6.1 Quaestiones grammaticae in Strigilis grammatica, Frischlinovi slovnični deli, napisani v Ljubljani

6.2 Spis De ratione instituendi puerum in odmevi Frischlinovega delovanja na ljubljanski stanovski šoli

6.3 Slovenščina med drugimi jeziki

7 Misel o prevajanju in prevajalska praksa

7.1 Slovenski izrazi za prevajanje in prevod

7.2 Tehnika prevajanja in viri za prevod svetopisemskih besedil

7.2.1 Pregled dosedanjih pomembnejših obravnav

7.2.2 Kaj pravijo o virih za svoje prevode svetopisemskih besedil slovenski protestantski pisci

7.2.3 Analiza virov za svetopisemske prevode in osnovnih prevajalskih postopkov

7.2.4 Kreljev in Juričičev prevod novozaveznih besedil v Postilah

8 Slovenski protestantski pisci in humanistična retorika

8.1 Pregled tedanjega stanja na področju retorike

8.1.1 Retorika, ki obdeluje quinque partes artis

8.1.2 Priročniki pridiganja (ars concionandi)

8.1.3 Retorika pisanja pisem (ars epistolica)

8.1.4 Zbirke primerov

8.1.5 Retorika figur in tropov

8.2 Retorična terminologija v slovenskih besedilih slovenskih protestantskih piscev

8.3 Retorična oblikovanost besedil slovenskih protestantskih piscev

8.3.1 Expolitio – uglajevanje

8.3.2 Veččlenski izrazi

8.3.3 Drugo

8.3.4 Item ter in summa

8.3.5 Vpliv retorične gradnje besedila glede na dele govora

8.3.6 Retorična zgradba ohranjenih pisem

9 Sklep

10 Dodatek

11 Povzetek/Summary

12 Viri in literatura

12.1 Viri

12.1.1 Dela slovenskih protestantskih piscev

12.1.2 Drugi viri

12.2 Literatura

13 Kazalo slik

14 Imensko kazalo

15 Stvarno

16 Besedno kazalo
Regular price
23.00 €

Online price
20.70 €


Keywords
16th century
Bohorič, Adam
Frischlin, Nikodem
grammars
historical sociolinguistics
history of linguistics
Humanism
influences
language
Megiser, Hieronim
Protestantism
rhetoric
Slovene language
Slovenian literature
Slovenian protestants
terminology
translating
Trubar, Primož
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR