Skip to main content
Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA)


Avtorica: Francka Benedik
Leto: 1999


Vodnik je uvodni zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa, enega izmed temeljnih del slovenske dialektologije. Zasnova knjige je dvodelna. Uvodna poglavja so namenjena predstavitvi več kot petdesetletne zgodovine nastajanja gradivske zbirke. Osrednja pozornost velja začetnemu obdobju, v katerem je nastala zasnova atlasa, ter vsem temeljnim metodoloških vprašanjem, ki si jih je zastavljala slovenska lingvistična geografija – ustroju vprašalnice, gostoti raziskovalne mreže ter načinu ureditve in transkripcije zbranega gradiva.

V Prilogah so poleg Vprašalnice za Slovenski lingvistični atlas v prvotni in dopolnjeni obliki, ki je tokrat prvič natisnjena, zbrana vsa pomagala, ki omogočajo hiter pregled nad podatki – od Abecednega seznama vprašanj in Mreže krajev za Slovenski lingvistični atlas do Abecednega seznama vseh zapisovalcev in njihovih zapisov. Zlasti pomembni pa so seznami, ki premoščajo neskladja v ureditvi in ustroju gradiva, nastala zaradi dolgega obdobja zbiranja podatkov: seznamom vseh različic oštevilčenja raziskovalnih točk je dodan Ključ za pretvorbo starega oštevilčenja v veljavno, podrobno pa je popisano tudi vse dodatno gradivo, tako tisto, ki je bilo izločeno ob spreminjanju raziskovalne mreže, kot ono, ki je namenjeno preverjanju podatkov iz osnovne zbirke.

Ključne besede
narečja
priročniki
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR